Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

AUPEO!

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Online rádio. Úžasné online rádio — vybe­rete si jednu z mnoha stanic, které jsou roz­dě­lené podle hudebního žánru a rozší­říte si své obzory, objevíte nové umělce! A nebo si rovnou zvo­líte oblí­beného interpreta a svůj sluch věnujete jen jemu.

K čemu AUPEO! je a na co jej můžete pou­žít?
AUPEO! je v základní verzi bez­platné online rádio, které vám umožňuje poslech plných hudebních skla­deb přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Buď si vybe­rete žánr a necháte se pře­kvapit, co vám rádio nami­xuje a nebo si rovnou zvo­líte oblí­beného interpreta, pro­tože o žádná pře­kvápka nesto­jíte.

Pokud vám vaše hudební sbírka nestačí a chcete objevit něco nového, pokud pořá­dáte něja­kou udá­lost a nechcete se moc sta­rat o vyhovu­jící hudbu, pokud pracujete a potře­bujete si to něčím podkres­lit, pokud si chcete zatan­covat. Tyhle a mnohé další důvody by mohly vyús­tit do spo­lečného konce: že dáte AUPEO! šanci. Potře­bujete jen kva­litní pří­stup k internetu.

AUPEO!: pra­covní pro­středí a práce v něm
AUPEO! je krásné, designově čisté a práce s ním je jedna radost. Pro poslech skla­deb se nemu­síte ani regis­trovat, prostě při­jdete a můžete začít poslou­chat. Buď budete poslou­chat momen­tální nej­ak­tuálnější výběr AUPEO! („fea­tu­red“), zvo­líte si konkrétní žánr („genre stati­ons“), kte­rých je na výběr opravdu obrov­ské množ­ství nebo rovnou umělce („artist stati­ons“).

A to je v pod­statě celé. Jakmile je nějaká skladba pře­hrávána, můžete si ji rovnou zakou­pit, sdí­let si kama­rá­dům, pře­sko­čit ji nebo ji ozna­čit jako oblí­benou (či neob­lí­benou). Mezi jednot­livé písně je vám občas vložena reklama a jste také ome­zeni tím, že v jedné hodině můžete pře­sko­čit pouze 6 písní, které se vám rádio roz­hodne pře­hrát.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace vůbec vyža­dována není. Prostě při­jdete a můžete začít poslou­chat. Pokud ale například chcete, aby si nástroj pama­tovat vaše oblí­bené (a neob­lí­bené) písně, regis­trovat se musíte. Zadáváte svoji pře­zdívku, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je kompletně pou­ži­telná, ale můžete samo­zřejmě oče­kávat víc. A proto je tu verze Pre­mium za $4,95 měsíčně. Budete zba­veni reklam, budete si moct pře­sko­čit až 50 písní místo 6, zís­káte lepší kva­litu pře­hrávaných skla­deb a také pro­po­jení svého účtu na všech možných chyt­rých zařízeních, která pou­žíváte.

AUPEO! v bodech

  • online rádio
  • výběr z jednot­livých stanic nebo rovnou interpretů
  • jedno­duché ovlá­dání, super design
  • základní verze zcela zdarma, bez registrace
Název AUPEO!
WWW http://​www​.aupeo​.com
Cena Zdarma /​$4,95
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy