Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Soo Meta

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Tvo­řítko videa z nej­růz­nějších online mate­ri­álů! Vy si najdete hezké obrázky, foto­grafie, videa, text i hudbu a následně je zde jenom posklá­dáte a postří­háte do poža­dované úrovně krásy a pro­fe­si­o­na­lity. Chcete udě­lat super video z dovo­lené? Nebo pro­pa­go­vat váš nový pro­dukt či službu? A nebo budete tak moc inova­tivní, že zahrnete videa do vzdě­lávání? Je to jen na vás. Jisté je, že dobře udě­lané video prostě při­táhne pozornost vašeho publika!

K čemu Soo Meta je a na co jej můžete pou­žít?
Soo Meta je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě videa z vámi sesbí­raných online mate­ri­álů. Jednot­livé sekce videa (zde známé jako „Chapters“ — kapitoly) naplníte tímto obsahem a následně upravíte a sestří­háte. Je to velmi jedno­duché, výsledky stojí za to.

Video je úžasný při­tahovač pozornosti. Můžete ho vyu­žít pro pro­pa­gaci svého nového výrobku nebo třeba ve vzdě­lávání. Nebo čistě pro zábavu — můžete totiž udě­lat sestřih toho nej­lepšího z vlastní dovo­lené a neu­navovat svoje kama­rády dlouhými a neko­nečnými náhledy vašich fotek, které jim posí­láte ve formě fotogale­rie.

Soo Meta: pra­covní pro­středí a práce v něm
Okamžitě po regis­traci vložíte název pří­běhu, který chcete vytvo­řit a jste ode­sláni do edi­toru, kde vlastní tvorba videa pro­bíhá. Nahoru vklá­dáte URL adresy obrázků (ty můžete i pře­táh­nout ze svého počí­tače pomocí Drag&Drop), videí nebo hudby a následně je upravujete, stří­háte a sklá­dáte dohro­mady. Takto při­dané věci se vám auto­ma­ticky pře­su­nou do právě upravované kapi­toly a také do knihovny vašich médií, které se nachází zcela vpravo. Díky tomu nemu­síte stejnou věc nahrávat dva­krát nebo znovu, pokud danou kapi­tolu smažete. Vklá­dání obsahu bude daleko jedno­dušší, pokud si to lišty v pro­hlížeči pře­táh­nete zálož­kovací tla­čítko, na které kliknete vždy, když se budete nacházet na webové stránce, která má nějaký obsah, který si pře­jete mít ve svém videu. Zálož­kovací tla­čítko najdete v horním menu pod položkou „Edit → Install Bookmarklet“.

Pokud pod náhle­dovým oknem naje­dete myší na nápis „Section details“, můžete si nastavit (zapnout a vypnout), jaká média chcete v dané kapi­tole pou­žívat. Kla­sicky se jedná o video, obrázek, text a hudbu. Vypnu­tím či zapnu­tím jednot­livých položek se bude měnit i uspo­řá­dání okna kapi­toly. Kromě pře­pínání obsahu zde můžete nastavit i kompletní délku kapi­toly, případně ustřih­nout video na poža­dovanou délku.

Pokud myší naje­dete na náhle­dovou obrazovku upro­střed, objeví se vám menu, pomocí kte­rého lze právě edi­tovanou kapi­tolu vymazat, přesklá­dat její obsah a také založit zcela novou či upravovat pořadí jednot­livých kapi­tol tak, jak mají jít za sebou. Tvo­řenou kapi­tolu si můžete vždy pře­hrát v aktuální formě pomocí tla­čítka „Play“. Také zde můžete nastavit „Bre­akpoint“, který vám danou kapi­tolu roz­dělí na více částí a vy do ní můžete nahrát další obsah.

Jakmile jste s tvor­bou hotoví, kliknete na tla­čítko zcela dole v pravém rohu „Save & Preview“, čímž se dostanete k možnosti komplet­ního shlédnutí vašeho díla. Pokud jste spoko­jení, vlevo nahoře je volba „Pub­lish“, která umožní zbytku světa pro­hlédnutí vašeho díla. Také je vám vygene­rována URL adresa s videem a kód, pomocí kte­rého video vložíte do webových stránek. Též můžete své dílo ihned sdí­let do soci­álních sítí!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Zadáváte jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book. Ihned po při­hlá­šení můžete s nástro­jem začít pra­covat, neče­káte na žádný e-​mail s potvrzením.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma, nicméně nabízí Pro verzi, ovšem nikde se nám nepo­dařilo objevit konkrétní infor­mace nebo kde a jak je možné tuto verzi zakou­pit.

Soo Meta v bodech

  • tvo­řítko videa z jiných videí, obrázků, hudby a textu
  • profi výsledky
  • možnost při­dat do pro­hlížeče zálož­kovací tla­čítko pro lepší sběr materiálu
  • zdarma, nutná registrace
Název Soo Meta
WWW http://​www​.soo​meta​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy