Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Goodreads

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Milu­jete knihy a chcete mít pře­hled o tom, co jste v minu­losti pře­četli? Chcete, aby vám někdo dopo­ru­čoval nové knihy a tato dopo­ru­čení vám přesně seděla? Chcete si o kni­hách poví­dat, objevovat novinky, sdí­let svoje pro­žitky ze čtení? Tak se při­pojte ke komu­nitě uživa­telů Goodreads!

K čemu Good­reads je a na co jej můžete pou­žít?
Good­reads je soci­ální síť určená pro milovníky knih. Umožní vám řadit si do vir­tu­álních poli­ček knihy, které jste četli (a hodno­tit je) nebo číst v budoucnu chcete!

Ke knížkám můžete psát recenze a také samo­zřejmě číst postřehy ostat­ních uživa­telů — to vám může pomoci v roz­ho­dování, zda danou knihu chcete číst. A aby toho nebylo málo, Good­reads sle­duje váš knižní ape­tyt a díky tomu vám přímo dopo­ru­čuje knihy, které by se vám mohly líbit.

Jelikož je Good­reads soci­ální síť, můžete komu­ni­kovat s ostat­ními uživa­teli, poznávat nové lidí s podobnými knižními chout­kami, jaké máte vy a také se před­hánět s kama­rády, kdo toho víc pře­čte!

Good­reads: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání Good­reads je velmi snadné a návodné. Po regis­traci si můžete při­dat své přá­tele, kteří již účet u Good­reads mají. Vyhle­dat je můžete pomocí svého e-​mailu nebo soci­álních sítí, kte­rých jste členem.

Také si můžete při­dat své oblí­bené žánry, aby vám Good­reads mohl lépe dopo­ru­čovat knihy. Poté se již můžete vrh­nout na hodno­cení — pokud při­dáte hodno­cení 20 kni­hám, které jste již četli, začne vám Good­reads dávat dopo­ru­čení na nové knihy! Každá kniha (i její autor) má svůj pro­fil, na kte­rém si můžete pře­číst podrobnější infor­mace včetně recenzí.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí účtu svého Face­book, Twit­ter nebo Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Good­reads v bodech

  • soci­ální síť pro milovníky knih
  • dopo­ru­čuje zají­mavé knihy
  • zcela zdarma, nutné se registrovat
Název Good­reads
WWW http://​www​.good​reads​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy