Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

VEO Video Converter

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte video a potře­bujete ho převést na jiný for­mát? Třeba aby bylo kompa­ti­bilní s mobilními zařízeními? Nebo si chcete rovnou stáh­nout video z Youtube ve for­mátu, který vám nej­lépe vyhovuje? Vyzkou­šejte Video Conver­ter! Práce s videem nikdy nebyla tak rychlá a snadná!

K čemu VEO Video Conver­ter je a na co jej můžete pou­žít?
Video Conver­ter je online nástroj, který je určen ke konverzi videa. Nabízí velké množ­ství for­mátů, do kte­rých videa můžete konver­tovat. Dokonce umožňuje i konverzi do audi­o­sou­boru.

VEO Video Conver­ter pra­covní pro­středí a práce v něm
„Konverze videa” může znít děsivě a složitě, ale s VEO Video Conver­te­rem to jde rychle a bez pro­blémů. V prvním kroku si musíte vybrat, zda se video, které chcete konver­tovat, nachází ve vašem počí­tači nebo jestli bylo již nahrané do nějaké online služby (Youtube, Vimeo, Dai­ly­mo­tion, Depo­sitfi­les, Blip, Myvi­deo nebo Meta­cafe).

Pokud je video ve vašem počí­tači, stačí ho do VEO Video Conver­teru nahrát. Jinak zadáte URL adresu, na které se video nachází. Pak už jen vybe­rete for­mát, do kte­rého má být vložené video konver­továno. Vybrat si můžete z těchto for­mátů: 3GP, Android HQ, MP3, OGG, AVI, BlackBerr, FLV, iOS-​iPOD, Mat­roska, MP4, OGV, PSP a WebM.

Na závěr při­dáte svůj e-​mail a kliknete na tla­čítko „Convert”. Je vám vygene­rováno číslo videa a také stránka, na které můžete sle­dovat pro­ces konverze. Jakmile je dokon­čena, při­jde vám na zadanou e-​mailovou adresu URL odkaz, ze kte­rého si můžete hotové video uložit do počí­tače. Na stažení videa máte 7 dní, poté je ze serveru smazáno. Zkonver­tované video můžete také ihned nechat nahrát na něja­kou další službu (Youtube, Amazon S3 nebo FT).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje se není nutné regis­trovat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

VEO Video Conver­ter v bodech

  • online konver­tor videa
  • velmi snadné ovládání
  • zcela zdarma
Název VEO Video Converter
WWW http://​www​.veovi​deo​conver​ter​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy