Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Citace a bookmarking

Citace a bookmarking

Zálož­kovače zají­mavých webových stránek i obrázků. Žádné pře­plněné lišty pro­hlížeče a navěky ztra­cené interne­tové poklady. Najdete zde i sys­témy na správu vašich knížek nebo citací!

Rea­da­bi­lity

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Číst si na webu nějaké články může být nepří­jemné i obtě­žu­jící. Pře­devším kvůli divně zvo­leným barvám, velikosti písma i díky nej­růz­nějším reklamám a banne­rům, které odpoutávají vaši pozornost. Stává se vám to? Rea­da­bi­lity je tu od toho, aby byl váš čtenář­ský záži­tek co nejlepší!

Kippt

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Zálož­kovací služba, která ve vašich odkazech udělá konečně pořá­dek! Kromě snadného pou­žívání má pro vás při­pra­venou i možnost sle­dovat zají­mavé účty, spo­lu­pra­covat s kolegy a kama­rády a samo­zřejmě také sdí­lení super odkazů do celého světa. Stále nemáte svého zálož­kova­cího favo­rita? Možná jste ho právě teď našli.

Springpad

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chytrý poznám­kový blok. A jeho hlavním posláním není pouhé střá­dání pozná­mek, ale všeho možného online mate­ri­álu v jeho nej­růz­nějších podo­bách! Schovejte si oblí­bená videa, sbí­rejte recepty na ty nej­skvě­lejší dorty nebo svůj blok zaplňte návrhy a nápady na rekon­strukci vašeho bytu. A nemu­síte na to být sami, pokud si k tvorbě při­zvete své kamarády!

Gimme Bar

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nebylo by skvělé mít takové interne­tové uložiště, kam si schováte zají­mavý obsah už navždy? Navíc pře­hledně a dostupně odkudko­liv. A to je přesně Gimme Bar, taková online výstřiž­ková služba.

Citace​.com

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Citování je velmi důležité! To vědí všichni. Citování je složité a zauz­lité! To taky vědí všichni. Takže jak z téhle šlamastyky ven? Citace​.com udě­lají všechno to divné, složité a pun­tič­kář­ské za vás. Vy jsem slíznete sme­tanu a pochvaly za to, jak pre­cizní citova­tel jste!

Bundlr

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Máte udě­lat důležité roz­hodnutí? Potře­bujete si vše dobře pro­mys­let? Vidět pro a proti? Chcete na dovo­lenou? Nové auto? Objevit novou restau­raci? Počí­tač? Zkratka coko­liv? Bundlr vám bude asis­tovat při tvorbě seznamů růz­ných věcí. Díky pře­hledné porovnanosti pro vás už bude finální roz­hodnutí hračka!

Hopper

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Další zálož­kovací služba! Kromě webu do ní můžete dávat i sou­bory ze svého počí­tače. Je zcela zdarma, klade důraz na rych­lost pou­žívání a necpe vám žádné nepo­u­ži­telné funkce navíc. Ide­ální nástroj pro minimalisty!

Miitla

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Každá činnost vyža­duje tro­chu šťávy. Tro­chu zábavy. Tro­chu ori­gi­na­lity. Pokud vás až dopo­sud zálož­kování zají­mavých odkazů nebavilo, nemu­síte si mys­let, že je vše ztra­ceno a nikdy to nepů­jde. Exis­tuje totiž Miitla — doopravdy šťavnatý nástroj pro bookmarking online zdrojů!

Lib­ra­ryThing

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Jste čtenář? Aktivní, akční a vášnivý? Možná trpíte kla­sickými čtenář­skými neduhy — nevíte, jakou knížku si pře­číst jako další a možná si také přesně nepa­ma­tujete, co všechno už jste četli, o čem to konkrétně bylo a jak se vám to líbilo. Pomoc snadná — LibraryThing!

Pub­li­cate

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nikdy vás nechytly oby­čejné zálož­kovače odkazů a zdrojů, pro­tože byly moc fádní a vizuálně nepři­taž­livé? Pak je tu pro vás řešení — Pub­li­cate! Vaše zdroje budou na jednom místě. Pře­hledně seřazené. A v krásném kabátku! Nebo přímo v luxusních večerních šatech!

Nej­čas­tější tagy