Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Pinterest

(13 — hla­sovalo uživatelů)

Zjedno­du­šeně je Pin­te­rest služba na zálož­kování (bookmarking) obrázků. Doopravdy je to ale úžasná nástěnka, na kte­rou špend­líte obrázky! Navíc je můžete různě tří­dit a také sle­dovat své kama­rády a jejich nástěnky.

K čemu Pin­te­rest je a na co jej můžete pou­žít?
Pin­te­rest je bez­platný online nástroj, který slouží k zálož­kování obrázků. Můžete ho pou­žívat aktivně nebo pasivně. Aktivně zna­mená, že si sami vytvo­říte nástěnku (nebo něko­lik nástěnek) a při­pi­chujete si na ni obrázky. Pasivní pou­žívání spo­čívá v tom, že pouze sle­dujete cizí nástěnky a necháváte se inspi­rovat, bavit nebo vzdě­lávat. Kaž­do­pádně je Pin­te­rest velmi návy­kovou a zábavnou záleži­tostí.

Pin­te­rest: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pin­te­rest vsa­dil na jedno­duchost. Pokud chcete nějaký obrázek při­dat, vytvo­říte si nástěnku, kte­rou musíte někam tema­ticky zařa­dit podle toho, jaké obrázky na ni chcete při­pi­chovat (například archi­tek­tura, umění, sport, auta, design, film, zahrada, krása, zdraví, foto­grafie, jídlo, humor a mnoho, mnoho dalších). Nástěnka může být buďto veřejná (každý ji může oku­kovat) nebo sou­kromá, která je určená jen pro vás a pro osoby, kte­rým to umožníte. To můžete vyu­žít ve chvíli, kdy nástěnku při­pravujete a nechcete, aby ji někdo viděl, než bude dokon­čená. Nebo na sdí­lení sou­kro­mých fotek nebo prostě na své osobní záložky, které jsou určené jen vašim očím. Také u nástěnky určíte, jestli špen­d­lit nové obrázky můžete jen vy nebo jestli budete nástěnku spravovat ve více lidech. Nástěnek můžete mít kolik chcete.

A pak už můžete začít při­pi­chovat nové obrázky! Pokud je chcete při­dávat z webu, tak si do lišty v pro­hlížeči pře­táh­nete tla­čítko „Pin It”, na které klikáte vždy, pokud na webové stránce, na které se aktuálně nacházíte, nalez­nete něco, co si chcete na svoji nástěnku při­špen­d­lit. Následně vybe­rete nástěnku, na kte­rou obrázek chcete při­dat. Obrázky můžete také nahrávat přímo ze svého počí­tače.

Jelikož je Pin­te­rest zároveň soci­ální síť, můžete sle­dovat činnost (a obrázky) ostat­ních uživa­telů a jejich nástěnek. Pokud vás neza­jí­mají konkrétní uživa­telé, ale jen určité téma, snadno si vyfil­trujete nástěnky, které se daným téma­tem zabývají a můžete se začít kochat.

Pin­te­rest umožňuje i tzv. „repin”, což je při­špen­dlení obrázku, který najdete na cizí nástěnce, na nástěnku vlastní. Obrázky můžete také komen­tovat a kli­kat u nich na tla­čítko „like” (tedy „líbí se mi”).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Pin­te­rest chce znát vaše uživa­tel­ské jméno, e-​mail, heslo a také vaše jméno. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­álních sítí Face­book a Twit­ter.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Pin­te­rest v bodech

  • zálož­kovací sys­tém pro obrázky
  • soci­ální síť (možnost inter­akce s ostat­ními uživateli)
  • pouze na pozvání
  • tema­tické nástěnky
  • časožrout
Název Pin­te­rest
WWW http://​pin​te​rest​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy