Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Miitla

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Každá činnost vyža­duje tro­chu šťávy. Tro­chu zábavy. Tro­chu ori­gi­na­lity. Pokud vás až dopo­sud zálož­kování zají­mavých odkazů nebavilo, nemu­síte si mys­let, že je vše ztra­ceno a nikdy to nepů­jde. Exis­tuje totiž Miitla — doopravdy šťavnatý nástroj pro bookmarking online zdrojů!

K čemu Miitla je a na co jej můžete pou­žít?
Miitla je bez­platný online nástroj, který slouží k zálož­kování (bookmarkingu) online zdrojů. Pokud všechny zají­mavé stránky, na které narazíte při brouz­dání po internetu, jedno­duše nacpete do lišty v pro­hlížeči, zaklá­dáte si tím hned na něko­lik problémů.

Prvním z nich je, že v takovémto molo­chu prav­dě­po­dobně (dříve či poz­ději) nic nena­jdete. Pokud se vám pokazí pro­hlížeč (což se stává i na těch nej­lepších stro­jích), můžete o všechny záložky při­jít. Jestliže jste na jiném počí­tači (jako třeba ve škole či v práci), jsou pro vás záložky nepří­stupné. A vy nemů­žete svou sbírku dopl­ňovat o nové věci.

Zkrá­ceně: zálož­kujte pomocí online nástrojů, je to bez­pečné a plynou z toho jen užitky! Pokud vás dopo­sud všechny zálož­kovací služby odrazovaly, je na čase okouknout Miitla — stačí jeden pohled a zami­lu­jete si ho (nebo snad ji?)!

Miitla: pra­covní pro­středí a práce v něm
Tvůrci Miitla vsa­dili na šťavnatý vzhled, čistotu a jedno­duchost. Ihned po při­hlá­šení můžete pomocí prvního tla­čítka v černém horním menu při­dat první záložku. Zadáte její název, URL adresu a třeba nějaký krátký popi­sek nebo poznámku. Hotovo, uložíte to. Miitla má zají­mavou funkci: k vytvo­řeným záložkám gene­ruje QR kódy.

Samo­zřejmě by bylo značně neprak­tické tímto způ­so­bem při­dávat všechno, na co kdy na internetu narazíte. Proto je vhodné si do lišty v pro­hlížeči (poprvé a napo­sled) pře­táh­nout zálož­kovací Miitla tla­čítko. Na to kliknete vždy, když se budete nacházet na stránce, kte­rou si budete chtít založit.

Pro pořá­dání záložek slouží jejich členění do katego­rií. Samotné katego­rie vytvá­říte vpravo dole tím, že zadáte její jméno a barvu. Poté stačí myší popadnout danou katego­rii a pře­táh­nout ji na záložku v levé části. K jedné záložce můžete samo­zřejmě při­dat i něko­lik katego­rií. Pomocí nich pak můžete vytvo­řené odkazy tří­dit a vyhle­dávat v nich.

Regis­trace a její pod­mínky
Miitla vyža­duje regis­traci. Zadáváte pouze e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Miitla v bodech

  • zálož­kování (bookmarking)
  • hezký design, snadné a velmi pře­hledné rozhraní
  • možnost při­dat do pro­hlížeče zálož­kovací tlačítko
  • gene­ruje QR kódy
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Miitla
WWW http://​miitla​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy