Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Magisto

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Dneska se všechno urych­luje. Auto­ma­tizuje. Počí­ta­čuje. Tak proč ne i tvorba vašeho osobního videa? Magisto je takový mixér, do kte­rého dáte všechny potřebné ingre­di­ence a on vám udělá chutný koktejl. Je to tak! Vy dáte pří­sady a pár kliků a Magisto dodá pro­fe­si­o­nální výsledek.

K čemu Magisto je a na co jej můžete pou­žít?
Magisto je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě videa z nahraných obrázků a videí. Celá tvorba je nesmírně jedno­du­chá, pro­tože celá edi­tace je pone­chána výhradně na uvážení nástroje. To zna­mená, že vy si nahrajete a vybe­rete suroviny, které chcete ve videu pou­žít (jednot­livá videa, obrázky, téma­tické šablony a hudbu) a vložíte název výsledku. Ač to zní neu­vě­ři­telně, Magisto se může pyšnit opravdu úžasnými výsledky a pokud tedy pat­říte k lidem, kteří videu moc nero­zumí, ale mají dobré mate­ri­ály, je to nástroj přesně pro vás.

Vyu­žití se meze nekla­dou! Udě­lejte si sestřih z vlastní dovo­lené nebo vytvořte pro­pa­gaci pro vaši službu či výro­bek. Kaž­do­pádně budete vždycky vypa­dat zají­mavě a pro­fe­si­o­nálně. S mini­mem námahy a s maxi­málním užitkem!

Magisto: pra­covní pro­středí a práce v něm
Tvorba videa je pří­jemná a velmi návodná. Není potřeba trpět něja­kými obavami, že to bude složi­tost. Vlastně musíte udě­lat jen 4 kroky (pokud nepo­čí­táme kliknutí na položku „Cre­ate Movie“ v horním menu). A užít si kupu zábavy a taky těšení na výsledek.

  • 1. krok je v pod­statě jen nahráním mate­ri­álu. Do nástroje si vložíte videa a obrázky, které chcete ve svém videu pou­žít. Ty můžete zís­kat přímo ze svého počí­tače nebo z Google Drive. Takto nahrát můžete celkem maxi­málně 10 videí a 5 obrázků do cel­kového objemu 500 MB. Abyste mohli pokra­čovat dál, musíte nahrát ale­spoň jedno video. Nelze tvo­řit videa složená pouze z obrázků. Při nahrávání surovin je však potřeba mys­let na to, že tvorba videa pro­bíhá auto­ma­tizovaně. Nahrávejte tedy takové pří­sady, u kte­rých moc nezá­leží na pořadí, v jakém jsou do mixéru vkládány.
  • 2. krok je výběr edi­tačního stylu. Na výběr máte z mnoha předpři­pra­vených, stačí si je jen pro­kli­kat a vybrat si takový, který přesně sedí stylu a zamě­ření vašeho videa.
  • 3. krok je zasvě­cen hudbě. Můžete si vybrat jeden z předpři­pra­vených soun­d­tracků nebo si ze svého počí­tače nahrát vlastní hudební doprovod.
  • 4. krok je prostě jen při­dání názvu. Pak kliknete na dokon­čovací tla­čítko a počkáte si, až nástroj vytvoří vaši dokonalost!


K vytvo­řeným kous­kům se dostanete klikem na „My Movies“ v horním menu. Zde si vybe­rete vytvo­řené video a můžete ho ihned sdí­let (pomocí URL adresy nebo díky tla­čít­kům, jež jsou k tomu určena) nebo si jej stáh­nout a uložit do počí­tače. Stahování není ve zdarma verzi umožněno přímo — musíte totiž nejdříve pozvat něja­kého svého kama­ráda, který se musí zaregis­trovat (a ově­řit svoji e-​mailovou adresu). Tím zís­káte pou­kázku na stažení vašeho díla. Takto můžete zís­kat pou­kázek až 20!

Na konkrétní stránce s videem lze vklá­dat i komen­táře nebo video ozna­čit srdíčkem na zna­mení toho, že se vám líbí. Ještě je vhodné zmínit tla­čítko „Info“, které vám po kliknutí umožní vaše video smazat nebo ho uči­nit veřejným (a neve­řejným). Posledním dodatkem je, že si videa samo­zřejmě můžete vklá­dat do alb, která můžete opět poho­dlně sdí­let do celého širého online světa.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro kompletní vyu­žívání služby se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Poté je ještě potřeba kliknou na odkaz, který se nachází v ově­řova­cím e-​mailu, který vám při­jde na zadanou adresu. Při­hlá­sit se můžete také pomocí sítí Face­book a Google +.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Ta je však poměrně ome­zená (můžete nahrát jen 10 videí a 5 obrázků) a neu­možňuje vám stažení vytvo­řeného videa. Ovšem je tu řešení — když pošlete pozvánku něja­kému svému kama­rá­dovi (a ten se regis­truje a ověří svoji e-​mailovou adresu), dostanete auto­ma­ticky jednu pou­kázku ke stažení. Takto jich můžete nasbí­rat až 20! Pokud chcete něco víc, jsou pro vás při­pra­veny 2 pla­cené verze. První z nich je Plus za $4.99 měsíčně. Ta umožňuje tvoru až 25 minu­tových videí, neli­mi­tované stahování a taky nahrání až 25 klipů a 20 foto­grafií. Druhou pla­cenou verzí je Pro za $9.99 měsíčně, která oproti Plus verzi nabízí navíc možnost stahování videí v HD kva­litě.

Magisto v bodech

  • auto­ma­gické tvo­řítko videa
  • neu­vě­ři­telně dobré a pro­fe­si­o­nální výsledky
  • nástroj je ve zdarma verzi kompletně pou­ži­telný, neu­možňuje jen stažení videa (na což můžete vyzrát tím, že do nástroje pozvete své kamarády)
  • nutná regis­trace, nabídce 2 pla­cené verze
Název Magisto
WWW http://​www​.magisto​.com
Cena Zdarma /​$4.99 /​$9.99/
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy