Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

LibraryThing

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Jste čtenář? Aktivní, akční a vášnivý? Možná trpíte kla­sickými čtenář­skými neduhy — nevíte, jakou knížku si pře­číst jako další a možná si také přesně nepa­ma­tujete, co všechno už jste četli, o čem to konkrétně bylo a jak se vám to líbilo. Pomoc snadná — LibraryThing!

K čemu Lib­ra­ryThing je a na co jej můžete pou­žít?
Lib­ra­ryThing je v základní verzi bez­platný online nástroj, který je částečně v češtině (můžete pomoct s pře­kla­dem) a slouží ke správě a dopo­ru­čování knih. Pokud tedy čtete, máte si kam uklá­dat, co jste četli, kdy jste to četli a jak se vám to líbilo. Při­dat můžete třeba i krát­kou recenzi. A pokud někdy váháte a nevíte, co si pře­číst dále, můžete se spo­leh­nout na dopo­ru­čovací sys­tém, který je zamě­řen na váš knižní ape­tyt a nebo na obrov­skou komu­nitu čtenářů z celého světa!

Lib­ra­ryThing: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívat Lib­ra­ryThing je velice jedno­duché. V horním horizon­tálním menu se nachází položka „Při­dat knihy“, pomocí které při­dáváte do své sbírky nové knihy. Do vyhle­dáva­cího políčka napí­šete nej­lépe ISBN knihy (kvůli jedno­značné iden­tifikaci, samo­zřejmě můžete napsat i název knihy nebo autora). Dále si vybe­rete, do které sbírky chcete knihu při­dat. Auto­ma­ticky máte nějaké před­vy­tvo­řené („Tvoje knihovna“, „Seznam přání“, „Právě čtu“, „K pře­čtení“ a tak podobně), ale pokud s nimi nejste spoko­jeni, můžete pro­vést edi­taci a udě­lat si je podle svého gusta. Pak už jen musíte vybrat, kde hle­dat. V nabídce je asi 700 dostupných zdrojů. Obvykle si pro nor­mální pou­žívání vysta­číte třeba s Národní kni­hovnou či s Lib­rary of Congress. Samo­zřejmě záleží na typu lite­ra­tury. Po vyhle­dání se vám kniha zob­razí v pravém sloupci a vy ji kliknu­tím při­dáte do sbírky.

V záložce „Moje knihy“ v horním menu jsou pak všechny vaše knihy. Můžete v nich vyhle­dávat, tří­dit je podle sbí­rek a také je rovnou hodno­tit pomocí hvěz­dič­kového sys­tému. Pokud na knihu kliknete, dostanete se na její pro­fi­lovou stránku. Tam uvi­díte, kolik osob z osazen­stva Lib­ra­ryThing knihu četlo, jak byla hodno­cená a můžete si pro­číst recenze a podívat se na tagy a nechat si změ­řit, zda se vám bude kniha líbit (což je založeno na vašich před­cho­zích hodno­ceních u jiných knih). Také jsou zde dopo­ru­čení od čtenářů. Pokud jste četli třeba knihu s podobnou téma­tikou, při­dejte si a pomozte ostat­ním objevovat zají­mavé knihy! Kromě toho také samo­zřejmě vidíte základní infor­mace o knize, které můžete dopl­ňovat (například vaše kniha nemá nahranou obálku, nahrajte ji do gale­rie a udržujte tak Lib­ra­ryThing aktuální). Z pro­filu knihy snadno pře­jdete na pro­fil autora, kde opět vidíte základní infor­mace o něm, tagy, které se vztahují k jeho dílům, výpis jeho děl podle počtu čtenosti a tak dále. Kromě této velmi obsáhlé data­báze knih a autorů vám Lib­ra­ryThing auto­ma­ticky dopo­ru­čuje četbu, která by se vám měla na základě již pře­čtených a ohodno­cených knih zamlou­vat. Toto dopo­ru­čení naje­dete v horizon­tálním menu pod „Domů“, kde následně ve spodnějším menu vybe­rete položku „Dopo­ru­čení“.

Lib­ra­ryThing je vlastně i soci­ální sítí — umožňuje uživa­te­lům vzá­jemnou komu­nikaci i vytvá­ření vztahů. Na hlavní stránce tedy vždy uvi­díte, co je nového v lite­rárním světě vašich přá­tel. Lib­ra­ryThing umí spoustu věcí, třeba vytváří nej­růz­nější žebříčky knih (vidíte, co je zrovna trendy), umožňuje dis­ku­tovat, zaklá­dat sku­piny pro osoby s podobnými zájmy, gene­ruje vám zají­mavé sta­tis­tiky. A je toho mno­hem víc!

Regis­trace a její pod­mínky
Lib­ra­ryThing vyža­duje regis­traci. Zadáváte svoji pře­zdívku, e-​mail, heslo a musíte zvo­lit, zda se jedná o pro­fil osobní nebo o pro­fil organizace.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze je zdarma a je bez­pro­blé­mově pou­ži­telná. Její ome­zení spo­čívá v tom, že můžete při­dat pouze 200 knih. Pokud vám to nestačí, musíte si zakou­pit člen­ství, které tento limit totálně odstraní. A to buď celo­životně (cena začíná na $19, ale můžete dát až $55, dle vašeho uvážení) nebo na rok (cena začíná na $1 a můžete dát až $20).

Lib­ra­ryThing v bodech

  • vytváří seznamy vašich knih
  • dopo­ru­čovátko četby
  • možnost knihy hodno­tit a komentovat
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Lib­ra­ryThing
WWW http://www.librarything.com//
Cena Zdarma /$1 /$19
Náročnost Nená­ročný
Čeština Částečně
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy