Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Pár tipů na vnitřní plastiku.

Nástroje nejsou vyu­ži­telné jen pro lidi, kteří pracují v kan­ce­láři a potře­bují si s nimi zjedno­du­šit činnosti, které dělají na počí­tači. Jsou super vyu­ži­telné i pro takové jedince, kteří nesedí v kan­ce­láři. Jsou super, když si chcete vylepšít vlastní život, když se chcete roz­ví­jet, když si chcete některé činnosti zjednodušit.

Právě proto vám při­ná­šíme sou­pis násle­du­jí­cích 6 nástrojů, které vám pomů­žou urovnat váš čas, nau­čit se něco nového, objevit nové kouty interne­tové zábavy i jen tak čistě (ale uži­tečně) pro­kras­ti­novat. Nejedná se o žádnou vyčerpá­va­jící sou­pisku hvězd — jedná se o zají­mavé tipy, které si můžete vyzkou­šet. Ide­ální bude, když si na sebe teď udě­láte 30 minut čas, násle­du­jící článek si pře­čtete a pokud vás během čtení napadne myš­lenka, že tohle by se vám hodilo, nevá­hejte a na nástroj koukněte.

More­days
Regis­trace: Nutná = e-​mail + jméno. Čeká se na e-​mail s hes­lem.
Cena: Zdarma!

Proč má smysl tento nástroj vychvalovat? Pro­tože při­náší komplexnost (úkoly, kon­takty, udá­losti, poznámky), pou­ži­telnost (ovlá­dání je velmi intui­tuvní a snadné) a vizuálně je opravdu libivý — vypadá totiž jako kla­sický papí­rový deník!

Tento nástroj bude váším nej­lepším pomocníkem při plánování, organizování, schů­zování či psaní pozná­mek. Všechno to zvládne. Zají­mavé je i dopl­ňování jednot­livých položek v diáři o foto­grafie či ikonky (srdce, smai­líci a tak dále), díky kte­rým uvi­díte, co vše máte na daný den naplánováno a (velmi jedno­duše) jaký den téma­ticky bude! Navíc to není pouze online nástroj, který můžete pou­žívat pouze v sedě u počí­tače. More­days nabízí komplexní aplikaci pro váš iPad i iPhone. Zdarma a v plné funkčnosti. Žádné výmluvy už nemají smysl, s More­days zís­káte kla­sický papí­rový diář, který s sebou můžete vzít všude a nebo vůbec nikde. Odněkud do deníku něco při­pí­šete nebo opravíte a v ostat­ních zařízeních, které pou­žíváte, se to celé syn­chro­nizuje.

More­days je super­deníkem mezi deníky. Krásný a funkční. Sami vyzkou­šejte a uvidíte!

Toggl
Regis­trace: Nutná = e-​mail + heslo. Možnost vyu­žít Google účet.
Cena: Zdarma v základní verzi (úplně dosta­ču­jící), ale pokud chcete více vychytávek a funkcí, stojí $5 měsíčně.

Tenhle online měřič ocení každý člověk, který chce mít pře­hled o svém čase. Máte pocit, že vám dny rychle utí­kají a v pátek se vlastně divíte co jste celý týden dělali? Chcete mít pře­hled o prů­běhu práce nebo o tom jak důkladně pracují vaši pod­řízení či členové týmu? Toggl se o vaše obavy a pro­blémy postará tím, že je vyřeší.

Je to jedno­duchý online nástroj na „time tracking”, tedy na sle­dování času. Stačí se regis­trovat a pak už můžete mapo­vat svou práci a případně sle­dovat aktivitu kolegů. V základní verzi jste ome­zeni na cel­kový počet 5 členů a nelze pou­žívat funkce, které se vážou k finanční odměně. Na mapo­vaní vlastní pro­duk­tivity a následně upra­vení denního režimu je dostačující.

Pin­te­rest
Regis­trace: Nutná, lze pro­po­jit s Face­book nebo Twit­ter účtem; pro­hlížet a inspi­rovat se lze i bez regis­trace.
Cena: Zdarma!

Pin­te­rest je velmi zaji­mavá online síť. Díky komen­tá­řům a pokro­či­lým funk­cím sdí­lení a pře­bí­raní obrázků se jedná o síť soci­ální. O jejím vyu­žití si roz­hodne každý sám. Kaž­do­pádně se všechna pozornost točí kolem zálož­kování obrázků. Můžete být pouze pasivní „uživa­telé” v pozadí a obsah si pouze pro­hlížet a nechávat se jím inspi­rovat, případně takto vyhle­dané obrázky pub­li­kovat s ohle­dem na autor­ská práva na svých strán­kách, pro­fi­lech a ve svých člán­cích.

Na druhou stranu je nyní již otevřená volná regis­trace (či pro­po­jení přes Face­book a Twit­ter účet) a můžete se tedy stát plno­hodnotným při­spě­va­te­lem a podí­let se na růstu objemu založených obrázků. Nápady, co všechno zálož­kovat, jsou jen na vás. Může to být oble­čení, náby­tek, šperky, zví­řata, vánoční dárky pro celou rodinu nebo třeba uce­lená sbírka info­grafik! V tomhle už se musíte roz­hodnout sami. Jen upo­zorníme, že se jedná o velmi zábavný nástroj, ale jeho vyu­žívání se může stát návykovým!

List​.ly
Regis­trace: Regis­trace umožněna pouze přes pro­po­jení s účtem služby Twit­ter, Face­book, Google+ nebo Linke­dIn.
Cena: Zdarma!

Do jisté míry lze List​.ly považovat za soci­ální síť a z jiného úhlu pohledu se jedná o oby­čejnou zálož­kovací službu. A když se člověk podívá dovnitř, naskytne se mu možnost objevit poten­ciál tvorby a sdí­lení téma­tických seznamů.

To vše v jednom nástroji. I zde exis­tuje možnost, že se nemu­síte registrovat/​přihlašovat a pouze sle­dovat veřejnou tvorbu uživa­telů. Bohu­žel se nemů­žete k jednot­livým seznamům vyja­d­řovat ani je hodno­tit. Proto je lepší se při­hlá­sit někte­rou z uve­dených slu­žeb. List​.ly totiž není jen oby­čejná zálož­kovací služba, která umožňuje zálož­kování přes jeden klik v zálož­kové liště. Při pří­dávání nové položky ji pojmenujete, můžete k ní při­psat poznámku, tagy a při­dat si ji do seznamu (teď již máte vytvo­řený, nebo jej přes aplet teprve vytvo­říte).

Záložky vytvo­řené přes List​.ly můžou mít náhle­dový obrázek, který je gene­rován přímo ze stránky. Takto tvo­řené seznamy a jejich sdí­lení na List​.ly (nebo do článků/​blogpostů) má dopo­sud neob­je­vený poten­ciál! Přes seznam můžete bra­in­stor­movat různé zdroje k semi­nárním pra­cem, odborné články pro diplo­mové práce, nebo jen tu nej­lepší desti­naci pro letní dovo­lenou. Prostě coko­liv vás napadne a coko­liv zrovna potře­bujete.

Navíc ostatní uživa­telé můžou položky seznamů hodno­tit a komen­tovat. Máte tak možnost zís­kat bez­platné pora­den­ství od velmi širokého spek­tra spo­lečnosti. Tvůrci mys­leli na bloggery a jiné psavce, a ti si můžou zažá­dat o spe­ci­ální „licenci” pro vklá­dání jednot­livých seznamů přímo na jejich stránky. Inter­akci, která by se nor­málně ode­hrávala na List​.ly, máte tedy možnost mít a sle­dovat přímo na vašich strán­kách. Opět je jen na vás, jak s touto možností naložíte, ale List​.ly roz­hodně stojí za vyzkoušení!

Stum­ble­U­pon
Regis­trace: Regis­trace pouze přes Twit­ter nebo Face­book.
Cena: Zdarma!

Je velmi zají­mavý online nástroj. Dá pou­žívat jako zálož­kovací platforma a s její pomocí dopo­ru­čovat obsah ostat­ním uživa­te­lům. Zají­mavější se však jeví pozice, kdy vy jste ti, kteří jsou vzdě­lávání fil­trovaným obsahem (dle vlast­ních prefe­rencí). Po jedno­duché regis­traci, která pro­běhne pro­po­jením přes Twit­ter nebo Face­book účet, se vám otevře brána neko­nečných možností, které Internet jako pro­po­jená síť nabízí.

Na začátku si určíte zájmy (vybe­rete si předpři­pra­vené katego­rie obsahu) a pak už je jen na vás kolik času „ztra­títe” při lis­tování dopo­ru­čeným obsahem. Můžete si fil­trovat právě jedno téma vašeho zájmu nebo můžete nechat Stum­ble­U­pon vytvá­řet velice ori­gi­nální mix stránek, obrázků, videí či jiného obsahu. Tak jako tak, můžete o zají­mavé věci zakopá­vat na Andro­idu nebo iPhonu i iPadu. Stum­blování zdar! A možná ještě osobní upo­zornění: dejte si pozor ať neztra­títe úplně pře­hled o čase. Je to velmi návykové!

Stu­dyBlue
Regis­trace: Nutná = e-​mail + jméno + heslo.
Cena: Zdarma!

Ztrá­cíte se v myš­len­kových mapách? Máte až pří­liš popsaných bloků s výpisky? Nebo sys­tém pozná­mek, který nefunguje? Máte pro­blém se sou­stře­dit? Těžko se vám učí? Zkou­šeli jste jedno­duché kar­tičky z papíru? Na jedné straně pojem, otázka, prostě to, co se máte nau­čit a na druhé straně odpo­věď?

Jistě, před­stava je to jedno­du­chá a skvělá, ale kde vzít ten čas na tvo­ření papí­rových kar­ti­ček? Právě tady při­chází na scénu Stu­dyBlue! Online nástroj, který tyto učební pomůcky vytváří mul­ti­me­di­álně (na kartě můžete mít video, zvuky nebo i vlastní komen­tář). Navíc věš­keré takto vytvo­řené kar­tičky můžete mít s sebou v kapse a učit se kde­ko­liv jen budete mít chvíli — Stu­dyBlue je totiž dostupný pro Android, iPhone i iPad!

Už žádné zdlouhavé mučení, zkuste to online, mul­ti­me­dálně, prostě jinak! Ať už jazyk, cizo­jazyčné pojmy nebo umě­lecká díla. Je jen na vás s čím vám Stu­dyBlue pomůže.

Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy