Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Sestří­hat, pře­dě­lat, oříz­nout, obarvit a pak s tím mezi lidi.

Pře­jete si pub­li­kovat fotku ve článku, ale lépe by vypadá seříz­nutá a s upra­venými roz­měry? Vytvo­řili jste super info­grafiku a zamýš­líte ji pub­li­kovat online, ale nechcete si zaklá­dat obrov­ské účty na Raj­četi či Picase? Věčně nadaváte, že vám nejdou otevřít pří­lohy z e-​mailů, pro­tože na ně nemáte správnou verzi daného programu?

Hodiny trávíte kopí­rováním dat na „flešku“, aby jste měli doma přesně tu stejnou roz­dě­lanou práci a mohli nad tím ve chvíli volna dumat? Dlouhé URL adresy, které jsou výsledky rešerší, vás už nebaví kopí­rovat do mailů či wordů, pro­tože pak musíte tes­tovat jestli jsou funkční? Máte záznam z přednášky, porady nebo třeba audi­o­roz­hovor, který potře­bujete upravit a pak sdí­let?

Poznáváte se v těchto situa­cích a ještě jste neob­jevili způ­sob, jak na to?

Právě pro vás nabízíme sou­pis 6 uži­tečných online nástrojů, které by vám měly pomoct upra­vením i konverzí a následným sdí­lením či pub­li­kováním. Než se na to vrh­nete, ještě jedna malič­kost, která se týká nástrojů samotných: může se klidně stát (a nepři­pa­dejte si divně, když se to stane), že se vám náš výběr nebude líbit. Je to nor­mální. Nástrojů je v interne­tech doopravdy hodně. A je jich hodně proto, že kaž­dému se líbí něco jiného. Proto to berte spíše jako inspi­raci — co všechno je a co všechno s tím lze!

Pic­Monkey
Regis­trace: Nepo­vinná.
Cena: Zdarma nebo $4.99 měsíčně!

Obrázek na stránky, co je pří­liš velký. Fotka do zprávy z konfe­rence, která potře­buje seříz­nout. Pla­kát pro akci, tvo­řený fot­kami z minu­lých ročníků. Nemu­síte mít v počí­tači nain­stalovaný Pho­to­shop ani Gimp. Tyhle základní úpravy v Pic­Monkey zvládnete udě­lat bez většího zdržování okamžitě. Je to šikovný online edi­tor pro vaše fotky a obrázky, který je zdarma a pro jeho pou­žití není potřeba se regis­trovat.

Na začátku si pouze vybe­rete, zda chcete vytvo­řit koláž z více obrázků (buď vašich nebo z gale­rie, která je k dis­po­zici) nebo zda chcete upravit obrázek, který máte v počí­tači. Oba edi­tory se pou­žívají velmi snadno.

Edi­tor pro koláž má ome­zený výběr funkcí, které lze pou­žít (výběr šablony, pozadí obrázku, aj.). Je tedy vhodné si takto vytvo­řenou koláž uložit do počí­tače (for­mát .jpg nebo .png) a pak jej nahrát do druhého edi­toru. Zde nalez­nete téměř neko­nečně množ­ství úprav (základní úpravy, při­dání efektů, textů, sym­bolů, rámečku okolo, aj.) které můžete u obrázku vyu­žít a tím i vytvo­řit kompletní pla­kát na míru právě pro vaši akci, večí­rek či autor­ské čtení.

Ať už je vaším cílem jen rychlé oříz­nutí fotky, úprava její svě­telnosti nebo chcete kolegovi na fotce kos­me­ticky pomoct a upravit jeho bleskem ozá­řené červené oči, právě jste našli ten správný edi­tor přímo do vašeho pro­hlížeče.

Dovo­lím si pouze upo­zornit, že sbírka efektů, sym­bolů nebo konkrét­ních téma­tických balíčků (upíři, zom­bies, halloween, aj.) vás u počí­tače mohou zdržet déle než budete čekat!

Imgur
Regis­trace: Nutná = e-​mail + jméno + heslo.
Cena: Zdarma nebo $23.95 za rok!

Chcete někomu poslat obrázek či fotku? Nechcete nový účet do nějaké fotogale­rie, jen jeden konkrétní obrázek, teď a hned? Potře­bujete zkrátka někam nahrát jeden obrázek, pro­tože posí­lat ho mai­lem je zby­tečně složité? Tak to nacpěte na Imgur a podělte se se svě­tem!

Imgur je v základu bez­platný online nástroj, který slouží k rych­lému a snadnému sdí­lení obrázků. Pro jeho pou­žívání se nemu­síte ani regis­trovat. Stačí při­jít, obrázek vložit buď z URL adresy nebo nahrát z vlast­ního počí­tače a pak jej úspěšně sdí­let.

Imgur pak pro nahraný obrázek vytvoří URL adresu, která odkazuje přímo na daný obrázek a také jedno­duchý kód, který umožňuje obrázek snadno vklá­dat do webových stránek. Je jen na vás, jakou vari­antu si vybe­rete. Roz­hodně je to snadné a bez čekání, regis­trace a nutnosti si pama­tovat další při­hlašovací údaje.

Pokud se roz­hodnete, že je Imgur to pravé pro vás, je vhodné si regis­traci vytvo­řit. Zís­káte tím lepší možnost své uve­řejněné obrázky lépe spravovat (vytvá­řet gale­rie, nastavovat pravi­dla sou­kromí, aj.).

Online Convert
Regis­trace: Nepo­vinná, ale výhodná = e-​mail + heslo.
Cena: Zdarma a pokud chcete více, můžete si poří­dit pla­cenou verzi za $5, $7, $16 nebo $49.

Potře­bujete poslat kolegům měsíční plán práce, ale tak, aby jej už nemohli měnit? Na tohle vám může sta­čit for­mát PDF. No jo, ale váš počí­tač má jen sta­rou verzi MS Office a instalovat nějaký doplněk na tvorbu PDF vám nepo­volí uživa­tel­ská práva. Jak z téhle šlamas­tiky ven? Jedno­duše! Přes pro­hlížeč, internet a nástroj jménem Online Convert.

Zvládne vaše tex­tové sou­bory (a nejen ty) růz­no­ro­dých for­mátů na počkání pře­dě­lat v neměnné PDF, které si stačí uložit do počí­tače a z vesela ode­sí­lat tam, kde je potřeba.

Může se vám rovněž stát, že budete mít opačný pro­blém. Vy budete ten­tokráte ten, kdo bude potře­bovat změnit for­mát sou­boru, abyste jej mohli otevřít. Není pro­blém! Teď už znáte Online Convert a růz­no­rodé kan­ce­lář­ské balíky vám nebu­dou při­dávat zby­tečnou práci. Sou­bory .docx či .odt si převe­dete na základní .doc, a vše je vyře­šeno! Navíc zabo­dujete u kolegů, když je touhle vychytávku nau­číte. ;)

Už jsem zmínila, že Online Convert toho umí spoustu. Hned na úvodní stránce se sami pře­svědčte a vyberte tu katego­rii, kte­rou zrovna potřebujete. :)

K dis­po­zici jsou převody audia, videa, obrázků, e-​knih a zmíněných tex­tových sou­borů. Navíc nástroj umožňuje tvorbu kompri­movaných sou­borů a zašif­rovaných zpráv.

Je to prostě schopný pra­cant, který se nebojí odvá­dět svou práci na jedničku! Zazá­lož­kujte si ho.

Box
Regis­trace: Nutná = e-​mail + jméno + heslo + telefon. Čeká se na potvrzovací e-​mail!
Cena: Zdarma nebo od $9.99 až do $19.99 v závis­losti na tom, kolik místa a vymožeností chcete navíc.

Už vás nebaví vše sdí­let přes e-​maily a neko­nečně si pře­po­sí­lat různé verze jednoho sou­boru? Kopí­rovat obsáh­lejší sou­bory na „flešky“, které se už k vám nevra­cejí? Třeba už sdí­líte přes online úschovnu, ale ty odkazy se vám pak nějak záhadně ztrácí nebo nefungují?

Chce to online úložný pro­stor, takový vir­tu­ální hard disk, který vám nikdy nezmizí (dokud jej sami nesmažete).

Bude to i místo, přes které se vám bude jedno­du­šeji udržovat syn­chro­nizovaná práce mezi kan­ce­láři a domá­cím počí­ta­čem. Vytvořte si zdarma v BOXu svou vlastní 5 GB online „flešku“!

Pak už jen stačí vyu­žívat dostupný pro­stor na maxi­mum a stát se mis­trem v zálo­hování a sdí­lení. S daty pracujete nezá­visle na své reálné pozici i tech­no­logii. Vše, co potře­bujete, je funkční počí­tač nebo chytrý telefon a internet. Takže se nemu­síte děsit, když si pole­jete note­book kávou nebo vám stařičký počí­tač ve skladě po letech ode­jde do kře­mí­kového nebe. Navíc je vše v bez­pečí, Box se stará, aby data byla zpří­stupněna jen jedin­cům, které sami určíte. A na druhou stranu zvládá gene­rovat veřejné URL odkazy na sou­bory, u kte­rých chcete zajis­tit dostupnost všem.

Box je prostě vir­tu­ální záchranná kra­bička sou­bo­rové a sdí­lecí pomoci.

Krun­chd
Regis­trace: Není umožněna.
Cena: Zdarma!

Neko­nečné URL adresy, které se v e-​mailu zalomí na více řádků a pak nefungují. Pomoci si zkrá­cením odkazů v oby­čejném zkra­covátku je sice skvělé, ale není to ono. V těch náhodných zna­cích se nejde vyznat a upravovat u každé vlastní název už není časově efek­tivní pomoc.

Právě pro hro­mady růz­ných URL adres, které spolu sou­visí (ať už rešerše pro čtenáře, sou­hrn nového nábytku, výběr desti­nací na dovo­lenou, aj.) je Krun­chd ten správný funkční pomocník a šikovné zkra­covátko.

Jeho zásadní funkcí oproti většině ostat­ních zkra­cová­tek je, že zvládne schovat do jednoho zkrá­ceného odkazu desítky růz­ných URL adres. Tento zkrá­cený odkaz (buďto auto­ma­ticky gene­rovaný nebo upra­vený podle vás) je pak snadné sdí­let (sám to v záhlaví umožňuje) a jeho adre­sáti mají kompletní pře­hled o dané pro­ble­ma­tice. Krun­chd jim totiž umožní zob­razit výsledky v jednom okně pro­hlížeče, kde si v záhlaví vybí­rají zob­razení jednot­livých odkazů. Mezi odkazy můžou pře­cházet pomocí šipek, takže je jedno­dušší udržet si pře­hled, který odkaz již navštívili.

Krun­chd pama­tuje i na funkce pro tvůrce odkazů. Odkazu můžete dát název stránky (html tag <title>) a sepsat popis vašeho seznamu (tag <descrip­tion>). Při tvorbě se vyplatí zadat vaši e-​mailovou adresu. Vždy totiž můžete svůj odkaz někde založit nebo rovnou ztra­tit a Krun­chd vám díky jedno­duchému for­muláři, kde svůj e-​mailu zadáte, na počkání ode­šle sou­pis všech odkazů, které jste u něj vytvo­řili s danou e-​mailovou adre­sou.

Jedno­duché a rychlé, úplně zdarma s podpo­rou šíření do soci­álních sítí. Nutit vás nemů­žeme, ale za vyzkou­šení to stojí!

File­Lab
Regis­trace: Při­hlá­sit se musíte pomocí slu­žeb Face­book, Google nebo Yahoo. Regis­trace jako taková umožněna není.
Cena: Zdarma.

Stali jste se dob­rovolně nebo z donu­cení ama­tér­ským audio či video tvůr­cem? Vůbec netu­šíte, která bije? Nemáte v počí­tači poslední verzi pro­fe­si­o­nálního edi­tačního soft­waru? Tušíte tak ako­rát, že videa patří na Youtube? Nepani­kařte! Máte-​li data již v počí­tači, to nej­horší už máte za sebou. S File­Lab vše zvládnete, návodně pomocí obrázků a základních příkazů v ang­lič­tině (případně v něm­čině či ruš­tině).

Hned 2 edi­tory (audio a video) online a zdarma (případně je k dis­po­zici i nástroj pro očistu MS Win­dows). Přímo na úvodní stránce si potře­bujete pouze zvo­lit, které sou­bory chcete upravovat. Následně vám nástroj nabídne ke stažení zásuvný modul, který je potřeba při­dat do pro­hlížeče. Poté už nic nebrání samotné tvorbě. Stačí popus­tit uzdu fan­tazii a můžete se z vás stát mistr střihu.

Oba edi­tory se velice snadno ovlá­dají — fungují na prin­cipu „drag & drop“. Podpo­rují velmi růz­no­rodé for­máty audio sou­borů (MP3, WAV, WMA, OGG, AAC) a podpora videa je rovněž široká (AVI, MPEG, MP4, MOV, WMV, FLV). Je v nich pře­hledně oddě­len pro­stor se sezna­mem základních úprav (roz­balovací nabídky doplněné iko­nami) a efektů (v nabídce zob­razeny s náhle­dem) a od samotného pro­storu pro edi­taci.

Edi­tor videa je velmi pře­hledný, hlavní pra­covní pro­stor se nachází v dolní části okna pro­hlížeče. Zde se můžete vyřá­dit — stří­hat, otá­čet, mezi střihy při­dávat pře­cho­dové efekty.
Na celé stopy či jen na krátké úseky videa při­dávat různé efekty (starý film, zrnění, náčrt tužkou, aj.), ani­mované texty nebo podkres­lu­jící hudbu.

Až pro­ve­dete všechny potřebné změny a budete s náhle­dem vašeho videa spoko­jeni, stačí si jen vybrat z nabízených možností pro export videa (verze pro Youtube nebo pro mobilní zařízení).

Audio edi­tor má prvky v okně roz­dě­leny ver­tikálně, hlavní pro­stor pro práci s audiem je zde v pravé části.
Umožňuje vám záznam pře­stři­hávat, mazat či mixovat. Můžete vyu­žít efekty a zvuk nor­ma­lizovat, postupně ztlu­mit nebo zesí­lit. Až bude váš mono­log, roz­hovor či záznam z konfe­rence podle vašich před­stav, stačí si opět vybrat z nabízených možností pro export a nechat si sou­bor vytvo­řit do počí­tače.

Zní to snadně a opravdu je to jedno­duché. Téměř bez instalace a zdarma. Zkuste to, tvořte a pak pub­li­kujte dle libosti!

Napsal Evís

Nej­čas­tější tagy