Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Screenr

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Scre­enr je nástroj pro sní­mání vaší plo­chy přímo v okně pro­hlížeče. Pokud chcete tvo­řit video­tu­to­ri­ály nebo jen ukázat kama­rá­dovi, jak si má na počí­tači něco správně nastavit, je Scre­enr super volba!

K čemu Scre­enr je a na co jej můžete pou­žít?
Scre­enr vyu­ži­jete ke sní­mání vaší plo­chy včetně vytvo­ření vlast­ního audi­oko­men­táře. Celá práce s nástro­jem pro­bíhá přímo v pro­hlížeči, nemu­síte tedy stahovat ani instalovat žádný pro­gram. Musíte mít ako­rát povo­lenou (a hlavně nain­stalovanou) Javu.

Nástroj: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi při­ro­zená a pře­hledná. Kliknete na tla­čítko „Record” a objeví se nahrávací okno. Nejdříve si upravíte jeho velikost tak, aby odpo­ví­dala vašim potře­bám. Sní­mat můžete i celou plochu.

Dále si nastavíte vstupní zařízení pro zvuk (pokud tedy chcete při­dávat audi­oko­men­tář) a můžete začít nahrávat. Maxi­mální délka takto vytvo­řeného videa je však 5 minut. Jakmile jste s nahráváním hotovi, kliknete na tla­čítko „done”.

Po při­hlá­šení a pub­li­kování videa si ho můžete uložit do počí­tače ve for­mátu MP4 nebo jej nahrát na Youtube. Rovněž pomocí jedno­duchého kódu, který vám Scre­enr vygene­ruje, můžete vytvo­řené video vložit do webové stránky.

Regis­trace a její pod­mínky
Kla­sická regis­trace u tohoto nástroje umožněna není. Musíte se při­hlá­sit přes někte­rou z násle­du­jí­cích slu­žeb: Twit­ter, Face­book, Yahoo, Google Account, Linke­dIn nebo Win­dows Live ID. V dalším kroku zadáte svůj e-​mail a uživa­tel­ské jméno.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma. K dis­po­zici je ale Busi­ness verze nástroje, která se skládá z celkem 4 pla­cených plánů.

Další podrobnosti a porovnání jednot­livých pla­cených vari­ant se můžete dozvě­dět na obrázku.

Scre­enr v bodech

  • online sní­mání plochy
  • funkce pro při­dání audiokomentáře
  • maxi­mální délka videa 5 minut
  • při­hlá­šení jen s účty slu­žeb: Twit­ter, Face­book, Yahoo, aj.
  • zcela zdarma
  • 4 pla­cené plány s rozší­řenými funkcemi
Název Scre­enr
WWW http://​www​.scre​enr​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy