Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Readability

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Číst si na webu nějaké články může být nepří­jemné i obtě­žu­jící. Pře­devším kvůli divně zvo­leným barvám, velikosti písma i díky nej­růz­nějším reklamám a banne­rům, které odpoutávají vaši pozornost. Stává se vám to? Rea­da­bi­lity je tu od toho, aby byl váš čtenář­ský záži­tek co nejlepší!

K čemu Rea­da­bi­lity je a na co jej můžete pou­žít?
Rea­da­bi­lity je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvo­ření úžasného pro­žitku ze čtení. Jistě se vám někdy stalo, že jste narazili na nějaký online článek, který jste si chtěli pře­číst, ale měli jste s tím pro­blémy. Ať už se jednalo o barevnost nebo velikost textu. Rea­da­bi­lity kaž­dou webovou stránku (článek) převede do čisté a pře­devším čitelné formy. Kromě toho funguje také jako zálož­kovač zají­mavých článků. A to nejen na vašem počí­tači či note­booku, ale i na mobilních zařízeních (Android, iPhone, iPad). Rea­da­bi­lity spo­lu­pracuje i se čteč­kami e-​knih! Jednot­livé články si také můžete poslat do svého Kindle nebo uložit ve for­mátu ePub.

Rea­da­bi­lity: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi pří­jemná a snadná. Okamžitě po regis­traci můžete pomocí tla­čítka s pluskem při­dat URL adresu článku, který chcete pře­tvo­řit do snadně čitelné formy, kte­rou si můžete za pár okamžiků pře­číst. Kaž­dou vytvo­řenou záložku můžete opat­řit tagy, hvěz­dič­kou nebo ho rovnou sdí­let do soci­álních sítí. Ale můžete udě­lat mno­hem víc!

V horním menu se nachází položka „My account“, pomocí které si můžete nastavit kla­sické pro­fi­lové věci, jako je například ava­tar, vaše jméno a změna hesla či e-​mailové adresy. Dále zde najdete i e-​mailovou adresu, na kte­rou můžete články, které chcete trans­for­movat, rovnou ode­sí­lat. Nebo nasta­vení pro vaši čtečku Kindle a také cel­kové vizuální nasta­vení článků — jak má být výsledný pře­tvo­řený článek barevný, zda má obsahovat obrázky, jak velké má být písmo, jak moc široké mají být jednot­livé řádky. V nasta­vení najdete rovněž možnost expor­tovat si své články.

A pro ještě lepší komfort pou­žití můžete v menu zabrou­sit do „Apps & Add-​ons“, odkud si můžete například do lišty svého pro­hlížeče pře­táh­nout zálož­kovací tla­čítko a na to kliknout vždy, když se budete nacházet na nějaké webové stránce, kte­rou si budete chtít nechat trans­for­movat do čitelné podoby. Stejně tak si zde můžete stáh­nout aplikace pro vaše mobilní zařízení nebo doplňky do pro­hlížeče.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte pouze svoji pře­zdívku, e-​mail a heslo. Neče­káte na žádný ově­řovací e-​mail, s nástro­jem můžete začít hned pra­covat. Při­hlá­sit se můžete i pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Rea­da­bi­lity v bodech

  • zálož­kovací služba cílená na články a čtení obecně
  • články pře­tváří do snadno a komfortně čitelné podoby
  • aplikace pro mobilní zařízení
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Rea­da­bi­lity
WWW http://​www​.rea​da​bi​lity​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy