Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Screencast-​O-​Matic

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Screencast-​O-​Matic je online nástroj, který slouží ke sní­mání plo­chy. Umožní vám nahrávat vaši aktivitu na počí­tači včetně audi­oko­men­táře. A to pomocí Java appletu.

K čemu Screencast-​O-​Matic je a na co jej můžete pou­žít?
Screencast-​O-​Matic slouží ke sní­mání plo­chy a práce na vašem počí­tači. Vše pro­bíhá online přímo v pro­hlížeči, nemu­síte si nic stahovat. Potře­bujete k tomu mít pouze povo­lenou (a nain­stalovanou) Javu 1.5 a vyšší.

Sní­mání plo­chy je velmi uži­tečné při výuce. Například pokud chcete vytvo­řit video­tu­to­riál na něja­kou aplikaci nebo jen chcete kama­rá­dovi vysvět­lit, jak si má nain­stalovat nějaký pro­gram.

Screencast-​O-​Matic: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ač se to na první pohled nemusí zdát, je práce s nástro­jem velmi prostá. Hned na hlavní straně kliknete na modré tla­čítko „Start recor­ding” a načte se nové okno — nahrávací okno. Nejdříve si upravíte velikost sní­mané plo­chy. Buď si vybe­rete z nabídky nebo si ji pomocí posuvníků upravíte do poža­dovaného roz­měru (sní­mat lze i celou plo­chu). Dále si můžete vybrat, odkud bude zís­káván audi­ozá­znam (chcete-​li dodávat audi­oko­men­tář). Pak už můžete začít nahrávat pomocí červeného tla­čítka. Vše, co se objeví ve vámi vybrané ploše, bude zazna­menáno ve výsledném videu. Když chcete sní­mání dokon­čit, kliknete na „done”. Maxi­mální délka videa je však 15 minut.

Pokud jste se ve Screencast-​O-​Matic regis­trovali, můžete své video uložit přímo na svůj účet. Pokud regis­trovaní nejste, můžete video uložit na Youtube (pokud tam máte účet) nebo si jej stáh­nout přímo do svého počí­tače ve for­mátu MP4, AVI, FLV nebo jako ani­movaný GIF.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje není nutné se regis­trovat. Video vytvo­říte i uložíte do počí­tače bez při­hlá­šení. Regis­trace však při­náší další funkce navíc, například možnost uložit videa na Screencast-​O-​Matic. Do regis­trace uvá­díte pouze e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze je zcela zdarma. Za $12 ročně můžete mít verzi Pro, která při­náší neo­me­zenou délku nahráváného videa, nástroje pro edi­taci videa, odstranění vodo­znaku a další výhody.

Screencast-​O-​Matic v bodech

  • online sní­mání plochy
  • možnost audi­oko­men­táře
  • délka videa v nepla­cené verzi je maxi­málně 15 minut
  • základní verze zdarma
  • funkční i bez registrace
Název Screencast-​O-​Matic
WWW http://​scre​en​cast​-​o​-matic​.com
Cena Zdarma /​$12
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy