Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

WeVideo

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si vytvo­řit naprosto kou­zelně a pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící video? Vůbec nevadí, že jste v tom totální nová­ček. Nahrajete si obsah a prostě ho posklá­dáte dohro­mady. To složité udělá nástroj za vás!

K čemu WeVi­deo je a na co jej můžete pou­žít?
WeVi­deo je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě videa. Jeho obrov­skou výho­dou je, že jej můžete pro­po­jit s množ­stvím dalších online slu­žeb, které pou­žíváte a ze kte­rých pře­be­rete obsah do videa. Druhou, a daleko větší výho­dou, je vlastní edi­tor, ve kte­rém k tvorbě videa dochází. Je totiž nesku­tečně pře­hledný a velmi dobře se s ním pracuje i napros­tým nováčkům. Kromě toho si můžete pro­jít uví­tací tuto­rial, který vás veš­keré základy naučí. Není se naprosto čeho obávat, WeVi­deo dělá všechnu složi­tou práci za vás. Vy mu jen ukážete, jak má výsle­dek vypa­dat.

Je obecně známo, že video je momen­tálně trend a při­tahuje pozornost. Takže proč si neu­dě­lat skvě­lou pro­pa­gaci pro něja­kou akci, kte­rou se chys­táte pořá­dat? Nebo pro novou službu, kte­rou chcete nabízet? Alterna­tivně můžete WeVi­deo pou­žít třeba pro tvorbu pre­zen­tace nebo jen nahrát foto­grafie z dovo­lené a sdí­let je s pří­teli novým a neotře­lým způ­so­bem.

WeVi­deo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je poměrně snadná a návodná, pokud již máte ale­spoň mini­mální zku­šenosti s tvor­bou videa. V horní části se nachází menu se 4 polož­kami. První z nich jsou „Pro­jects“. Práce s videem totiž pro­bíhá v jednot­livých pro­jek­tech, které si sami tvo­říte. Do takovýchto pro­jektů můžete rovnou zvát své kolegy a kama­rády, kteří vám mají s tvor­bou videa pomoct. Při­zvete je buď pomocí URL odkazu, který jim pošlete nebo (a to v případě, že již na WeVi­deo mají účet) je jedno­duše vyhle­dáte mezi exis­tu­jí­cími uživa­teli a při­dáte je.

V dalším kroku si nahrajete média (sou­bory), která chcete k tvorbě videa pou­žívat. Buď si je nahrajete ze svého počí­tače nebo WeVi­deo pro­po­jíte s něja­kou další online služ­bou, kte­rou pou­žíváte a můžete si z ní sou­bory pře­brat (Google Drive, Instagram, Face­book, Flickr, Drop­box, Box nebo Picasa). V tuto chvíli se nacházíte v horním menu na záložce „Upload“, kte­rou pou­žíváte k nahrávání sou­borů. Pokud se chcete podívat, jaké sou­bory již máte nahrané, pře­pněte se do druhé záložky („Media“), kde můžete jednot­livé nahrané sou­bory spravovat. Nahrané sou­bory jsou spo­lečné pro všechny vaše pro­jekty.

Nyní se pře­pněte zpět do první záložky „Pro­jects“ a vytvořte si nové video. V prvním kroku vybe­rete, jaké z nabízených slov nej­lépe popi­suje typ videa, které se chys­táte vytvo­řit (vzdě­lávací, obchodní, osobní, jiné) a také zvo­líte úroveň vašich zku­šeností v práci s videem. A jste ve vlast­ním edi­toru. Edi­tor exis­tuje ve 3 verzích (Sto­ry­bo­ard, Time­line a Advanced) — přepínáte mezi nimi hned první roletkou vlevo. Edi­tory se liší svojí složi­tostí (a také možnostmi úprav), takže si vyberte takový, který vám při­jde pro vaše zku­šenosti i cíl práce nej­lepší. V kaž­dém z edi­torů je ovšem potřeba mít aspoň mini­mální zku­šenost s tím, jak tvorba videa pro­bíhá. V levé části okna můžete pra­covat s nahranými sou­bory (případně si nahrát další), které jsou roz­dě­leny podle jejich typu na video, hudbu, obrázky, grafiku a pře­chody. Grafika a pře­chody jsou auto­ma­ticky nabízené nástro­jem a můžete je při tvorbě videa pou­žívat. Stejně tak můžete kliknout na tla­čítko nahoře („The­mes“) vybrat vizuálně velmi krásnou šablonu pro vaše video, která vám vyča­ruje úžasné efekty. Instantně a bez námahy.

V pravé části edi­toru je náhle­dové okno, kde se můžete podívat, jak vaše video vypadá a v dolní části je časová osa, do které sklá­dáte jednot­livé sou­bory a upravujete je. Sou­bor do časové osy dáte jedno­duše pře­tažením a pokud na něj kliknete (ozna­číte ho), můžete zvo­lit „Edit“ a upravit ho nebo mu změnit dobu trvání tím, že kliknete na jeden jeho konec a tahem ho buď zvětšíte nebo zmenšíte. Práce s tímto edi­to­rem je ale velmi snadná a pokud si jej pro­klikáte, velmi rychle při­jdete na to, jak celá věc vlastně funguje.

Jakmile jste s videem kompletně hotoví, můžete ho pub­li­kovat (tla­čít­kem „Pub­lish“ nahoře). Zvo­líte roz­li­šení (možnost výběru se liší v závis­losti na tom, zda máte pla­cenou nebo zdarma verzi) a také můžete rovnou vybrat, kam má být video nahráno (YouTube, Vimeo, Drop­box, Google Drive), pokud něja­kou z nabízených slu­žeb pou­žíváte. Jinak video zůstane jen ve WeVi­deo. A pak už zbývá jen počkat, až bude video vytvo­řeno. Jakmile je hotovo, při­jde vám e-​mail s odkazem, na kte­rém se video nachází. Ten můžete vesele sdí­let do světa nebo si video můžete stáh­nout a uložit do svého počí­tače ve for­mátu mp4.

Poslední ze záložek v horním menu je „Account“, která slouží ke správě vašeho účtu. Můžete ji zde rovnou pro­po­jit se soci­álními sítěmi a dalšími online nástroji, které pou­žíváte. Také zde velmi pře­hledně vidíte, jak si na tom sto­jíte vzhle­dem k limi­tům vašeho účtu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, pří­jmení, e-​mail, pře­zdívku a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí Face­book, Google nebo Yahoo účtu, pokud jste jeho maji­te­lem.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj má verzi zdarma, ta je ale poměrně ome­zená. Pokud se chcete tvorbě videa aktivněji věnovat, dopo­ru­čujeme, abyste si zakou­pili jednu z mnoha nabízených pla­cených verzí. Na výběr jsou verze pro osobní pou­žívání, pro pro­fe­si­o­nální nebo vzdě­lávací účely.

Ve verzi zdarma můžete například celkem vytvo­řit jen 15 minut videa, expor­tovat video v roz­li­šení maxi­málně 480p, kapa­cita úložiště pro vaše sou­bory je 5GB a vytvo­řené video má vždy WeVi­deo vodo­znak. Pro více infor­mací se můžete podívat na obrázek, který ukazuje ceny a funkce pro osobní pou­žití.

WeVi­deo v bodech

  • tvo­řítko videa
  • perfektní edi­tor (na výběr hned ze 3 v závis­losti na vašich zku­šenos­tech), snadná práce
  • pro­fe­si­o­nální výsledky s mini­mem práce
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
  • v nabídce velké množ­ství pla­cených verzí
Název WeVi­deo
WWW http://​www​.wevi​deo​.com
Cena Zdarma /​$4.99 /​$9.99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy