Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Kippt

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Zálož­kovací služba, která ve vašich odkazech udělá konečně pořá­dek! Kromě snadného pou­žívání má pro vás při­pra­venou i možnost sle­dovat zají­mavé účty, spo­lu­pra­covat s kolegy a kama­rády a samo­zřejmě také sdí­lení super odkazů do celého světa. Stále nemáte svého zálož­kova­cího favo­rita? Možná jste ho právě teď našli.

K čemu Kippt je a na co jej můžete pou­žít?
Kippt je bez­platný online nástroj, který slouží je správě vašich online zdrojů. Možná pat­říte k lidem, kteří si nově obje­vené a zají­mavé webové stránky jedno­duše nacpou do lišty v pro­hlížeči. Nevý­hod to má hned něko­lik: odkazy nejsou nijak uspo­řá­dané, nemáte k nim pří­stup z jiného počí­tače a nemů­žete je sdí­let s ostat­ními a spo­lu­pra­covat s nimi na jejich rozši­řování. Taky je nemů­žete hezky fil­trovat, vyhle­dávat v nich a komen­tovat je. A to jsou všechno důvody, proč byste měli pou­žívání Kippt aspoň zvážit. Navíc je velmi pře­hledný a je zabalen v pěkném a moderním designu.

Kippt vám umožňuje dělat 3 základní věci: sbí­rat a zálož­kovat online odkazy, spo­lu­pra­covat s kama­rády a sdí­let svoje sbírky s celým svě­tem (no a nebo je před celým svě­tem uta­jit)! Kromě toho můžete také sle­dovat vámi vybrané uživa­tele. Tak budete mít vždycky pře­hled o novin­kách.

Kippt: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nástroj je velmi moderní a práce s ním je pří­jemná a návodná. Nejprve se zamě­říme na vytvá­ření nových seznamů vašich záložek a položek na nich. V levém ver­tikálním menu se nachází tla­čítko „+“, na které kliknete a následně nový seznam pojmenujete, obo­ha­títe popis­kem a určíte, zda je veřejný nebo sou­kromý. Při­dat můžete i osoby, které s vámi budou na tvorbě spo­lu­pra­covat. Nový seznam se po potvrzení ihned objeví v levém menu, kde jsou, jak jste si mohli všimnout, již nějaké předpři­pra­vené seznamy. Ty můžete smazat nebo si je pře­jmenovat (kliknete na ně a následně v pravé pra­covní části okna kliknete na 9 malých čtve­rečků vpravo nahoře). Vedle se nachází tla­čítko „Share“, díky kte­rému můžete seznam edi­tovat.

Je něko­lik způ­sobů, jak můžete na seznam při­dat novou položku. V levém menu si samo­zřejmě vybe­rete seznam, se kte­rým chcete pra­covat a dále se již budeme pohy­bovat v pravé (pra­covní) části. Nej­jedno­dušší je kliknout na plusko vpravo nahože a napsat URL adresu do prázdného řádku a stisknout klávesu enter.

Svůj účet si můžete pro­po­jit se služ­bami Face­book, Twit­ter, Tum­blr, Buffer a App​.net. Tím můžete své záložky do těchto slu­žeb sdí­let a pokud vyu­žíváte Instapaper, Rea­da­bi­lity nebo Pocket, můžete s těmito služ­bami syn­chro­nizovat texty (články, weby), které si chcete poz­ději pře­číst.

Ovšem aby byla práce s nástro­jem poho­dlná, nemu­síte do něj vždycky při­jít a ručně vložit odkaz. Můžete si do lišty ve svém pro­hlížeči pře­táh­nout zálož­kovací tla­čítko a na něj pak jen kliknout, když se budete nacházet na webové stránce, kte­rou si chcete založit. Pokud tla­čítka nemáte rádi, můžete si do svého pro­hlížeče (Firefox, Chrome, Safari, Opera) rovnou nain­stalovat Kippt rozší­ření. Nové odkazy můžete zasí­lat také e-​mailem nebo si Kippt pro­po­jit s Google Rea­der a ode­sí­lat si položky rovnou odtud. Kippt umožňuje i import záložek.

Regis­trace a její pod­mínky
Kippt vyža­duje regis­traci. Zadáváte uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se také můžete pomocí Face­booku nebo Twit­teru.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma. Můžete si však za $25 ročně kou­pit pla­cenou verzi. Tím udě­láte v pod­statě dobrý sku­tek, jelikož podpo­říte vývo­jáře. Do budoucna jsou vám tak slí­beny pokro­čilé funkce, které nástroj zatím nena­bízí. Také zís­káte lepší možnosti vyhle­dávání v zálož­kách, které jste si impor­tovali.

Kippt v bodech

  • online zálož­kovací služba
  • jedno­duché, pří­jemné ovládání
  • pře­hlednost, odkazy pořá­dány do seznamů
  • možnost spo­lu­práce s ostatními
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Kippt
WWW

http://​kippt​.com/

Cena Zdarma /$25
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy