Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Jak na líbivé, přínosné a mul­ti­me­di­ální prezentace.

Pre­zen­tování infor­mací nejsou jenom PowerPointy a jejich více či méně zdařilé klony. Věděli jste, že svoji pre­zen­taci můžete udě­lat pod­statně zají­mavěji? Tak, jak ji většina před vámi ještě neu­dě­lala? Jistě, abyste se mohli odli­šit, chce to odvahu. To je vklad, který musíte dát vy. My vám na oplátku dáváme krát­kou sou­pisku hráčů, kteří tuto vaši vloženou odvahu nejen odmění, ale rovnou zúročí!

Fotky, obrázy, videa, texty, časové osy i obsah ze soci­álních sítí. Tohle vše můžete s našim výbě­rem nástrojů kva­litně, sro­zu­mi­telně a poho­dlně pou­žít tak, aby to následně ve vašem pre­zen­tačním pří­běhu dávalo smysl. Nevá­hejte a nástroje si pro­jděte a až vám bude příště na paty šlapat nějaký ter­mín, do kte­rého musíte vytvo­řit pre­zen­taci, budete vědět, kam se máte vrá­tit. K nám!

Sto­rify
Regis­trace: Povinná.
Cena: Zdarma!

Zmapujte, převy­právějte a třeba i oko­men­tujte pří­spěvky ze soci­álních sití právě pomocí Sto­rify! Jaký má vaše konfe­rence, přednáška či team­buil­ding ohlas? Kdo všechno se baví o vol­bách? Koho zajímá vyhlašování Slavíka?

Záleží jen na tom, co vás zajímá a které téma zpracujete v líbivou mul­ti­me­di­ální osu. Snadno pomocí prin­cipu drag & drop. Čerpat obsah vašeho pří­běhu můžete z Twit­teru (tweety, listy, favo­ri­tes), Face­booku, Youtube nebo i Flickru či Instagramu.

Regis­trace je nutná, bez ní se vaše práce nemůže pub­li­kovat a dostat tak do soci­álního světa. Je to jedno­duché, jako Sto­rify! V pravé části v edi­toru dohle­dáváte mate­riál — pří­spě­vek, obrázek, video či jiná data a to vše snadno pře­táh­nete do levé části. Zde rovněž zadáváte název pří­běhu, jednot­livým prvkům můžete měnit pořadí a dopl­ňovat je vlast­ními texty.

Pokud jste se svým pří­bě­hem úplně spoko­jeni, stačí jej pub­li­kovat, šířit či vklá­dat do jiných webových stránek. Rovněž můžete vyu­žít super funkci, která za vás auto­ma­ticky napíše všem lidem, jejichž pří­spěvky jste pou­žili! Takhle se tedy vaše dílo může o to rych­leji a s větším dopa­dem šířit dál.

Dejte si pozor, ať se u této hra­čičky pří­liš neza­seknete! Vytvá­ření pří­běhů ve Sto­rify je velmi návykové.

Vuvox
Regis­trace: Povinná.
Cena: Zdarma!

Pokud se roz­hodnete v tomto nástroji tvo­řit coko­liv, je nutné se regis­trovat. Můžete však první popus­tit uzdu vaší kre­a­tivitě, vše si nahrát a uspo­řá­dat jak je libo a poté si doda­tečně vytvo­řit účet zdarma (Vuvox vás bez účtu nene­chá nic veřejně pub­li­kovat).

Samotný Vuvox se vám snaží vaši práci co nej­více usnadnit tím, že si už v počátku vybe­rete jeden ze 3 edi­torů ve kte­rém chcete své dílo vytvá­řet. Můžete vyu­žít volbu Express, která je opravdu rychlá, vše je pře­dem určeno, máte malou možnost věci upravovat, ale taky je váš pří­běh hned hotov. Ve vari­antě Collage máte pod­statně větší možnosti co s jednot­livými prvky vašeho pří­běhu či časové osy udě­lat, ale s větším výbě­rem možností se pro­dlu­žuje i čas zpra­cování, neboť máte více možností jak vaše dílo zdoko­nalovat. Poslední pro­středí — Stu­dio — je to právé pro vás právě tehdy, kdy chcete každý jeden prvek konkrétně umís­tit, upravit a doplnit texty. Vše záleží jen na vás, ale při­pravte se na to, že můžete trvat i hodiny, než bude vele­dílo hotovo.

Přes pře­hledný a velce snadno ovla­da­telný edi­tor pak stačí nahrávat jednot­livé prvky, ať už jsou to fotky či videa, a následně je při­dávat do koláže. K dis­po­zici je možnost pro­po­jení se služ­bami třeba Smug­Mug či Flickr, díky kte­rým si po příhlá­šení do svého účtu můžete vlastní foto­grafie zpřístupnit a následně je vložit do vašeho díla.

Skvělý pomocník pro sto­ry­tel­ling či pre­zen­tování. Můžete v něm vytvo­řit shrnu­jící osu vašeho pří­spěvku, přednášky či školní lekce nebo si v něm pro sebe vytvo­řit vizuálně zají­mavou koláž fotek z vašich cest. Je pouze na vaši fan­tazii jak možnosti, které Vuvox nabízí využijete!

Meograph
Regis­trace: Povinná.
Cena: Zdarma!

Jak sám podnázev nástroje praví, jedná se o nástroj na tvorbu čtyř-​dimenzionálního vyprávění! Kaž­do­pádně opět je na vás, jak nástroj ve finále pou­ži­jete. Regis­trace je nutná, bez ní se k samotné tvorbě nedo­stanete, avšak i zde vytvo­řit účet pomocí jedno­duchého pro­po­jení s Face­bookem.

Pro­ces tvo­ření je velmi snadný. Ještě něž se do něčeho pus­títe, můžete se v krát­kém videu přímo od tvůrcu nástroje podívat, co a jak se dělá. Pokud chcete, video můžete pře­sko­čit a pus­tit se rovnou do tvorby vlastní časové osy, mul­ti­me­di­ální pre­zen­tace nebo deníku z putování po světě. Je jen na vás, k čemu Meograph vyu­ži­jete.

Váš pří­bět vytvá­říte pomocí sady momentů, které kot­víte v místě či čase a při­dáváte infor­mace co se ode­hrálo, případně při­dáte vlastní audi­oko­men­tář. K jednot­livým bodům časové osy můžete při­dávat obrázky či videa a uzpů­so­bit je velikostně, nato­čením či vybrat délku ukázky z daného videa. Lze při­dat kli­ka­telné odkazy, aby vaše následné obe­cen­stvo mělo vše potřebné přímo k dis­po­zici. Následně lze vaše výtvory sdí­let do obrov­ského množ­sví soci­álních sítí nebo vklá­dat do webových stránek.

Ukažte svým přá­te­lům, jak jste pro­ces­tovali Ame­riku krok za krokem. Pre­zen­tace o vývoji Internetu doplněná audi­oko­men­tá­řem roz­hodně vzbudí ohlas a vám ubere stres z reálného přednesu před lidmi. Vyzkou­šejte, je zdarma, návodný a multimediální.

Pre​sent​.me
Regis­trace: Povinná.
Cena: Zdarma!

Odpre­zen­tovat vše potřebné a perfektně to vysvět­lit bez nutnosti se živě potkat s dotyčným, kte­rému jsou infor­mace určeny? I na řešení tohoto kompli­kovaného pro­blému exis­tuje online nástroj! Třeba když jste pryč v jiné zemi nebo jedno­duše nemáte sou­časně volno v kalen­dá­řích. Nevadí, právě proto je tu Pre​sent​.me!

Vše pod­statné odpre­zen­tujete, oko­men­tujete (v audiu, či videu) a pak jen sdí­lite, kam potře­bujete. Adre­sát pak má k dis­po­zici pre­zen­taci i váš komen­tář na jedné stránce. Slyší nebo i vidí vše potřebné a celé to působí téměř jako kdyby jste tam s ním byli.

S nástro­jem se pracuje opravdu velmi snadno, vše je jedno­duché a návodné. Stačí mít infor­mace, data či coko­liv co chcete pre­zen­tovat, vědět co k danému tématu chcete říct a tyto základní ingre­di­ence spo­jit v okamžitě dostupné, sdí­lené a nezni­či­telné posel­ství! Ať už je to konfe­renční pří­spě­vek či výu­kové lekce pro stu­denty. Ve způ­sobu pou­žití nejsou žádné meze.

Samotnou pře­dášku tvo­říte tím, že komen­tuje pre­zen­taci, kte­rou do Pre​sent​.me nahrajete. Nástroj neu­možňuje pří­mou tvorbu pre­zen­tací (tu už musíte mít hotovou odji­nud), ale podpo­ruje různé typy sou­borů, které můžete nahrát a komen­tovat (.ppt i .pdf). Video k dané pre­zen­taci můžete při­dat přes funkci upload, dále můžete vytvo­řit pouze audi­oko­men­tář (když jste opravdu nemocní, ale chcete stu­den­tům dopřát svůj výklad) a poslední možnost je vytvo­řit plynulý videoko­men­tář k vaší pre­zen­taci. Samotný audio či video komen­tář máte možnost edi­tovat, nemu­síte tedy vše zvládnout na první pokus.

Regis­trace není nutná, pakliže chcete nástroj jen vyzkou­šet. Jakmile jej chcete plně vyu­žívat, je vhodné si účet zdarma vytvo­řit a v případě potřeby jej upgra­dovat na nějaký z pla­cených plánů, který vám navýší limit vytvo­řených pre­zen­tací a vylepší vlastnosti, které bude mít váš mul­ti­me­di­ální komentář.

Smore
Regis­trace: Povinná.
Cena: Zdarma!

Regis­trace je v tomto nástroji nutná (lze se i při­po­jit přes FB účet), ale roz­hodně se vyplatí neboť kdo Smore jednou vyzkouší, bude ho chtít pou­žívat na všechno. Letáčky, webové pre­zen­tace, pozvánky, inze­ráty! Smore je vizuálně velmi libívé, na obsluhu jedno­duché a hlavně vám neháže klacky pod nohy. Co chcete, to si vytvo­říte.

K výběru máte něko­lik šablon, které vám ze začátku mohou se samotnou tvor­bou tro­chu napo­moci, ale všechny prvky jsou upravi­telné, odstrani­telné a vše jde přesklá­dat. Nic tedy není dik­továno. Ciťte se volně a tvořte!

Pokud již máte vlastní výtvor dosta­tečně zedi­tován a zdá se vám, že je to ta pravá finální verze, je jen na vás jak s ní naložíte. Můžete ji pub­li­kovat a odkazovat na ni jedno­duchou URL adre­sou. Smore ale podpo­ruje i pub­likaci na vlastní doméně (čehož vyu­ži­jete, když si v něm vytvo­říte osobní či firemní pre­zen­taci). Dále můžete nastavit, zda půjde váš výtvor veřejně komen­tovat a jestli jej umožníte ostat­ním lidem sdí­let do soci­álních sítí. Dokonce tvůrci Smore neza­po­mněli na ana­lýzy, takže máte u kaž­dého letáčku sou­hrn shlédnutí a pokud pou­žíváte můžete si k letáku při­dat vlastní Google Analy­tics kód a mít tak pře­hled kudy se k letáčku kdo dostal a jak dlouho si jej četl!

Pik­to­chart
Regis­trace: Povinná.
Cena: Zdarma /​$14.99 /​$129.

Pik­to­chart je velmi jedno­duchý, ale pře­devším hravý nástroj. Pri­márně je zamě­řen na tvorbu info­grafik, ale když s ním člověk začne pra­covat, oteví­rají se mu neko­nečné možnosti, jak vybít kre­a­tivitu! Nemu­síte se však bát — i člověk grafickou múzou nepo­lí­bený vše zvládne. Tvorba je velmi snadná, z části funguje na prin­cipu „drag and drop”. Vše tedy zvládnete myší umís­tit, zvětšit, posu­nout a pak jednot­livé prvky doplníte tex­tem.

Pik­to­chart dopo­ru­čuji pře­devším proto, že podpo­ruje českou dia­kri­tiku v tvorbě textů. Je to tedy ten správný parťák na tvorbu výstižné výroční zprávy, vizuáně lákavého news­let­teru nebo jen výraz­ného pro­pa­gačního letáčku pro různé akce či služby.

K jeho pou­žívání se sice musíte regis­trovat (pro­po­jení přes FB funguje), ale základní (budou roz­hodně sta­čit) funkce jsou posky­továny zdarma. Pokud přeži­jete na své info­grafice vodo­znak Pik­to­chartu, nebu­dete potře­bovat více než 5 vlast­ních obrázků a zvládnete se roz­hodnout mezi 3 šablo­nami vzhledu, nemáte důvod pla­cenou verzi kupo­vat. Pro­středí pro tvorbu je velmi komplexní, ale stačí si nabídky roz­ba­lit a lépe pro­hlédnout a pus­tit se do práce. Nebojte se toho, vždy funguje kou­zelná zkratka — CTRL + Z!

Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy