Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Evver

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Jedno­duchý a sku­tečně pří­jemně pou­ži­telný nástroj na tvorbu videa z vašich foto­grafií a obrázků sku­tečně exis­tuje! Vybe­rete hudbu a nahrajete fotky, které si posklá­dáte tak, jak si pře­jete, aby šly ve výsledném videu za sebou. To je celé. Tu dřinu a nudu a složi­tost udělá nástroj za vás. Vy se jen zahalíte do vav­řínů slávy.

K čemu Evver je a na co jej můžete pou­žít?
Evver je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě videa z nahraných foto­grafií. Prostě si jen vybe­rete hudbu na pozadí a nahrajete foto­grafie, které si v edi­toru posklá­dáte tak, jak mají jít za sebou. A to je celé. Zby­tek práce udělá nástroj za vás a hotové video pak můžete poho­dlně sdí­let do online světa.

Videa jsou stále tren­dem, takže proč si neu­dě­lat vlastní? Můžete pobavit své přá­tele zážitky z dovo­lené a nebo třeba vytvo­řit skvělý kou­sek určený k pro­pa­gaci vašeho nového pro­jektu či služby. Roz­hodně si s tímto nástro­jem uži­jete hodně zábavy.

Evver: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi svižná a rychlá. Žádné zdržování. Ihned po prvním při­hlá­šení jste doslova vho­zeni do tvorby. První, co musíte udě­lat, je svoje budoucí video nějak pojmenovat a vybrat hudbu (píseň) z poměrně široké nabídky (nástroj neu­možňuje nahrávání vlast­ních písní, musíte si prostě vybrat z nabídky). Další částí je nahrání obrázků a foto­grafií z vašeho počí­tače. Takto zvo­lené obrázky zde také seřa­díte podle toho, jak mají ve videu jít za sebou. Maxi­málně jich můžete nahrát 50 a mini­málně 20. Pokud jich nahrajete méně než 20, nebude možné video vytvo­řit. Klikem na tla­čítko „Done“ odstar­tu­jete pro­ces tvorby videa. Zbývá jenom počkat, až bude váš mis­trov­ský kou­sek při­pra­ven k odběru (což vám oznámí e-​mail, který při­jde na e-​mailovou adresu, kte­rou jste zadali v regis­traci).

Výsledné video můžete poho­dlně sdí­let do soci­álních sítí nebo pomocí URL adresy. Bohu­žel není možné si video stáh­nout a uložit do počí­tače, musíte ho vždy sdí­let přímo ze stránek Evver.

Regis­trace a její pod­mínky
Evver vyža­duje regis­traci, do které musíte zadat svůj e-​mail, jméno a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Evver v bodech

  • tvo­řítko videa z nahraných fotografií
  • snadná tvorba — jen vybe­rete hudbu a nahrajete fotky a obrázky
  • není umožněno video stáh­nout a uložit do počí­tače, můžete ho pouze online sdí­let s okolím
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Evver
WWW http://​www​.evver​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy