Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

DatabazeKnih​.cz

(14 — hla­sovalo uživatelů)

Hodně čtete a už ztrá­cíte pře­hled o tom, co jste četli a co ne? Chcete si někam napsat, co byste si v budoucnu rádi pře­četli? Rádi o kni­hách dis­ku­tujete? Nebo chcete pomoct s výbě­rem toho, co by se vám mohlo na čtení líbit? Pokud ano, je přesně pro vás DatabazeKnih​.cz!

K čemu DatabazeKnih​.cz je a na co ji můžete pou­žít?
DatabazeKnih​.cz je online bez­platná služba, která vám umožní vytvá­řet si osobní seznamy knih.

Pokud hodně čtete, možná už ztrá­cíte pře­hled o tom, co jste kdy četli a co ne. Nebo se vám stává, že narazíte na zají­mavou knihu, kte­rou si v budoucnu chcete pře­číst, ale pouze si to pozna­menáte na nějaký papí­rek, který se pak někam záhadně vypaří. Pokud si takové knihy budete uklá­dat do DatabazeKnih​.cz, vždycky budete mít po ruce seznam knih k pře­čtení.

Nejenže můžete jednot­livé knihy hodno­tit, komen­tovat či recenzovat, můžete také komu­ni­kovat s ostat­ními uživa­teli data­báze. Jedná se totiž zároveň o soci­ální síť.

DatabazeKnih​.cz: pra­covní pro­středí a práce v ní
Pou­žívat data­bázi je velmi snadné. Vpravo nahoře vyhle­dáte knihu (nebo autora), o které se chcete něco dozvě­dět a případně si ji při­dat do někte­rého svého seznamu (do Kni­ho­téky, Dopo­ru­čených, Právě čtených, Pře­čtených nebo do Chys­tám se číst).

Také zde můžete knihu hodno­tit a při­dat k ní svůj komen­tář. Pro­fil každé knihy můžete upravit, pokud zjis­títe, že v něm něco chybí nebo je něco špatně. To stejné platí pro pro­fily autorů — můžete si je při­dat do oblí­bených, komen­tovat a upravovat. Pokud jste nenalezli knihu nebo autora, které jste hle­dali, můžete je prostě do data­báze sami při­dat. Ke svému pro­filu můžete také doplnit kni­hovnu, kte­rou navště­vujete.

Sou­částí DatabazeKnih​.cz je také bazar knih, dis­kuze, recenze knih, blogy uživa­telů a také žebříčky knih.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte zaregis­trovat. DatabazeKnih​.cz chce znát vaši pře­zdívku, e-​mail a heslo. Poté musíte počkat na aktivační odkaz, který vám při­šel na zadanou e-​mailovou adresu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

DatabazeKnih​.cz v bodech

  • umožňuje vytvá­řet seznamy vašich knih
  • knihy můžete hodno­tit, recenzovat, při­dávat komentáře
  • můžete při­dávat nové knihy a rozši­řovat databázi
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název DatabazeKnih​.cz
WWW http://​www​.databazeknih​.cz/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy