Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Audio a video

Audio a video

Uži­teční pomocníci pro úpravy (střih, změna for­mátu, odstranění šumu, vylepšení kva­lity) audia i videa. Dále zde nalez­nete udě­látka pro online stre­a­ming či sní­mání plochy.

Screencast-​O-​Matic

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Screencast-​O-​Matic je online nástroj, který slouží ke sní­mání plo­chy. Umožní vám nahrávat vaši aktivitu na počí­tači včetně audi­oko­men­táře. A to pomocí Java appletu.

Swit­chr

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Swit­chr je rychlý a jedno­duchý konver­tor audio sou­borů v hez­kém kabátku. Málo místa na MP3 pře­hrávači? Již ohraný vyzváněcí iPhone tón? Nevadí, s tím si Swit­chr poradí, jen se v zástupu podpo­rovaných for­mátů neztraťte!

VEO Video Conver­ter

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte video a potře­bujete ho převést na jiný for­mát? Třeba aby bylo kompa­ti­bilní s mobilními zařízeními? Nebo si chcete rovnou stáh­nout video z Youtube ve for­mátu, který vám nej­lépe vyhovuje? Vyzkou­šejte Video Conver­ter! Práce s videem nikdy nebyla tak rychlá a snadná!

File­Lab

(1 — hla­sovalo uživatelů)

File­Lab je bez­platný online nástroj, který se skládá ze dvou samo­statných edi­torů. Jeden umožňuje edi­tovat video a druhý audio sou­bory. Obě možnosti můžete vyu­žít přímo v okně vašeho prohlížeče.

Nej­čas­tější tagy