Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Audio a video

Audio a video

Uži­teční pomocníci pro úpravy (střih, změna for­mátu, odstranění šumu, vylepšení kva­lity) audia i videa. Dále zde nalez­nete udě­látka pro online stre­a­ming či sní­mání plochy.

Solayo

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Pat­říte k lidem, co rádi poslou­chají hudbu na YouTube? Pak jste možná také při­šli na to, že to není moc pří­jemné. Pořád musíte pouš­tět nová videa, pře­ska­kovat mezi okny a nebo to musíte řešit složi­tým vytvá­řením play­listů. Máme pro vás super řešení — Solayo! A nemu­síte se s ním omezovat jen na poslech YouTube videí. K dis­po­zici máte i obsah ze SoundCloud či Dai­ly­mo­tion. A samo­zřejmě také rádio. O poslech hudby už prostě nebude nouze!

WeVi­deo

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si vytvo­řit naprosto kou­zelně a pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící video? Vůbec nevadí, že jste v tom totální nová­ček. Nahrajete si obsah a prostě ho posklá­dáte dohro­mady. To složité udělá nástroj za vás!

Pixo­rial

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Videa stále hýbou interne­tem! Pro nor­málního smr­telníka je s nimi však poměrně těžká práce, jelikož edi­tovat video je náročné. A proto tu máme Pixo­rial. To složité udělá za vás a vy můžete konečně svo­bodně dávat svá videa na obdiv.

Soo Meta

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Tvo­řítko videa z nej­růz­nějších online mate­ri­álů! Vy si najdete hezké obrázky, foto­grafie, videa, text i hudbu a následně je zde jenom posklá­dáte a postří­háte do poža­dované úrovně krásy a pro­fe­si­o­na­lity. Chcete udě­lat super video z dovo­lené? Nebo pro­pa­go­vat váš nový pro­dukt či službu? A nebo budete tak moc inova­tivní, že zahrnete videa do vzdě­lávání? Je to jen na vás. Jisté je, že dobře udě­lané video prostě při­táhne pozornost vašeho publika!

AUPEO!

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Online rádio. Úžasné online rádio — vybe­rete si jednu z mnoha stanic, které jsou roz­dě­lené podle hudebního žánru a rozší­říte si své obzory, objevíte nové umělce! A nebo si rovnou zvo­líte oblí­beného interpreta a svůj sluch věnujete jen jemu.

Stu­peflix

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Video je IN! Chcete si vytvo­řit vlastní? Třeba z foto­grafií a obrázků nebo si ho posklá­dat z růz­ných videí? Doplnit to hud­bou nebo komen­tá­řem? Stu­peflix vám to zařídí. Jedno­duše a samo­zřejmě v naprosto pro­fe­si­o­nální kvalitě!

Evver

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Jedno­duchý a sku­tečně pří­jemně pou­ži­telný nástroj na tvorbu videa z vašich foto­grafií a obrázků sku­tečně exis­tuje! Vybe­rete hudbu a nahrajete fotky, které si posklá­dáte tak, jak si pře­jete, aby šly ve výsledném videu za sebou. To je celé. Tu dřinu a nudu a složi­tost udělá nástroj za vás. Vy se jen zahalíte do vav­řínů slávy.

MP3 Cut­ter

(6 — hla­sovalo uživatelů)

Stalo se vám někdy, že jste si potře­bovali „vyříz­nout“ kou­sek něja­kého MP3 sou­boru? Třeba v případě, že jste nahráli nějaký pod­cast a chcete zpřístupnit jen jeho část?

Magisto

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Dneska se všechno urych­luje. Auto­ma­tizuje. Počí­ta­čuje. Tak proč ne i tvorba vašeho osobního videa? Magisto je takový mixér, do kte­rého dáte všechny potřebné ingre­di­ence a on vám udělá chutný koktejl. Je to tak! Vy dáte pří­sady a pár kliků a Magisto dodá pro­fe­si­o­nální výsledek.

Scre­enr

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Scre­enr je nástroj pro sní­mání vaší plo­chy přímo v okně pro­hlížeče. Pokud chcete tvo­řit video­tu­to­ri­ály nebo jen ukázat kama­rá­dovi, jak si má na počí­tači něco správně nastavit, je Scre­enr super volba!

Nej­čas­tější tagy