Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Solayo

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Pat­říte k lidem, co rádi poslou­chají hudbu na YouTube? Pak jste možná také při­šli na to, že to není moc pří­jemné. Pořád musíte pouš­tět nová videa, pře­ska­kovat mezi okny a nebo to musíte řešit složi­tým vytvá­řením play­listů. Máme pro vás super řešení — Solayo! A nemu­síte se s ním omezovat jen na poslech YouTube videí. K dis­po­zici máte i obsah ze SoundCloud či Dai­ly­mo­tion. A samo­zřejmě také rádio. O poslech hudby už prostě nebude nouze!

K čemu Solayo je a na co jej můžete pou­žít?
Solayo je bez­platný online nástroj, který vám pře­hraje hudbu (a videa) z ostat­ních online slu­žeb. Aktuálně se jedná o YouTube, SoundCloud a Dai­ly­Mo­tion. Vy necháte vyhle­dat něja­kého interpreta (nebo píseň) a nástroj najde jeho skladby v těchto služ­bách. Vy si je poté můžete poho­dlně pře­hrávat v poměrně chyt­rém a pro­pra­covaném pře­hrávači. Typicky to nahradí něko­lik otevřených oken, ve kte­rých se nacházejí YouTube videa. A vy jste ten, kdo vždy počká, až jedno video skončí a pak se pře­pne do další okna a další video si pustí, aby jej mohl poslou­chat.

Solayo vám umožní vytvo­řit si seznamy skla­deb a poslou­chat je bez ome­zení. Také můžete poslou­chat seznamy ostat­ních osob, poslou­chat rádio nebo si nechat hrát to, co je momen­tálně v kurzu.

Solayo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nejedná se o nic složi­tého. Stačí to jednou okouknout a nemů­žete mít vůbec žádný pro­blém. Pro potřeby našeho článku se budeme věnovat verzi, kdy máte vytvo­řený účet a jste při­hlá­šení (hlavní roz­díl je v možnos­tech, které nabízí levé menu a také ve funk­cích, které můžete pou­žívat).

Ihned po při­hlá­šení můžete do vyhle­dáva­cího pole napsat, co máte chuť zrovna poslou­chat. Může to být interpret, název písně nebo třeba jen téma­tická oblast. S tou téma­tickou oblastí je to tedy tro­chu složi­tější, pro­tože pak musíte klikem na ozu­bené kolečko nastavit, že chcete vyhle­dávat v „play­lists“ (položka media). Jsou vám pak nahle­dány seznamy písní, které vytvo­řili jiní. Vám je tak ušet­řena práce například s vyhle­dáváním jednot­livých vánočních písní. Pokud zmíněné ozu­bené kolečko roz­kliknete, můžete vidět, že vyhle­dávání lze omezit i na jednot­livé služby nebo třeba délku nale­zeného mate­ri­álu.

Jakmile si vyhle­dáte, na co máte chuť, zvo­líte si jednu položku. Ať už se jedná o píseň nebo jejich seznam. Kliknu­tím na tla­čítko play začnete pře­hrávat. U seznamů si můžete roz­ba­lit všechny položky na něm a při­dat si jen některé. Pokud jste vyhle­dali rovnou konkrétní písně, můžete si je pře­hrát rovnou nebo je zařa­dit na určité místo ve svém play­listu. K jednot­livým písním si také můžete zob­razit podrobné info nebo je rovnou sdí­let do soci­álních sítí.

V levém menu můžete vidět, že nástroj obsahuje dokonce i rádio. Pakliže se vám nechce nic hle­dat, jedno­duše si zde vybe­rete hudební styl a nástroj vám bude vyhrávat sám. Za zmínku jistě stojí i fakt, že můžete sle­dovat ostatní uživa­tele. Pakliže si mys­líte, že má někdo super hudební vkus, staňte se jeho fanouš­kem a poslou­chejte seznamy, které vytváří.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se regis­trovat nemu­síte, jelikož vyhle­dávat a pře­hrávat můžete i nepři­hlá­šení. Pokud ale chcete všechny ty úžasné funkce navíc, regis­trovat se musíte. Zadáváte své jméno, uživa­tel­ské jméno, heslo, e-​mail, datum naro­zení a pohlaví. Při­hlá­sit se můžete i pomocí soci­ální sítě Face­book, pokud zde máte vytvo­řený účet.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Solayo v bodech

  • pře­hrávač písní z dalších online služeb
  • vytvá­řejte si svoje vlastní playlisty
  • sle­dujte zají­mavé uživa­tele nebo poslou­chejte rádio
  • zcela zdarma, bez registrace
Název Solayo­So­layo
WWW http://​solayo​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy