Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Gimme Bar

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nebylo by skvělé mít takové interne­tové uložiště, kam si schováte zají­mavý obsah už navždy? Navíc pře­hledně a dostupně odkudko­liv. A to je přesně Gimme Bar, taková online výstřiž­ková služba.

K čemu Gimme Bar je a na co jej můžete pou­žít?
Gimme Bar před­stavuje online interne­tovou schránku, kam si můžete uložit vše, co vás na webu zaujalo. Můžete si zde uklá­dat texty z novin, obrázky, fotky, videa, včetně těch z YouTube nebo pří­spěvky ze soci­álních sítí Face­book či Twit­ter. Prostě a jedno­duše na coko­liv zají­mavého narazíte na webu, si udě­láte v Gimme Bar kopii. Aby vaše sou­kromá kolekce nedo­padla jako změť růz­ných dat, můžete se „výstřižky“ opat­řit popis­kem, roz­tří­dit je do katego­rií nebo jim pře­dě­lit tagy pro snadnější vyhle­dávání. Můžete si vytvá­řet i zájmové kolekce, kam budete uklá­dat spe­cifický obsah a kaž­dou kolekci můžete ozna­čit jako sou­kro­mou anebo jako veřejnou.

Nej­větší vychytávkou je to, že vámi uložené výstřižky nejsou pouze záložky, ale kopie. To zna­mená, že vám zůstanou i při změně zdro­jového sou­boru. Navíc, Gimme Bar nabízí přímé napo­jení na Drop­box, takže si všechny své vystři­hovánky klidně zálo­hujete i tam. Může se to zdát tro­chu jako dvo­jitá práce, neboť obě služby jsou dostupné z webu. Nicméně syn­chro­nizace na Drop­box je skvělá v tom, že přenese váš obsah přímo do lokální složky na vašem počí­tači. Třešnič­kou na dortu je pak pro­vázání se služ­bami jako jsou Twit­ter, Instragram nebo Pin­bo­ard a auto­ma­tické načí­taní obsahu z nich.

Gimme Bar: pra­covní pro­středí a práce v něm
Poři­zování „výstřižku“ v Gimme Bar je trivi­ální záleži­tostí. Do svého pro­hlížeče si při­dáte tzv. Gimme But­ton. Jakmile jste na stránce, kde vás něco zaujalo a chcete to uložit, kliknete na Gimme But­ton, objeví se doda­tečné menu a vy zvo­líte pouze Sou­kro­mou (Private) nebo Veřejnou (Pub­lic) složku a obrázek, text či video jsou uloženy. Jedno­duché jak facka.

Ke své kolekci vystři­hovánek se dostanete opět velmi jedno­duše. Stačí se při­hlá­sit na stránce www​.gim​me​bar​.com a vidíte ihned všechno v záložce Gim­mies. Tří­dění jednot­livých položek můžete pro­vá­dět v sekci Collecti­ons, kde můžete edi­tovat již stáva­jící výstřižky nebo zaklá­dat nové kolekce. Dle libosti je můžete nastavit i jako veřejné. Ty se pak následně objeví v sekci People a budou vidi­telné i pro ostatní uživatele.

Práce s Gimme Bar je opravdu jedno­du­chá. Coko­liv se vám libí, ozna­číte Gimme tla­čít­kem a uložíte. Pro­blém mi občas dělalo uklá­dání textu, kdy vyska­kuje ještě jedna ikonka Gimme Text a volba sou­kromý /​veřejný je tak vidět dva­krát. V záložce edi­tace kolekcí bych zase při­ví­tal potvrzu­jící tla­čítko OK, neboť edi­tace a uložení pro­běhne okamžitě a signa­lizuje to pouze tla­čítko Saved (uloženo). Není tak hned jasné, zda již změna pro­běhla či nikoliv.

Gimme Bar funguje bez pro­blémů v pro­hlíže­čích Chrome a Firefox. V pro­hlížeči Intenet Explo­rer 8 se stránka nezob­razovala bez pro­blémů a při­hlašovací stránka je roz­tažená do šířky. Stejně tak stránka podpory Gimme Bar uvádí pouze první dva pro­hlížeče, což může být považováno za ome­zení.

Regis­trace a její pod­mínky
Gimme Bar vyža­duje pro vytvá­ření obsahu jedno­duchou regis­traci a prefe­ruje při­hlá­šení přes Twit­ter účet. Pokud Twit­ter nemáte, řeknou, že jste stará škola a založíte si tak běžný účet, který obsahuje pouze jméno a heslo. Žádný potvrzovací e-​mail nebo kon­t­rola.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Gimme Bar je v základní verzi zdarma. Nabízena je i pla­cená profi verze za 2 dolary měsíčně, ovšem není jasně defi­nováno, co za to uživa­tel dostane. Tvůrci Gimme Bar sli­bují „celou tunu“ nových funkcí a vychytávek do budoucna, ale konkrétní nejsou. Vlastně ano, dostanete odznak PRO, jakože máte profi verzi.

Gimme Bar v bodech

  • interne­tová online úschovna výstřižků
  • uschová text, video, obrázky, pří­spěvky (FB i Twitter)
  • snadná organizace obsahu
  • jedno­duché použití
Název Gimme Bar
WWW http://​gim​me​bar​.com/
Cena Zdarma /​$2
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy