Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

MP3 Cutter

(6 — hla­sovalo uživatelů)

Stalo se vám někdy, že jste si potře­bovali „vyříz­nout“ kou­sek něja­kého MP3 sou­boru? Třeba v případě, že jste nahráli nějaký pod­cast a chcete zpřístupnit jen jeho část?

K čemu MP3 Cut­ter je a na co jej můžete pou­žít?
Už nemáte důvod stahovat si do počí­tače nějaké složité stři­hací pro­gramy, když to jde rychle a online! MP3 Cut­ter je bez­platný online nástroj, který umožňuje stří­hat MP3 sou­bory přímo v okně vašeho prohlížeče. A aby to nebyl jen oby­čejný stři­hač, navíc nabízí i rychlý konver­tor MP3 do for­mátů OGG a WAW!

Pokud potře­bujete vystřih­nout něja­kou zají­mavou pasáž nebo si chcete vytvo­řit vyzvánění pro telefon — důvodů, proč chcete vystřih­nout část MP3 sou­boru může být hodně — je tento online stři­hač přesně to pravé!

MP3 Cut­ter: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem pro­bíhá ve třech částech. V prvním kroku do edi­toru, nahrajete MP3 sou­bor, se kte­rým chcete pracovat.

Ve druhém vybe­rete část, kte­rou chcete vystřih­nout, kliknete na „Cut MP3 file“ a snadno si pak „novou“ MP3ku uložíte do svého počí­tače.

MP3 Cut­ter umožňuje také rych­lou konverzi MP3 sou­boru do for­mátů OGG nebo WAW. Opět vybe­rete MP3 sou­bor ze svého počí­tače a kliknete na „Save WAW (OGG) file“ a uložíte ho.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se nikde neregis­trujete. Nic takového jako regis­traci nástroj ani neu­možňuje.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
MP3 Cut­ter je zcela zdarma.

MP3 Cut­ter v bodech

  • online edi­tace audio souborů
  • konverze MP3 do WAW a OGG
  • zcela zdarma
  • bez regis­trace
Název MP3 Cut­ter
WWW http://​www​.mp3cut​ter​.in/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy