Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Nástroje

 • Audio a video

  Uži­teční pomocníci pro úpravy (střih, změna for­mátu, odstranění šumu, vylepšení kva­lity) audia i videa. Dále zde nalez­nete udě­látka pro online stre­a­ming či sní­mání plochy.

 • Citace a bookmarking

  Zálož­kovače zají­mavých webových stránek i obrázků. Žádné pře­plněné lišty pro­hlížeče a navěky ztra­cené interne­tové poklady. Najdete zde i sys­témy na správu vašich knížek nebo citací!

 • Grafika

  Potře­bujete upravit nějaký obrázek? Vytvo­řit komiks, vlastní sadu písma, převést nějaký obrázek na vek­tor nebo si potře­bujete něco nakres­lit? Tak si pro­hlédněte tuhle katego­rii (time was­tery přiloženy!).

 • Komu­nikace

  Nástroje pro domluvu s kolegy, kama­rády nebo zná­mými. A to i multimediálně!

 • Správa osobních infor­mací

  Velmi roz­sáhlá katego­rie, ve které najdete všechno, co potře­bujete k vylepšení osobní pro­duk­tivity: deníčky, zápisníky, adre­sáře, kalen­dáře, time tracking i nástroje určené pro pořá­dání myš­lenek. Tím mys­líme třeba tvo­řítka myš­len­kových map a elek­tro­nické lepivé papírky či kor­kové nástěnky.

 • Ostatní

  Co se jinam nevešlo. Zají­mavé nástroje pro relaxaci, zamyš­lení i odpo­či­nek. Nebo taky šikovné věcičky pro usnadnění vašich kaž­do­denních strastí. Nevá­hejte nakouknout.

 • Práce s tex­tem

  Tex­tové edi­tory i pro­ce­sory pro co nej­lepší práci s textem.

 • Práce se sou­bory

  Kompri­mace? Změna for­mátu? Sdí­lení? Správa? To vše máme skladem!

 • Pře­kla­dače a slovníky

  Učíte se cizí jazyk? Libo něco pře­ložit? Chcete najít rýmy nebo syno­nyma? Račte kliknout!

 • Pre­zen­tace infor­mací

  Nejen pre­zen­tační nástroje, které vyu­ži­jete při předná­šení. Dále také tvorba časových os, blogů, mraků ze slov, webovek, fotogale­rií i zkrá­cených odkazů.

 • Soci­ální sítě a spo­lu­práce

  Nabídka sítí, ve kte­rých se můžete soci­a­lizovat. Nebo také spo­lu­pra­covat s kolegy a řešit složité a náročné pro­jekty. Tyhle nástroje vám k tomu poskytnou ide­ální prostředí.

 • Vyhle­dávací nástroje

  Nee­xis­tuje jen Google a Seznam. Schválně se podívejte, kolik je spe­ci­a­lizovaných (a kva­lit­ních) vyhle­dávačů — zvuky, hudba, fotky, ikonky PDFka a mnoho dalšího! Usnadněte si práci.

 • Výuka

  Nástroje, které vám (nebo vašim stu­den­tům) pomů­žou usnadnit ten mnohdy boles­tivý pro­ces učení. Sto­ry­tel­ling v ceně!

 • Výzkum/​feedback

  Ankety, dotaz­níky i grafy. Prostě co potře­bujete k pro­fe­si­o­nálnímu výstupu z pro­fe­si­o­nálního výzkumu.

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

News­let­ter

Chcete náš news­let­ter?
Vložte svůj mail!
Nezne­u­ži­jeme ho, nedáme,
nepro­dáme, nespamujeme.Face­book & Twitter