Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Hodně muziky za málo peněz (zací­leno na projekty).

Úvod (o co tu jde a co byste si měli pře­číst):
Tenhle článek jsem se roz­hodla napsat proto, že jsem si sama všimla jis­tého jevu. Totiž toho, že se v mém okolí nachází hodně hez­kých (skvě­lých, zají­mavých) pro­jektů, které … já to zkrá­tím a napíšu to tak, jak to je. Bez kur­d­li­nek a omluv. Všechny tyhle pro­jekty dělají pořád dokola stejné chyby. Takové chyby, které se často dají odstranit (z velké části) pou­ži­tím vhodného nástroje. Zní to jak z reklamy na zázračnost. Ale je to tak. Nebu­dou tu žádné uli­mátní rady o tom, jak dělat nějaký pro­jekt. Na takové velevěci nemám man­dát. Chci vám ale věnovat nějaké tipy na online nástoje, které vám můžou ušet­řit hro­madu práce. Můžou vás snadno zvi­di­telnit, zjedno­du­šit komu­nikaci a pomoct vám budovat vaši myš­lenku, posu­nout vás k cíli a *doplňte jiný silný slogan*.

Jasně, máme přece por­tál s nástroji, takže proč tenhle článek? Pro­tože ne každý má čas si ty nástroje pro­kli­kat a nad kaž­dým (skoro kaž­dým) se zastavit a říct si „vyu­žiju tohle?”. A následně si odpo­vě­dět. Proto tenhle sou­pis. Patrně to bude více­dí­lovka. To zna­mená, že já mám víc obsahu na por­tál a vy máte víc těšení na další díl.

A ještě 2 dodatky na konec úvodu. První: nebudu zde mlu­vit o Face­booku ani Twit­teru (ani Google +). Pokud to sedí do vašeho kon­ceptu, tak si je samože založte. Tipů, triků a vese­lostí jak to dělat, najdete v interne­tech fakt hodně, takže to sem cpát nebudu. Druhá: nebudu zde před­stavovat nástroje na pro­jek­tový manage­ment. To by totiž vydalo na další článek (vlastně něko­lik). Prostě počí­tám s tím, že něco takového jako tým máte, pro­tože někde se domlou­vat musíte. Nebo byste měli.

Ve zkratce pro ty, kdo nechtějí číst tak dlouhý úvod, který neměl být tak dlouhý, ale nějak se mi to nepo­vedlo dodržet: Ukážu vám prostě ne moc známé nástroje, které vám mohou fest pomoct v růz­ných oblas­tech týmové práce. Nástroje jsou řazeny čistě náhodně (tak, jak se mi je zrovna chtělo psát). Nehle­dejte v tom nic jako “tohle je lepší nástroj, pro­tože je níž”.Minu​tes​.io
Minu​tes​.io se váže k pora­dám. Míváte nějaké? Jistě jste tedy někdy sly­šeli o tom, že byste si z nich měli psát nějaký záznam. Jednak pro jedince, kteří tam nejsou (aby byli v obraze a nemohli se vymlou­vat, že netu­šili, nevě­děli, nemohli čuchat) a také proto, že obvykle nikdo neu­drží pozornost celou poradu. Aby se prostě na nic neza­po­mnělo. Nebo nepa­ma­tovalo špatně.

Do Minu​tes​.io prostě na začátku napí­šete jména a e-​maily osob, které patří do vašeho pro­jektu a pak píšete poradní zápis — úkoly, roz­hodnutí, nápady a poznámky. Ke kaž­dému kousku textu pak můžete dopsat jméno osoby z úvodní hlavičky. A pak to jedním klikem roze­še­lete na všechny uve­dené e-​maily. Jedno­duché a účinné. Zvykněte si pou­žívat. Pokud jste kre­a­tivní, nemu­síte tento nástroj nasazovat jen na porady. Sko­ta­čit s ním můžete i na růz­ných přednáškách!

Smore
Pro­pa­gace zábavně. Napadlo vás někdy, že si udě­láte letáčky a budete je lepit všude možně? Vytvo­řit letá­ček, který vypadá vizuálně dobře, je docela pro­blém. Pokud tedy nejste kovaný pro­fík. Nicméně i jako pro­fík si můžete ušet­řit tunu času se Smore. Jedná se totiž o pro­fe­si­o­nální tvo­řítko letáčků (kre­a­tivci si z nich klidně můžou udě­lat i webové stránky, jde to). Všechno si naklikáte myší, nic nepro­gra­mujete, nic negrafi­kujete. Nahrajete obrázky, napí­šete texty, celé si to roz­vrh­nete podle sebe. Celému dáte pro­fi­look (sic! — jsme svě­toví).

Vytvo­řený leták můžete velmi poho­dlně sdí­let po soci­álních sítích nebo si ho rovnou vytisknout a jít s jím osl­ňovat svět. Nebo si z něj udě­láte již zmi­ňované webovky. Je to fakt paráda, roz­hodně to aspoň okoukněte (a pak už vás to nepustí).

Time­To­Meet
Ještě zpět k pora­dám a setkáním. Když už víte, jak si z nich udě­lat super poznámky, ještě by bylo dobré vědět, jak se vůbec sejít. Někdy to totiž bývá pro­blém. Někdo nemá čas, někdo má pro­blémy s e-​mailovou (nebo Face­boo­kovou) komu­nikací. Někomu něco uteče. Někdo neví, kdy má čas. Udě­lejte to pomocí Time­To­Meet — každý si prostě sám za sebe nakliká, kdy má čas a auto­ma­ticky je vám vyhodno­ceno, kdy je tedy nej­lepší doba ke schů­zování.

Pokud se vám Time­To­Meet nelíbí, můžete vyu­žít Doodle. Nebo Mee­tifyr. Je to jen na vás. Kaž­do­pádně dobré používat.

Min­domo
Jistě máte hodně nápadů. Jistě máte hodně plánů do budoucností. Jistě chys­táte nějaké akce. Jistě jste už někdy sly­šeli o myš­len­kových mapách. O tom, jak jsou super. O tom, jak vám pomů­žou vymys­let nová (a kre­a­tivní) řešení. O tom, jak si s nimi všechno urovnáte v hlavě. O tom, jak s myš­len­kovou mapou je každá činnost jedno­dušší.

No, nejedná se o hloupé reklamy, je to doopravdy tak. Někdo říká, že je nej­lepší si myš­len­kovou mapu kres­lit na papír. Pas­te­lami. Barvič­kami. Možná je to pravda, ale co má tým lidí dělat, když každý sedí na jiném konci světa? Repub­liky? Města? Ulice? Ano, má to dát online a spo­lu­pra­covat na tom v reálném čase.

Pokud jste kre­a­tivní, jistě vás napadne, že myš­len­kové mapy nemu­síte pou­žívat jen v týmu, ale i jako jednot­livci. Klidně si do nich můžete psát poznámky z předná­šek. Nebo recepty na muffiny.

Pokud se vám Min­domo nelíbí, zkuste kouknout na Min­d­meis­ter nebo Bubble​.us nebo SpiderScribe.

Liiist
Zálož­kování (bookmarking) spo­jený s roz­ho­dováním! Plánujete si kou­pit něja­kou týmovou výbavu? Stoly, židle, knihy, skříně, počí­tače, sešívačky, dír­kovačky, plátna, boty, šaty, dovo­lenou, chatu, dům či coko­liv jiného? Založte si účet na Liiist a tam dejte všechny nápady na konkrétní věci, které kdoko­liv z týmu online nalezne. A pak se pomocí tohoto nástroje roz­hodněte pro tu nej­lepší vari­tantu.

Ušetří hádky i čas. Vyzkou­šeno za vás.

Mail­Chimp
Komu­nikace s pub­likem, s cílovou sku­pi­nou. News­let­ter v dnešní době zní urči­tým lidem jako zasta­ralá a pře­ko­naná metoda, ale není to tak úplně pravda. E-​maily pořád létají všude kolem nás. Zastavte se a pociťte to na vlastní kůži. Lhali vám, že je to neu­těs­něné okno. Jsou to e-​maily. Proč toho nevy­u­žít. Zvláště v tom případě, kdy znáte Mail­Chimp.

Jedná se o kompletní správu e-​mailů, které vám vaši uživa­telé (pub­likum, cílovka…) dali. A na které vy můžete následně roze­sí­lat e-​maily, které obsahují novinky a láka­dla a výhody (a coko­liv chcete). Všechno děláte v Mail­Chimpu, který dělá všechno za vás. Jedno­duché, koukněte a zami­lu­jte se!

Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy