Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Publicate

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nikdy vás nechytly oby­čejné zálož­kovače odkazů a zdrojů, pro­tože byly moc fádní a vizuálně nepři­taž­livé? Pak je tu pro vás řešení — Pub­li­cate! Vaše zdroje budou na jednom místě. Pře­hledně seřazené. A v krásném kabátku! Nebo přímo v luxusních večerních šatech!

K čemu Pub­li­cate je a na co jej můžete pou­žít?
Pub­li­cate je bez­platný online nástroj, který slouží pro zálož­kování (bookmarking) vašich online zdrojů. Možná pat­říte k lidem, kteří někde v internetu objeví zají­mavou webovou stránku a prostě ji „popadnou“ a pře­su­nou do lišty v pro­hlížeči. Sice je pak někde uložená, ale po delší době je nedo­hle­da­telná (není nikam zařazená) a nelze k ní při­stu­po­vat z jiného počí­tače (dokonce ani pro­hlížeče), než ve kte­rém byla takto uložena. Z toho plyne, že ji také nelze nijak sdí­let a obo­ha­covat s ní ostatní.

Oprav­dické pořá­dání odkazů a zdrojů má velké množ­ství výhod — nale­zené a zají­mavé a potřebné věci máte vždycky po ruce (nezá­visle na tom, na jakém stroji s nimi chcete pra­covat), jsou utří­děné, takže je vždycky naje­dete a můžete je sdí­let, poznám­kovat a zkrátka organizovat přesně podle svého gusta.

Pub­li­cate: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jak již bylo nastíněno, Pub­li­cate je vizuálně hezky zpra­covaný. Ori­en­tace v něm je velmi snadná. V pod­statě je práce s ním obdobná, jako u všech ostat­ních zálož­kova­cích slu­žeb. Při­dáváte jednot­livé odkazy a tří­díte je, při­dáváte k nim tagy a sesku­pujete je do urči­tých sku­pin.

Takže ihned po při­hlá­šení vám nic nebrání začít s při­dáváním svých odkazů. Klidně jen pros­tým napsáním URL adresy do oranžově ohrani­čeného políčka. Dodáte popi­sek, nahrajete obrázek a odkaz vložíte do určité kolekce (složky odkazů).

Nemu­síte však sdí­let jen URL adresy. V nabídce máte přímo články, obrázky, videa, audia a doku­menty. Buď takovýto obsah jen zálož­kujete, pro­tože se již nachází na internetu nebo ho nahrajete ze svého počí­tače a sdí­líte. Vše obo­ha­títe tagy a uspo­řá­dáte do složek. Pro urych­lení celého pro­cesu při­dávání nových položek si lze do pro­hlížeče nain­stalovat Pub­li­cate doplněk. Je dostupný pro pro­hlížeče Firefox, Opera, Explo­rer, Safari i Chrome.

Pub­li­cate vám navíc umožňuje sle­dovat pro vás zají­mavé uživa­tele (třeba vaše přá­tele a kolegy). Díky tomu vám nikdy neu­niknou žádné novinky, které sdílí vaše okolí!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Pub­li­cate potře­buje znát vaše jméno, pře­zdívku, e-​mail a heslo.

Poté vám na zadanou adresu při­jde ově­řovací mail, který obsahuje odkaz, na který musíte kliknout. Při­hlá­sit se můžete i pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Pub­li­cate v bodech

  • zálož­kovací (bookmarkingová) služba
  • vizuálně pove­dené
  • zálož­kování a sdí­lení již exis­tu­jí­cího obsahu
  • možnost přímo nahrávat a sdí­let vlastní (dosud nikde nepub­li­kovaný) obsah
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Pub­li­cate
WWW http://​pub​li​cate​.it/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy