Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Bookmarky​.cz

(11 — hla­sovalo uživatelů)

Aneb „vytvořte si snadno a online vlastní stránku s odkazy“! Co více dodat? Chcete konečně jedno­duchý (navíc český!) a při­tom dosta­tečně funkční nástroj na správu vašich záložek? Tak tady ho máte: Bookmarky​.cz!

K čemu Bookmarky​.cz je a na co jej můžete pou­žít?
Bookmarky​.cz je česká online služba, která slouží k pořá­dání vašich záložek. Možná jste jedním z těch, kteří nově nale­zenou zají­mavou stránku jedno­duše pře­táh­nou do lišty v pro­hlížeči. Na chvíli je to jistě dobré řešení, ale z dlouho­do­bého hle­diska to moc nefunguje. K takovéto záložce máte totiž pří­stup jen na svém počí­tači — pokud budete v práci, ve škole, u kama­ráda, tak se k ní nedo­stanete. Stejně tak při havá­rii sys­tému. Navíc je taková záložka určena jen vám, nemů­žete ji nijak sdí­let a obo­ha­covat s ní ostatní.

Bookmarky​.cz spo­leh­livě řeší oba pro­blémy — svoje záložky máte pře­hledně uspo­řá­dané na svém Bookmar­kovém pro­filu a zároveň z nich mohou čerpat inspi­raci ostatní uživa­telé!

Bookmarky​.cz: pra­covní pro­středí a práce v něm
Po při­hlá­šení lze rovnou začít Bookmarky​.cz pou­žívat. A to pře­tažením zálož­kova­cího tla­čítka do lišty vašeho pro­hlížeče. Pak stačí být na nějaké webové stránce, kte­rou si chcete při­dat do záložek a jedno­duše na toto tla­čítko kliknout. Otevře se vám okno, ve kte­rém je načtená URL adresa dané stránky a její název. Tyto infor­mace můžete zedi­tovat a navíc při­dat tagy a popis. Nové záložky lze při­dávat i manuálně přímo na vašem Bookmarky​.cz pro­filu.

To však není jediné co nástroj umí. Svoje odkazy můžete tří­dit do složek, měnit jim barvy, při­dávat jim ikonky — ori­en­tace v nich je pak daleko snazší. Složky si pojmenujete a na své stránce s odkazy je můžete pořá­dat do sloupců a řad — přesně podle toho, jak vám to vyhovuje. Jednot­livým složkám můžete nastavit sou­kromí. Tedy jestli jsou odkazy v nich veřejné (a každý si je může pro­cházet) nebo sou­kromé a máte k nim pří­stup pouze vy. A aby to bylo kompletní, nechybí ani vyhle­dávání ve vašich zálož­kách.

Uživa­tel­ské pro­fily mají vytvo­řeny RSS kanály, takže můžete ode­bí­rat nejnovější záložky vašich oblí­bených uživa­telů. Nebo buďte kre­a­tivnější: vez­měte RSS vlast­ního pro­filu a vložte jej třeba na svůj blog! Jestliže jste až do této doby svoje záložky cpali pouze do lišty pro­hlížeče, můžete si je do nástroje naimpor­tovat. Pokud pou­žíváte Deli­ci­ous, lze si své záložky impor­tovat i přímo odtud.

Pro snadnější a pře­hlednější práci se zálož­kami si můžete zvo­lit pou­žívání postranní lišty. Buď ve verzi vyu­žíva­jící postranní lištu pro­hlížeče nebo verzi vyu­žíva­jící rámy (fra­mes). Bookmarky​.cz dis­po­nují i mobilní verzí stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte nejdříve zaregis­trovat. Bookmarky​.cz chtějí vaše uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail. Ihned poté se můžete při­hlá­sit a začít s nástro­jem pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Bookmarky​.cz jsou zcela zdarma.

Bookmarky​.cz v bodech

  • online zálož­kování
  • vaše online stránka s uspo­řá­danými odkazy
  • jedno­duché ovládání
  • komplexní a velmi funkční správa odkazů
  • zcela zdarma
  • nutná regis­trace
Název Bookmarky​.cz
WWW http://​www​.bookmarky​.cz
Cena Zdarma 
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy