Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Citace a bookmarking

Citace a bookmarking

Zálož­kovače zají­mavých webových stránek i obrázků. Žádné pře­plněné lišty pro­hlížeče a navěky ztra­cené interne­tové poklady. Najdete zde i sys­témy na správu vašich knížek nebo citací!

aNo­bii

(0 — hla­sovalo uživatelů)

aNo­bii je online komu­nita lidí, kteří rádi čtou a zají­mají se o knihy! Umožňuje vám objevovat nové knihy a vymě­ňovat si poznatky, názory nebo dopo­ru­čení s ostat­ními uživa­teli. Můžete si vytvá­řet seznamy již pře­čtených knih nebo také těch, které si chcete někdy v budoucnu přečíst.

Pin­te­rest

(13 — hla­sovalo uživatelů)

Zjedno­du­šeně je Pin­te­rest služba na zálož­kování (bookmarking) obrázků. Doopravdy je to ale úžasná nástěnka, na kte­rou špend­líte obrázky! Navíc je můžete různě tří­dit a také sle­dovat své kama­rády a jejich nástěnky.

Pearl­trees

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Pearl­trees je vizuálně velmi pove­dený nástroj, který umožňuje zálož­kovat vaše perly (odkazy, obrázky i poznámky), takže už je nikdy nebu­dete muset cpát do lišty v pro­hlížeči. Navíc můžete jednot­livé „per­ličky“ dávat do vztahů a budovat tak stromy!

Instapaper

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Instapaper je jedno­du­chá a snadno ovla­da­telná online služba pro zálož­kování (bookmarking) webových stránek.

DatabazeKnih​.cz

(14 — hla­sovalo uživatelů)

Hodně čtete a už ztrá­cíte pře­hled o tom, co jste četli a co ne? Chcete si někam napsat, co byste si v budoucnu rádi pře­četli? Rádi o kni­hách dis­ku­tujete? Nebo chcete pomoct s výbě­rem toho, co by se vám mohlo na čtení líbit? Pokud ano, je přesně pro vás DatabazeKnih​.cz!

Deli­ci­ous

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Deli­ci­ous je populární nástroj, který slouží ke správě online zdrojů a je zcela zdarma. Můžete v něm uklá­dat, tago­vat a organizovat svoje odkazy. Můžete sle­dovat činnost jiných uživa­telů a díky tomu nacházet nové a zají­mavé odkazy či zdroje.

Good­reads

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Milu­jete knihy a chcete mít pře­hled o tom, co jste v minu­losti pře­četli? Chcete, aby vám někdo dopo­ru­čoval nové knihy a tato dopo­ru­čení vám přesně seděla? Chcete si o kni­hách poví­dat, objevovat novinky, sdí­let svoje pro­žitky ze čtení? Tak se při­pojte ke komu­nitě uživa­telů Goodreads!

Cite­U­Like

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Cite­U­Like je online služba, která se spe­ci­a­lizuje na zálož­kování zdrojů v aka­de­mické sféře.

Bookmarky​.cz

(11 — hla­sovalo uživatelů)

Aneb „vytvořte si snadno a online vlastní stránku s odkazy“! Co více dodat? Chcete konečně jedno­duchý (navíc český!) a při­tom dosta­tečně funkční nástroj na správu vašich záložek? Tak tady ho máte: Bookmarky​.cz!

Diigo

(7 — hla­sovalo uživatelů)

Diigo je online nástroj, který slouží ke správě online zdrojů. Nalez­nete zají­mavé webové stránky, které si chcete uložit na poz­ději. Jedno­duše danou stránku „pře­táh­nete” do lišty v pro­hlížeči. Poznáváte se? Tak dejte Diigu šanci. Uvi­díte, že efek­tivní správa záložek šetří čas i nervy.

Nej­čas­tější tagy