Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

aNobii

(0 — hla­sovalo uživatelů)

aNo­bii je online komu­nita lidí, kteří rádi čtou a zají­mají se o knihy! Umožňuje vám objevovat nové knihy a vymě­ňovat si poznatky, názory nebo dopo­ru­čení s ostat­ními uživa­teli. Můžete si vytvá­řet seznamy již pře­čtených knih nebo také těch, které si chcete někdy v budoucnu přečíst.

K čemu aNo­bii je a na co jej můžete pou­žít?
aNo­bii je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření knižních seznamů. Jinými slovy se jedná o online čtenář­ský deník! Vždycky budete vědět co jste již pře­četli nebo co si v budoucnu pře­číst chcete.

aNo­bii má také velkou komu­nitu uživa­telů, takže s nimi můžete sdí­let svoje názory, poznatky a recenze na knihy. Také si můžete najít lidi s podobným knižním vku­sem, jaký máte vy a vzá­jemně si dopo­ru­čovat nové knihy!

aNo­bii: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pomocí vyhle­dávání najdete knihu, kte­rou jste četli nebo se ji chys­táte číst (každá kniha má vlastní stránku, kde jsou popsány její detaily, recenze, hodno­cení od ostat­ních uživa­telů a tak dále). Můžete si ji při­dat na někte­rou svoji osobní poličku a dodat můžete i infor­maci, odkud knihu máte (dárek, knihovna, obchod, …) a také kdy se vám dostala do rukou. Knihu také můžete ohodno­tit pomocí hvěz­di­ček. Zbývá to celé dozdo­bit to pomocí tagů, případně při­dat recenzi a poznámky.

Se svými přá­teli a zná­mými, kteří již aNo­bii pou­žívají, se ska­ma­rá­díte a sle­dujete jejich čtenář­ské pokroky. S ostat­ními uživa­teli si můžete poví­dat v dis­ku­zích a objevovat tak nové lidi i knihy.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte pouze váš e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

aNo­bii v bodech

  • online data­báze knih
  • můžete hodno­tit a psát recenze
  • objevování nových knih i lidí
  • cela zdarma, nutná registrace
Název aNo­bii
WWW http://​www​.ano​bii​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy