Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Switchr

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Swit­chr je rychlý a jedno­duchý konver­tor audio sou­borů v hez­kém kabátku. Málo místa na MP3 pře­hrávači? Již ohraný vyzváněcí iPhone tón? Nevadí, s tím si Swit­chr poradí, jen se v zástupu podpo­rovaných for­mátů neztraťte!

K čemu Swit­chr je a na co jej můžete pou­žít?
Swit­chr je bez­platný online nástroj, který slouží pro konverzi audio sou­borů.

Swit­chr: pra­covní pro­středí a práce v něm
V prvním kroku nahrajete audi­o­sou­bor, který chcete konver­tovat. Ve druhém vybe­rete výstupní for­mát. V případě, že jste pokro­či­lejší uživa­tel, máte možnost upravit kva­litu výstupního sou­boru (ruční nasta­vení bit­rate a sample­rate). Tento nástroj také umožňuje zpra­covávat jen urči­tou vámi vybranou část sou­boru, nemu­síte tedy zpra­covávat celý sou­bor.

V posledním kroku při­chází čas na e-​mailovou adresu. Tu musíte nástroji zadat, aby vám na ni mohl být výsledný upra­vený sou­bor zaslán.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro jeho pou­žívání není nutná žádná regis­trace. Jediný údaj, který pro pou­žívání tohoto nástroje budete muset zadat, je funkční e-​mailová adresa.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Swit­chr v bodech

  • konver­tor audio souborů
  • podpo­rované for­máty jsou: WAV, MP3, ACC, AIF, AU, FLAC, OGG, M4A, WMA, iPhone Ringtone
  • zcela zdarma
Název Swit­chr
WWW http://​swit​chr​.net
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy