Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Citace a bookmarking

Citace a bookmarking

Zálož­kovače zají­mavých webových stránek i obrázků. Žádné pře­plněné lišty pro­hlížeče a navěky ztra­cené interne­tové poklady. Najdete zde i sys­témy na správu vašich knížek nebo citací!

Saved​.io

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Jste fanoušci jedno­duchosti a pře­hlednosti? Pak by se vám mohl líbit tenhle nástroj pro zálož­kování online zdrojů. Nena­bízí žádné složi­tosti. Prostě do něj jen tím nej­jedno­duš­ším způ­so­bem nacpete to, co nechcete v online světě poztrácet.

Fave­bucket

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Fave­bucket je úžasný nástroj pro zálož­kování online zdrojů, který má velmi snadné ovlá­dání a při­tom nabízí obrov­ské množ­ství doopravdy velmi chyt­rých funkcí!

Šéruj​.cz

(6 — hla­sovalo uživatelů)

Nudíte se? Online jsou vždycky nějaké dobré zábavy! A my pro vás máme nástroj, který vám zaru­čeně nějaké při­nese. Jedná se totiž o vir­tu­ální nástěnku zají­mavostí, vtipností i poučností. V mul­ti­me­di­álních for­mách a v češtině!

Fin­dings

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Na webu je hodně textu. A v tomto moři se nachází i velké množ­ství skvě­lých hlá­šek, rad a mou­der, která si chcete založit. Fin­dings vám prostě umožňuje zaklá­dání kousků textu, které vás nějak zaujaly. Je to jedno­duché a hlavně použitelné.

Listango

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Doopravdy jedno­duchý a funkční nástroj pro pořádné pořá­dání vašich online zdrojů. Žádné zby­tečné funkce navíc, pouze to hlavní a důležité. Založení a pořá­dání všeho co se vám online zalíbí. Pokud máte rádi právě takové nástroje, bude tohle váš favorit!

Rea­dingly

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Zálož­kovací služba, který má mini­ma­lis­tický design, snadné ovlá­dání a klade důraz na sdí­lení zdrojů a zají­mavých článků přesně dle vašich chutí, potřeb a zájmů. Nemu­síte dlouho váhat, nej­jedno­dušší je rovnou to zkusit?

Pocket

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Zálož­kování online zdrojů, které klade důraz na to, že si budete chtít založené články poz­ději pře­číst! Vysoce mul­tiplatformní, vytvo­řený k pro­po­jení s dalšími nástroji, které pou­žíváte a v lehkém vzdušném designu. A to samo­zřejmě ještě není všechno.

Klip­book

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Správa vašich online zdrojů pře­hledně, rychle a snadno. Žádné složité funkce navíc. Čistý design. Vyhle­dávání. Tagy. Sou­kromé záložky. A dělá to přesně to, co oče­káváte. Pokud máte rádi takového nástroje, Klip­book se vám bude líbit.

Keeeb

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Další nástroj na pořá­dání vašich záložek! Pořá­dat si záložky je nejen hravé, ale taky zdravé. A velmi to podpo­ruje vaši pro­duk­tivitu. A kromě toho se nejedná o jen tak ledajaký nástroj. Zapo­meňte na pouhé URL adresy - zaklá­dejte si rovnou konkrétní obrázky, videa nebo kusy textu. Naprosto poho­dlně s možností spo­lu­práce s kolegy. A to vše v milém a jedno­duchém designu.

Clipix

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Zálož­kovací služba, která si kromě hez­kého kabátku potrpí na inter­akci s kolegy a kama­rády. Tvořte si sdí­lené nástěnky, které jsou napě­chované zají­mavým online obsahem! Chys­táte se na dovo­lenou? Naházejte do Clipix nejza­jí­mavější místa a pak se spo­lečně a snadno rozhodněte.

Nej­čas­tější tagy