Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Stupeflix

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Video je IN! Chcete si vytvo­řit vlastní? Třeba z foto­grafií a obrázků nebo si ho posklá­dat z růz­ných videí? Doplnit to hud­bou nebo komen­tá­řem? Stu­peflix vám to zařídí. Jedno­duše a samo­zřejmě v naprosto pro­fe­si­o­nální kvalitě!

K čemu Stu­peflix je a na co jej můžete pou­žít?
Stu­peflix je online nástroj, který slouží k tvorbě videa přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Jedno­duše nahrajete různé foto­grafie, videa a hudbu a vytvo­říte si z nich pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící video. Nemu­síte mít ani ponětí o tom, jak se správné video dělá. Stu­peflix to udělá všechno za vás. Vy si pouze vybí­ráte, jak to má ve výsledku vypa­dat. Videa jsou stále na internetu velmi populární! Vytvořte si skvělé pro­pa­gační video vašeho pro­jektu nebo úžasnou pozvánku na něja­kou akci. Vytvořte si klidně netra­diční pre­zen­taci!

Nevý­ho­dou nástroje je to, že nena­bízí nepla­cenou verzi. Po regis­traci však zís­káte pou­kázku na vytvo­ření a stažení jednoho HD videa zdarma. Pokud byste se do nástroje zami­lovali a chtěli tvo­řit dále, musíte si buď zakou­pit pla­cenou verzi a nebo do Stu­peflix pozvat své přá­tele — tak totiž můžete zís­kat další pou­kázky na HD videa zdarma.

Stu­peflix: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná a návodná. Nejdříve si můžete vybrat šablonu videa, která auto­ma­ticky při­dává různé efekty nebo třeba rámečky na mate­riál, který budete nahrávat v dalším kroku. Pokud si nevy­be­rete, můžete tento krok pře­sko­čit (šablonu si můžete vybrat i přímo v edi­toru) a pře­jít tedy rovnou do samotného edi­toru videa. Zde začnete tím, že si impor­tu­jete mate­riál, což udě­láte pomocí ikon v pravé části horního menu. Můžete nahrávat obrázky a videa ze svého počí­tače (maxi­mální velikost sou­boru je 40MB) nebo z nej­růz­nějších online slu­žeb (Face­book, Instagram, Flickr, Picasa nebo Drop­box). Zrovna tak můžete při­dat audio. Stu­peflix zde přímo skladby nabízí, takže pokud nemáte vlastní, můžete vyu­žít jejich audi­okni­hovnu. Jinak můžete hudbu opět nahrát ze svého počí­tače a opět platí limit 40MB na jeden sou­bor. Při­dávat můžete i text (slide s tex­tem), mapy a nej­růz­nější pře­chody mezi jednot­livými částmi.

Jakmile máte naimpor­tované všechny mate­ri­ály, můžete se pus­tit do sklá­dání videa. Jednot­livé nahrané mate­ri­ály můžete pomocí tahu myši pře­rovnávat a pokud na ně naje­dete myší, objeví se v pravém horním rohu malá šipka, která po kliknutí odhalí menu, pomocí kte­rého lze danou položku edi­tovat (například zadávat délku trvání), dupli­kovat, při­dávat text a také mazat. Takto si vytvo­říte celé video. V horním (černém) menu pak máte možnost rych­lého náhledu a pomocí tla­čítka „Export & Share“ video dokon­číte a poté si jej můžete uložit do svého počí­tače a vypus­tit ho do světa.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Face­book nebo Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj v nepla­cené verzi umožňuje vytvo­ření pouze jednoho HD videa. Poté máte dvě možnosti: buď budete zvát do Stu­peflix své kama­rády, za což můžete zís­kat další pou­kázky na videa zdarma. Můžete si zakou­pit jednu ze čtyř nabízených pla­cených verzí, které počet videí již nijak neli­mi­tují a liší se pře­devším kva­li­tou videa a také obje­mem dat, který lze k jejich tvorbě pou­žít. Per­so­nal ($5 měsíčně) a Per­so­nal HD ($8 měsíčně) jsou určeny pro osobní pou­žití a pokud chcete Stu­peflix vyu­žívat komerčně, jsou pro vás při­pra­veny verze Pro ($39 měsíčně) a Reseller ($59 měsíčně). Více infor­mací vidíte na obrázku.

Stu­peflix v bodech

  • tvorba videa z foto­grafií, obrázků, videí a hudby
  • velmi jedno­duchý edi­tor, pro­fe­si­o­nální výsledky
  • nutná regis­trace, při které zís­káte pou­kaz na 1 video zdarma
  • 4 pla­cené verze, možnost zís­kat další pou­kázky za pozvánky roze­slané přátelům
Název Stu­peflix
WWW http://​stu​peflix​.com/
Cena $5 /​$8 /​$39 /​$59
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy