Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Kde blogovat?

Míváte někdy nutkání sdě­lit světu něco zají­mavého (svůj názor, skvě­lou fotku, recenzi na foto­apa­rát a tak podobně)? Založte si vlastní blog a pub­li­kujte! Pro­blé­mem, na který narazíte, bude výběr blogo­vací platformy. Proto vám při­ná­šíme sou­pisku nejpoužívanějších!

V sou­časnosti blogo­vání neu­padlo v zapo­mnění, stále je v široké sféře internetu velmi populární, pře­devším pro své velmi roz­sáhlé možnosti vyu­žití (mar­ke­ting, zpravo­daj­ství, kolek­tivní sdí­lení, vzdě­lávání, svo­boda pro­jevu, aj.). Jenže, kde je nej­lepší své psané skvosty pub­li­kovat? Kde mi umožní pub­likaci na vlastní doméně? Kde založit spo­lečný blog pro skaut­ský oddíl, šachový klub či školní pro­jekt? Co když neu­mím ang­licky, jsou i české nástroje? V tomto shrnu­jí­cím článku se snad odpo­vědí dočkáte, nástroj si vybe­rete a pus­títe se zve­sela do blogování!

Pro úplně základní před­stavu: jedná se o pub­li­kační pro­stor (na doméně posky­tova­tele nebo vlastní), kde jedinci, sku­piny či korpo­race mají možnost pub­li­kovat zají­mavé infor­mace a zprávy. Články pub­li­kované online můžou být sou­částí osobního deníku, obecního zpravo­daje nebo komu­ni­kačním nástro­jem firem. V pou­žití se roz­hodně meze nekla­dou. Pod­stata je stálé stejná — sdí­let svůj názor, posel­ství či myš­lenku s ostat­ními. Navíc s roz­vo­jem mobilního internetu (a tech­no­logií obecně) se objevil i nový trend v blogo­vání — mik­rob­log­ging. Možná díky tomu exis­tuje nepře­berné množ­ství online slu­žeb (které navíc stále přibývají) — nástrojů, které možnost založení blogu a následné pub­li­kování obsahu nabízejí.

Tento shrnu­jící článek je však zamě­řen jen na pár vybraných online nástrojů, které umožňují pub­li­kování, a to v růz­ných podo­bách, za růz­ných pod­mínek a v růz­no­ro­dých uživa­tel­ských roz­hraních. Všechny zde uve­dené nástroje již mají na por­tálu Nástroje.knihovna.cz zpra­covanou kompletní recenzi. Tento článek je tedy pouze sou­pi­sem sub­jek­tivních dopo­ru­čení a roz­cest­níkem, který má pomoci s výbě­rem blogo­vací platformy „na míru“.

Blog​.cz
Jedná se o český nástroj, který je kompletně v češtině. Bohu­žel ještě než se dostane k pub­li­kování samotné myš­lenky, musíte vybrat vzhled vašeho blogu a více času tady ztra­títe nastavováním než pub­li­kováním.

V nástroji nemáte možnost vytvo­řit pří­stu­pové údaje k jednomu blogu pro více uživa­telú. To zna­mená, že je jeho vyu­žití ome­zené snad jen na osobní deník/​stránky, případně pro týmový či školní kolek­tiv, kde však musí být jeden správce nebo sdí­lené při­hlašovací údaje.

Samotný edi­tor pro psaní/​publikování textů je na ovlá­dání velmi snadný. Podobá se roz­hraní, které většina zná z Micro­soft Word. V této fázi je samotné blogo­vání přes nástroj Blog​.cz opravdu snadné. I přes své výše zmíněné nedo­statky je to, co do velikosti úložného pro­storu, velmi „štědrý“ nástroj. Nabízí vám totiž až 5GB a také posky­tuje sta­tis­tiky zob­razování návštěv blogu.

Skrom­nějšímu pub­li­kování (a pro menší pub­likum) je tento nástroj dosta­ču­jící. Pro pub­li­kování článků u kte­rých oče­káváte dis­kuzi nebo jejich snadné sdí­lení do soci­álních sítí, bych jej nedo­po­ru­čila vzhle­dem k absenci podpory pro tyto sítě.

Blogger
Je jedna z mnoha Google slu­žeb. Část budou­cích pisálků to může odra­dit, ale pro jiné to může to být hlavní důvod proč právě Blogger pou­žívat. Právě pro jeho komplexnost a hlavně pro­po­jenost do dalších Google slu­žeb (např. Picasa, Youtube). Další předností tohoto nástroje je to, že je kompletně v češtině.

Nástroj umožňuje kompletní nasta­vení vzhledu (volné témata vzhledu, možnost upravovat HTMLCSS) i různé možnosti pub­li­kování (přes e-​mail, SMS či dokonce MMS). V Bloggeru můžete vytvá­řet psané posel­ství se svými kolegy aniž by jste museli sdí­let při­hlašovací údaje. Dokonce máte možnost nastavit jednot­livá práva pro uživa­tele, zda budou autory (podrobné nasta­vení) nebo budou jen psát pří­spěvky (nemožnost coko­liv nastavit).

Díky tomu, že je Blogger velmi rozší­řený, podpo­ruje sdí­lení do vše­možných soci­álních sítí. Sám také nabízí různé doplň­kové moduly do stránek (ankety, oblí­bené položky, podpo­ruje růz­no­rodé i prvky tře­tích stran). Skvělá je i možnost pub­li­kovat články přes Blogger sys­tém na vlastní doméně. Můžete díky tomu vypa­dat o to více jako pro­fe­si­o­nál, neboť váš blog bude mít jedi­nečný název a bude „osvo­bo­zen“ od .blogger​.com.

Skvělá je na Bloggeru tvorba komu­nity čtenářů. Je zde možnost při­hlá­sit se přes Google účet jako čtenář k danému blogu a poté mít v roz­hraní Bloggeru vždy nové pří­spěvky pěkně „na hro­mádce“. Zároveň je tato funkce velmi motivu­jící pro samotného blogera, kdy má možnost reálně vidět roz­sáh­lost svého pub­lika. Pro mě, i přes české roz­hraní a komplexní nasta­vení, Blogger úplně není to pravé. Možná právě až pří­liš mnoho šablon a možností vše nastavit ve spo­jení s přáním aby to bylo „perfektní“ vždy vedlo k tomu, že jsem od blogu upus­tila. Tímto nechci od Bloggeru zrazovat. Stojí za vyzkou­šení a roz­hodně má šanci zís­kat si své uživatele.

InstaBlogg
V tomto případě se nejedná o kompletní blogo­vací službu. Tento online nástroj, který je bohu­žel jen v ang­lič­tině, umožňuje pub­li­kování pří­spěvku jako samo­statného prvku. Je to ide­ální možnost pro ty, kteří mají co říct, ale nemají svůj blog a ani si jej zaklá­dat nechtějí.

InstaBlogg bez jakéko­liv regis­trace umožňuje sepsání (v jedno­duchém tex­tovém edi­toru, velmi podobný funk­cím Micro­soft Word) daného textu, jeho následné pub­li­kování a dále pak sdí­lení do soci­álních sítí. Chcete-​li se podě­lit o unikátní záži­tek ze života, chcete pozvat své přá­telé na oslavu, ale jinou než e-​mailovou for­mou, tak právě pro vás je InstaBlogg tou správnou platfor­mou.

Pou­žití nástroje je velmi jedno­duché. Jedi­nou pře­kážkou snad může být nutnost zna­losti ale­spoň základů ang­lič­tiny, neboť nástroj není v češtině. Jinak vše ostatní je totožné s větši­nou blogo­va­cích nástrojů, pub­li­kování je snadné a sdí­lení pomocí URL adresy zvládne rovněž každý.

LiveJ­ournal
Co se týče LiveJ­ournalu, jedná se spíše o soci­ální síť, ve které je umožněno uživa­te­lům blogo­vat. Samotné roz­hraní sítě na mě působí velmi zma­teným dojmem, chvíli jsem měla pro­blém vůbec blog založit. Pokud se totiž regis­trujete přes soci­ální sít (FB či TW), není vytvo­řen kompletní účet. Jste v jakémsi regis­trovaném účtu, který si musíte dále upravit — při­dat uživa­tel­ské jméno a heslo.

Pokud se vám podaří účet převést, dostáváte možnost vytvo­řit si blog a jednot­livé pří­spěvky na něm pub­li­kovat. Váš blog může být umís­těn na doméně .livej​ournal​.com, ale exis­tuje zde i podpora vlastní domény. Edi­tor ve kte­rém pří­spěvky zpra­cováváte, je opět pře­hledný a snadno se ovládá. Dokonce nabízí i mimo stan­dardní Word verzi i HTML pohled na pří­spě­vek, takže s for­má­továním si můžete vyhrát. LiveJ­ournal se nebrání pro­po­jení s dalšími sítěmi, takže bez pro­blémů můžete pří­spěvky pub­li­kovat na blogu a zároveň je poslat i na Face­book či Twit­ter.

Osobně na mě LiveJ­ournal neza­pů­so­bil nato­lik, abych si takto vytvo­řený blog chtěla udržet a dále na něm pub­li­kovat. Roz­hraní v admi­nis­traci je velmi zma­tečné a body nezís­kává ani tím, že je pouze v ang­lič­tině. Roz­hodně jej nedo­po­ru­čuji začá­tečníkům, kteří chtějí začít blogo­vat. Mohlo by se zde stát, že tech­nická stránka věci vás odradí od samotného úmyslu něco psát, pro­tože to bude pří­liš složité.

Poste­rous Spa­ces
Bohu­žel tato služba bude k 30. dubnu 2013 (ofi­ci­ální blog) zasta­vena. Nemá tedy smysl nový blog zaklá­dat. Pokud blog na Poste­rous již máte, je vhodné si jej zálo­hovat a následně vaše data impor­tovat do jiné služby (např. Wor­dPress, Squa­re­space) pomocí podrobných návodů, které jsou v ofi­ci­ální zprávě zmíněny.

Poste­rous je hodně známý! V ČR se poslední dobou stává čím dál populárnější. Je to velmi komplexní blogo­vací platforma se všemi „důleži­tými“ funk­cemi (vlastní doména, více autorů, pub­li­kování emai­lem, aj.) a díky tomu, že byla nedávno kou­pena Twit­te­rem (proto nový název — Poste­rous Spa­ces) je velká pro­po­jenost s právě s touto sítí samo­zřej­mostí.

Po povinné regis­traci vám již nic nebrání v pub­li­kování jednot­livých pří­spěvků. Stejně jako u Tum­blr můžete své pří­spěvky obo­ha­tit o další infor­mace v podobě fotek, videí a jiných prvků. Edi­tor pro psaní pří­spěvků je opět velmi podobný ovlá­dání Micro­soft Word, tudíž nástroj nemu­síte dlouho zkou­mat a učit se s ním. Stačí článek napsat, nafor­má­tovat dle před­stav a pak pub­li­kovat a sdí­let svým čtená­řům nebo do soci­álních sítí.

Rovněž zde máte spoustu vzhle­dových šablon ze kte­rých můžete hodiny vybí­rat. Jak jsem již výše zmínila — Poste­rous Spa­ces podpo­ruje tvorbu pro více uživa­telů u jednoho blogu a zároveň nemá pro­blém s tím, abyste jako jeden regis­trovaný uživa­tel měl hned něko­lik svých blogů.

Jedi­nou nevý­ho­dou u tohoto nástroje je opět nulová podpora pro češtinu, na druhou stranu, díky postupným pře­kla­dům v síti Twit­ter, se dá oče­kávat, že by v budoucnu mohl Poste­rous podpo­rovat i další jazyky. Pokud jste již zku­šený uživa­tel, který není spoko­jen se svou sou­časnou blogo­vací platfor­mou, stojí Poste­rous Spa­ces jistě za zkoušku.

Tum­blr
Ang­lický online nástroj pro blogo­vání, který je velmi mini­ma­lis­tický. U jednot­livých nasta­vení i samotné pub­likace je kla­den důraz na úsporu času a jedno­duchost. I přesto nabízí Tum­blr spoustu předpři­pra­vených vzhle­dových šablon, zvládá pro­po­jení do soci­álních sítí a sám prin­cipem „reblogu“ (vložení cizího pří­spěvku na vlastní blog pro jeho větší šíření) vesměs jednu vytváří.

Vytvo­řit vizuálně líbivý blog můžete během pár minut a pak už se jen věnovat pub­li­kování. Tex­tový edi­tor je zde opět velmi podobný Micro­soft Word a je tedy snadné jej pou­žívat. Navíc Tum­blr nabízí možnost předpři­pra­vených vzhledů pro jednot­livé pří­spěvky a to dle jejich obsahu. V admi­nis­traci si můžete vybrat, zda váš pří­spě­vek obsahuje foto­grafii, zvuk a jiné mul­ti­me­di­ální obsahy a dle tohoto výběru je edi­tor následně pro daný pří­spě­vek auto­ma­ticky upra­ven.

Osobně vyu­žívám právě Tum­blr pro jeho mini­ma­lis­tickou podobu. Neo­travuje mě žádné složité tech­nické nasta­vení, u vzhledu se spoko­jím s volně dostupnou šablo­nou a pub­li­kování je tedy rychlé a jedno­duché. Jeho nevý­ho­dou pro větší populárnost u nás může být to, že je pouze v ang­lič­tině (snad zatím). Tum­blr umožňuje tvorbu více autorů u jednoho blogu, zvládá pro­po­jení s vlastní doménou a sdí­lení obsahu do soci­álních sítí je samozřejmostí.

Webnode
Tento český nástroj je komplexní nástroj na tvorbu webových stránek. Nikde však není řečeno, že tímto způ­so­bem nelze vytvo­řit i blog. Vzhle­dem k tomu, že i jiné blogo­vací platformy jsou velmi obsáhlé v růz­ných nasta­veních, je vhodné zařa­dit i tento český pro­dukt do nabídky.

Pro pou­žívání služby Webnode se stačí jen jedno­duše regis­trovat. Hned po regis­traci se dostáváte k tvorbě samotných stránek, kde máte na výběr jakou pre­zen­taci budete tvo­řit. Celé uživa­tel­ské roz­hraní je kompletně v češtině (jednot­livé prvky jsou doplněné o nápo­vědy), takže je vše jedno­duché vyplnit, nakli­kat a pak jen myší potvr­dit.

Prvním krokem pro tvorbu blogu je výběr jeho názvu — URL adresy, která bude před spo­jením .webnode​.cz. Dále dostáváte na výběr o jaký typ stránek se jedná. Pro potřeby blogu je nej­lepší zvo­lit osobní stránky. Následně si můžete vybrat vzhled. Webnode nemá žádnou základní šablonu, takže výběru nejste ušet­řeni. Kaž­do­pádně toto roz­hodnutí není finální. Můžete se k výběru šablony vrá­tit. Poté vybe­rete, které pod­stránky chcete mít na blogu zob­razeny a již stačí dát jen blog vytvo­řit.

V roz­hraní pro úpravu stránek funguje vše na prin­cipu „drag and drop“, kdy tažením a pře­sou­váním prvků upravujete stránky k obrazu svému. Toto pra­covní roz­hraní je velmi komplexní, proto je vhodnější jej nastu­dovat spo­lečně s kva­litní nápo­vě­dou pro uživa­tele. Samotný edi­tor na úpravu článků je opět velmi podobný funk­cím v Micro­soft Word. Rovněž je zde možnost texty obo­ha­tit o obrázky či videa. Takže pokud jednou své stránky nastavíte, už vás od pub­li­kování myš­lenek, zápisků z cest či receptů nebude nic zdržovat.

Možnost pub­li­kovat na vlastní doméně je umožněna až u pla­cených účtů. Takže je výhodnější Webnode prvně vyzkou­šet a pokud s ním budete spoko­jeni je jen na vás, zda si zakou­píte funkčnější účet (více pro­storu, vlastní doména, aj.). Stejně jako jiné služby i Webnode nabízí spoustu šablon vzhledu ze kte­rých si můžete vybrat.

Blogo­va­cích platfo­rem je opravdu velké množ­ství. Důvo­dem pro to je i fakt, že kaž­dému vyhovuje něco jiného. Odlišné možnosti, odlišný pří­stup, odlišné funkce, odlišné zpra­cování. Nelze tedy přímo říci, který z nástrojů je jedno­značně nej­lepší, pro­tože každý má své pro a proti. Tento článek je pouze shrnutí aktuální situace a před­sta­vení něko­lika možností, které jsou dostupné zdarma a jsou tedy pou­ži­telnými online nástroji pro pub­li­kování. Níže v tabulce jsou vybrána určitá kri­téria, které vám snad napo­mů­žou k výběru.

Sto lidí, sto chutí, teď záleží jen na vás na který máte „chuť“.

Blog​.cz
Blogger
InstaBlogg
LiveJ­ournal
Poste­rous Spaces
Tum­blr
Webnode
Čeština
Bez regis­trace
Pub­li­kování e-​mailem
Podpora více autorů
Pro­po­jení do soci­álních sítí
Vlastní doména

Tabulka vytvo­řena pomocí gene­rá­toru. Díky.

Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy