Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Instapaper

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Instapaper je jedno­du­chá a snadno ovla­da­telná online služba pro zálož­kování (bookmarking) webových stránek.

K čemu Instapaper je a na co jej můžete pou­žít?
Instapaper je online nástroj, který slouží pro zálož­kování webových stránek.

Instapaper umožňuje založené webové stránky uložit do počí­tače v přímo tisknu­telné formě nebo ve for­mátu pro Kindle a ePub. Uložit si také můžete všechny záložky, které jste kdy vytvo­řili.

Instapaper: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pro uklá­dání záložek si do lišty pro­hlížeče pře­táh­nete tla­čítko „Read Later”, na které klikáte, když si chcete něja­kou webovou stránku založit a poz­ději pře­číst. Takto vložené stránky si můžete rozřazovat do složek nebo sdí­let je do soci­álních sítí. Jedním kliknu­tím lze očis­tit stránku od for­má­tování a pone­chat pouze obsah (tedy text a obrázky).

Obsah si do Instapaperu můžete posí­lat i e-​mailem. Mohou to být nejenom webové stránky, ale také například dlouhé e-​maily, které si chcete poz­ději pře­číst. Články si také můžete do Instapaperu při­dávat přímo z Google Rea­deru.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je velmi rychlá — zadáváte pouze e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma. Pokud se vám líbí a chcete ho podpo­řit, můžete si nakou­pit pla­cenou verzi za $1 měsíčně.

Zís­káte tím možnost pro­hle­dávat své články, možnost skrýt reklamy a lepší podporu pro práci s mobilními zařízeními (například možnost ode­sí­lat články jedním kliknu­tím přímo do Kindle).

Instapaper v bodech

  • zálož­kovací služba
  • velmi jedno­du­chá a nenáročná
  • zcela zdarma
Název Instapaper
WWW http://​www​.instapaper​.com/
Cena Zdarma /​$1
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy