Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Springpad

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chytrý poznám­kový blok. A jeho hlavním posláním není pouhé střá­dání pozná­mek, ale všeho možného online mate­ri­álu v jeho nej­růz­nějších podo­bách! Schovejte si oblí­bená videa, sbí­rejte recepty na ty nej­skvě­lejší dorty nebo svůj blok zaplňte návrhy a nápady na rekon­strukci vašeho bytu. A nemu­síte na to být sami, pokud si k tvorbě při­zvete své kamarády!

K čemu Springpad je a na co jej můžete pou­žít?
Springpad je bez­platný online nástroj, který slouží k zálož­kování a tří­dění online obsahu. Zají­mavé zdroje, odkazy i sou­bory si zapi­sujete do téma­tických poznám­kových bloků, které můžete sdí­let s celým svě­tem nebo jen s hrstkou vámi vybraných jedinců. Springpad už nena­bízí pouhé jedno­duché zálož­kování, ale něco navíc! Kromě hez­kého kabátku se jedná také o spo­lu­práci, špič­kovou pou­ži­telnost, možnost nahrávat vlastní sou­bory a tvo­řit si seznamy i úkoly.

Pokud zají­mavé odkazy, obrázky, videa, texty i jiné zdroje jen nacpete do lišty v pro­hlížeči, patrně se vám již stalo (nebo v budoucnu stane) to, že jste se v nich pře­stali ori­en­tovat a nemohli jste tak plně vyu­žít jejich poten­ciál. Taky je nemáte jak sdí­let, nelze k nim při­stu­po­vat z jiného počí­tače nebo na jejich tvorbě spo­lu­pra­covat s kama­rády. Springpad všechny tyhle pro­blémy řeší!

Springpad: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi poho­dlná a pří­jemná. Ihned po prvním při­hlá­šení jste vyzvání k vytvo­ření nového poznám­kového bloku. Nejdříve si ho pojmenujete, poté vybe­rete vzor a barvu jeho pře­balu a také určíte, zda bude veřejný nebo sou­kromý. Sou­kromý blok nemůže nikdo sle­dovat, veřejný ano. A tento krok už je násle­dován samotným při­dáním první nové poznámky („Spring“). Může se jednat o prostý text nebo URL odkaz. Při­dávat nové položky ale můžete i podle jejich typu! Na výběr máte z filmů, hudby, knih, míst, receptů a mno­hých dalších. Můžete také přímo vklá­dat videa z YouTube nebo Vimea. Můžete nahrávat vlastní sou­bory do velikosti 25MB. Máte možnost nahrávat vlastní obrázky a foto­grafie, můžete si zde tvo­řit seznamy nebo i úkoly, vytvá­řet udá­losti a při­dávat kon­takty jako do adre­sáře. K nově při­dané položce můžete také kromě popisku při­dat i tagy a komen­táře nebo je doplnit obráz­kem.

Jednot­livé položky nemu­síte při­dávat pouze přes online roz­hraní nástroje, můžete si například do lišty v pro­hlížeči pře­táh­nout zálož­kovací tla­čítko, na které kliknete vždy, když se budete nacházet na webové stránce, ze které si chcete něco převzít do svého bloku. Nebo si můžete rovnou nain­stalovat Springpad rozší­ření do svého pro­hlížeče. K dis­po­zici jsou i aplikace pro mobilní zařízení (Android, iPad, iPhone).

Takto si můžete vytvo­řit tolik bloků, kolik potře­bujete. Springpad vám navíc umožňuje inter­a­go­vat s ostat­ními uživa­teli a kama­rády. Můžete si vyhle­dat zají­mavé bloky (či uživa­tele) a sle­dovat je. Dokonce můžete pře­bí­rat obsah z cizích bloků a dávat je do svých. Pokud rádi spo­lu­pracujete a tvo­říte ve sku­pi­nách, můžete ke svým blokům při­zvat další uživa­tele a vytvá­řet je spolu s nimi.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte pouze e-​mail a heslo. V násle­du­jí­cím kroku si upravíte svůj pro­fil — zvo­líte si uživa­tel­ské jméno a nahrajete ava­tar. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Twit­ter, Face­book. Google nebo Yahoo účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Springpad v bodech

  • neo­by­čejný zálož­kovací sys­tém pořádá jednot­livé položky do vizuálně líbivých bloků
  • možnost nahrávat vlastní soubory
  • zálož­kujte nejen odkazy, ale i filmy, hudbu, knihy, místa a spoustu dalších
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Springpad
WWW http://​springpad​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy