Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Hopper

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Další zálož­kovací služba! Kromě webu do ní můžete dávat i sou­bory ze svého počí­tače. Je zcela zdarma, klade důraz na rych­lost pou­žívání a necpe vám žádné nepo­u­ži­telné funkce navíc. Ide­ální nástroj pro minimalisty!

K čemu Hopper je a na co jej můžete pou­žít?
Hopper je bez­platný nástroj, který slouží k uklá­dání a správě vašich online zdrojů, sou­borů i pros­tého textu. Většina zálož­kova­cích slu­žeb se snaží nabízet co nej­více funkcí a vše­možných vylepšení, takže se často stává, že na konci je jen nepo­u­ži­telný miš­maš se spous­tou vymožeností, které stejně nikdy vyu­žívat nebu­dete (třeba proto, že o nich ani nevíte). Přesně tohle u Hopper nehrozí — je to naprosto jedno­duchý nástroj, který sází na napros­tou jedno­duchost a elegantní stříd­most.

Zálož­kovat zají­mavé weby (a vůbec online zdroje) je v dnešním světě téměř nutnost. Každý den narazíme na spoustu stránek, ke kte­rým se chceme vra­cet a jen si je nastr­kat do lišty v pro­hlížeči není dlouho­dobé a udrži­telné řešení. Hopper ale zachází ještě dál a kromě zálož­kování webu vám umožňuje uklá­dat si i prosté kusy textu a dokonce celé sou­bory! Máte nějaký momen­tální nápad, poznámku či jste objevili nějaký důležitý doku­ment? Šup s tím do Hopper!

Hopper: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to úplně jedno­duché, naprosto čistý design, totálně nic vás nezdržuje. V pod­statě je 5 možností, jak Hopper pou­žívat. Samo­zřejmě je můžete různě kombinovat!

  1. Kopí­rovat a vložit — funguje to přesně tak, jako kla­sické Ctrl + C → Ctrl + V. Pouze Ctrl + V udě­láte v okně nástroje. Tím to něj vložíte to, co jste dali kopí­rovat. Texty, odkazy i soubory!
  2. Drag & Drop — místo kopí­rování prostě položky jedno­duše pře­táh­nete do okna Hopper.
  3. Zálož­kování — do lišty v pro­hlížeči si pře­táh­nete tla­čítko „Save to Hopper“, na které poté klikáte vždy, když se ocitnete na zají­mavé stránce. Pokud na stránce před kliknu­tím na tla­čítko ozna­číte nějaký text, bude vám vybraná pasáž uložena. Jinak uklá­dáte kla­sicky odkaz na celou stránku.
  4. E-​mail — obsah, který si chcete uložit jedno­duše ode­šlete e-​mailem a je to.
  5. Twit­ter — zde je vyža­dováno pro­po­jení s vaším Twit­ter účtem. Poté už jen stačí posí­lat tweety obsahu­jící „@SaveToHopper“.

Dostat své zdroje do Hopperu je tedy doopravdy rychlé. Hopper navíc nabízí neo­me­zený pro­stor pro vaše záložky a sou­bory. Jediné ome­zení je v jejich velikosti. Maxi­mální velikost jednoho záznamu je totiž 20MB. Ke každé uložené položce můžete napsat ano­taci a také v nich samo­zřejmě vyhle­dávat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte pouze svůj e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­álních sítí Face­book nebo Twit­ter.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Hopper v bodech

  • zálož­kování online zdrojů i sou­borů z vašeho počítače
  • důraz kla­den na jedno­duchost a rych­lost používání
  • možnost při­dat do pro­hlížeče zálož­kovací tlačítko
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Hopper
WWW http://​gethopper​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy