Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

FileLab

(1 — hla­sovalo uživatelů)

File­Lab je bez­platný online nástroj, který se skládá ze dvou samo­statných edi­torů. Jeden umožňuje edi­tovat video a druhý audio sou­bory. Obě možnosti můžete vyu­žít přímo v okně vašeho prohlížeče.

K čemu File­Lab je a na co jej můžete pou­žít?
File­Lab je online nástroj pro úpravu audio a video sou­borů. Hned na úvodní stránce nástroje si musíte zvo­lit, co budete upravovat. Na úpravu audia slouží File­Lab Audio Edi­tor a na úpravu videa pak File­Lab Video Edi­tor. Pro práci s nimi si nejdříve musíte stáh­nout a nain­stalovat plu­gin. Tento plu­gin vám nástroj sám nabídne, stačí, když potvr­díte jeho stažení a následné instalování.

File­Lab: pra­covní pro­středí a práce v něm
Samotná práce s nástro­jem je zpo­čátku ome­zena stažením a instalováním plu­ginu, který umožňuje s nástro­jem pra­covat. Toto stažení i instalaci je však nutné pro­vést pouze jednou. Je to velmi snadné – přimo v okně pro­hlížeče vybe­rete možnost „stáh­nout plu­gin“, naistalujete jej a nástroj je okamžitě při­pra­ven k práci. Pak již můžete libovolně pra­covat s edi­to­rem audia i videa.

File­Lab Audio Edi­tor je velmi komplexní nástroj, který umožňuje upravovat zvu­kové stopy. Stisknu­tím tla­čítka „Open“ jedno­duše nahrajete zvu­kový sou­bor ze svého počí­tače a můžete s ním začít pra­covat. Také můžete vytvo­řit novou, čistou zvu­kovou stopu kliknu­tím na tla­čítko „New“.
Nástroj nabízí opravdu hodně možností, jak zvuk edi­tovat – jedná se například o střih, změny hla­si­tosti, tempa, frek­vence, dále opa­kování určité části zvu­kové stopy nebo její vyčiš­tění.
File­Lab Audio Edi­tor je na ovlá­dání velmi jedno­duchý, práce s ním je pří­jemná a zábavná. Jakmile jste s edi­tací hotovi, kliknete vpravo nahoře na tla­čítko „Make Audio“. Zde vybe­rete, v jakém zvu­kovém for­mátu (WMA, WAV, FLAC) chcete stopu uložit a také složku ve vašem počí­tači, kam bude výsledný audio sou­bor uložen. Poté si ho jedno­duše stáh­nete a je váš.

File­Lab Video Edi­tor je tak­též velmi komplexní nástroj, který je určený pro edi­taci videa. Nabízí velké množ­ství růz­ných základních i pokro­či­lých úprav videa – například úpravy jasu, kon­trastu, barev, zaostření, rozostření a podobně. Video Edi­tor dis­po­nuje i množ­stvím růz­ných vizuálních efektů (starý film, efekt šumu, větru, skla, staré televize, také různá otá­čení obrazu a spoustu dalších). Další zají­mavou funkcí jsou pře­chody mezi jednot­livými pře­střihy (nebo růz­nými videi, která jsou spo­jena v jedno).

Lze nahrát něko­lik video stop, externí zvuk i obrázky, kte­rými lze video pro­klá­dat. Stejně jako Audio Edi­tor, je i Video Edi­tor velmi jedno­duchý na ovlá­dání a práce s ním je snadná a pří­jemná. Jakmile jste s úpravou spoko­jeni, opět si výsledné video uložíte do svého počí­tače poté, co zvo­líte jeho for­mát (SWF, FLV, video pro Face­book, Android, Youtube, iPod/​iPhone, Sony PSP, Micro­soft XBox360) a umís­tění na disku svého počí­tače.

Regis­trace a její pod­mínky
Musíte se při­hlá­sit pomocí účtu jedné z násle­du­jí­cích slu­žeb: Face­book, Google nebo Yahoo. Regis­trace jako taková umožněna není.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
File­Lab je zcela zdarma.

File­Lab v bodech

  • komplexní nástroje na úpravu audia i videa
  • velké množ­ství růz­ných efektů
  • virální video v pro­hlížeči téměř na počkání
Název File­Lab
WWW https://​www​.file​lab​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Středně náročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy