Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Sestří­hat, pře­dě­lat, oříz­nout, obarvit a pak s tím mezi lidi.

Pře­jete si pub­li­kovat fotku ve článku, ale lépe by vypadá seříz­nutá a s upra­venými roz­měry? Vytvo­řili jste super info­grafiku a zamýš­líte ji pub­li­kovat online, ale nechcete si zaklá­dat obrov­ské účty na Raj­četi či Picase? Věčně nadaváte, že vám nejdou otevřít pří­lohy z e-​mailů, pro­tože na ně nemáte správnou verzi daného programu?

Hodiny trávíte kopí­rováním dat na „flešku“, aby jste měli doma přesně tu stejnou roz­dě­lanou práci a mohli nad tím ve chvíli volna dumat? Dlouhé URL adresy, které jsou výsledky rešerší, vás už nebaví kopí­rovat do mailů či wordů, pro­tože pak musíte tes­tovat jestli jsou funkční? Máte záznam z přednášky, porady nebo třeba audi­o­roz­hovor, který potře­bujete upravit a pak sdí­let? Poznáváte se v těchto situa­cích a ještě jste neob­jevili způ­sob, jak na to?

Pár tipů na vnitřní plas­tiku.

Nástroje nejsou vyu­ži­telné jen pro lidi, kteří pracují v kan­ce­láři a potře­bují si s nimi zjedno­du­šit činnosti, které dělají na počí­tači. Jsou super vyu­ži­telné i pro takové jedince, kteří nesedí v kan­ce­láři. Jsou super, když si chcete vylepšít vlastní život, když se chcete roz­ví­jet, když si chcete některé činnosti zjednodušit.

Právě proto vám při­ná­šíme sou­pis násle­du­jí­cích 6 nástrojů, které vám pomů­žou urovnat váš čas, nau­čit se něco nového, objevit nové kouty interne­tové zábavy i jen tak čistě (ale uži­tečně) pro­kras­ti­novat. Nejedná se o žádnou vyčerpá­va­jící sou­pisku hvězd — jedná se o zají­mavé tipy, které si můžete vyzkou­šet. Ide­ální bude, když si na sebe teď udě­láte 30 minut čas, násle­du­jící článek si pře­čtete a pokud vás během čtení napadne myš­lenka, že tohle by se vám hodilo, nevá­hejte a na nástroj koukněte.

Jak na líbivé, přínosné a mul­ti­me­di­ální pre­zen­tace.

Pre­zen­tování infor­mací nejsou jenom PowerPointy a jejich více či méně zdařilé klony. Věděli jste, že svoji pre­zen­taci můžete udě­lat pod­statně zají­mavěji? Tak, jak ji většina před vámi ještě neu­dě­lala? Jistě, abyste se mohli odli­šit, chce to odvahu. To je vklad, který musíte dát vy. My vám na oplátku dáváme krát­kou sou­pisku hráčů, kteří tuto vaši vloženou odvahu nejen odmění, ale rovnou zúročí! Fotky, obrázy, videa, texty, časové osy i obsah ze soci­álních sítí. Tohle vše můžete s našim výbě­rem nástrojů kva­litně, sro­zu­mi­telně a poho­dlně pou­žít tak, aby to následně ve vašem pre­zen­tačním pří­běhu dávalo smysl. Nevá­hejte a nástroje si pro­jděte a až vám bude příště na paty šlapat nějaký ter­mín, do kte­rého musíte vytvo­řit pre­zen­taci, budete vědět, kam se máte vrá­tit. K nám!

Kde blogo­vat?

Míváte někdy nutkání sdě­lit světu něco zají­mavého (svůj názor, skvě­lou fotku, recenzi na foto­apa­rát a tak podobně)? Založte si vlastní blog a pub­li­kujte! Pro­blé­mem, na který narazíte, bude výběr blogo­vací platformy. Proto vám při­ná­šíme sou­pisku nejpoužívanějších!

V sou­časnosti blogo­vání neu­padlo v zapo­mnění, stále je v široké sféře internetu velmi populární, pře­devším pro své velmi roz­sáhlé možnosti vyu­žití (mar­ke­ting, zpravo­daj­ství, kolek­tivní sdí­lení, vzdě­lávání, svo­boda pro­jevu, aj.). Jenže, kde je nej­lepší své psané skvosty pub­li­kovat? Kde mi umožní pub­likaci na vlastní doméně? Kde založit spo­lečný blog pro skaut­ský oddíl, šachový klub či školní pro­jekt? Co když neu­mím ang­licky, jsou i české nástroje? V tomto shrnu­jí­cím článku se snad odpo­vědí dočkáte, nástroj si vybe­rete a pus­títe se zve­sela do blogování!

Hodně muziky za málo peněz (zací­leno na pro­jekty).

Úvod (o co tu jde a co byste si měli pře­číst): Tenhle článek jsem se roz­hodla napsat proto, že jsem si sama všimla jis­tého jevu. Totiž toho, že se v mém okolí nachází hodně hez­kých (skvě­lých, zají­mavých) pro­jektů, které … já to zkrá­tím a napíšu to tak, jak to je. Bez kur­d­li­nek a omluv. Všechny tyhle pro­jekty dělají pořád dokola stejné chyby. Takové chyby, které se často dají odstranit (z velké části) pou­ži­tím vhodného nástroje. Zní to jak z reklamy na zázračnost. Ale je to tak. Nebu­dou tu žádné uli­mátní rady o tom, jak dělat nějaký pro­jekt. Na takové velevěci nemám man­dát. Chci vám ale věnovat nějaké tipy na online nástoje, které vám můžou ušet­řit hro­madu práce. Můžou vás snadno zvi­di­telnit, zjedno­du­šit komu­nikaci a pomoct vám budovat vaši myš­lenku, posu­nout vás k cíli a *doplňte jiný silný slogan*.

Nej­čas­tější tagy