Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Pixorial

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Videa stále hýbou interne­tem! Pro nor­málního smr­telníka je s nimi však poměrně těžká práce, jelikož edi­tovat video je náročné. A proto tu máme Pixo­rial. To složité udělá za vás a vy můžete konečně svo­bodně dávat svá videa na obdiv.

K čemu Pixo­rial je a na co jej můžete pou­žít?
Pixo­rial je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k edi­taci a správě vašich videí. Ide­álně to má fungo­vat tak, že si do něj nahrajete video (například ze svého mobilního telefonu), to zedi­tujete, postří­háte, doplníte třeba o nějaké obrázky, texty a efekty a Pixo­rial vám vytvoří perfektní kou­sek v perfekt­ním roz­li­šení. Prostě v plné kva­litě. Výsle­dek můžete ihned sdí­let do interne­tového světa.

Pixo­rial: pra­covní pro­středí a práce v něm
Přes­tože se jedná o edi­tor videa, je práce s nástro­jem poměrně snadná (a pokud jste se někdy s něja­kým videovým edi­to­rem setkali, bude to pro vás úplná hračka). Nejdříve si přímo ze svého počí­tače nahrajete video (nebo videa), se kte­rými chcete pra­covat. K tomu slouží tla­čítko „Add Video“ v horním menu. Pokud máte funkční webka­meru, můžete si ho rovnou nahrát. Pro vstup do vlast­ního edi­toru kliknete v horním menu na „Cre­ate Movie“. Zde kliknete na tla­čítko „Add Video“ a vybe­rete video (nebo videa), která jste před­tím nahráli. Jednot­livá videa můžete samo­zřejmě edi­tovat (střih, oto­čení obrazu). Dále můžete vklá­dat obrázky (které do nástroje zase nahrajete ze svého počí­tače), titulky, bloky textu a také nej­růz­nější pře­chody. Jakmile máte posklá­dáno, video si uložíte a kliknete na „Fina­lize Movie“. A tím je hotovo.

Po kliknutí na vytvo­řené video se vám zob­razí možnosti jeho sdí­lení. Buď ho rovnou pošlete do soci­álních sítí a jiných nástrojů (Face­book, Blogger, YouTube, Linke­dIn, Twit­ter, Vimeo) nebo odkaz na video pošlete ostat­ním pomocí jejich e-​mailových adres. Také můžete sdí­let přímo URL adresu videa nebo si jej pomocí jedno­duchého kódu vložit do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte svůj e-​mail a heslo, které chcete pou­žívat. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Google nebo Face­book účtu

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze však má svá ome­zení — váš pro­stor činí 7GB a k dis­po­zici máte 500 hudebních skla­deb. Pokud chcete něco víc (kromě navýšení těchto limitů také třeba možnost nahrávat vlastní hudbu), musíte si vybrat jeden ze 4 nabízených pla­cených verzí. Jejich srovnání vidíte na obrázku.

Pixo­rial v bodech

  • online edi­tor videa
  • jedno­duše pou­ži­telný editor
  • možnost pro­vázání s dalšími online službami
  • základní verze je zcela pou­ži­telná a zdarma, nutná registrace
Název Pixo­rial
WWW http://​pixo​rial​.com
Cena Zdarma /​$ 2.99 /​$ 3.99 /​$ 8.99 /​$ 12.99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy