Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Citace​.com

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Citování je velmi důležité! To vědí všichni. Citování je složité a zauz­lité! To taky vědí všichni. Takže jak z téhle šlamastyky ven? Citace​.com udě­lají všechno to divné, složité a pun­tič­kář­ské za vás. Vy jsem slíznete sme­tanu a pochvaly za to, jak pre­cizní citova­tel jste!

K čemu Citace​.com je a na co jej můžete pou­žít?
Citace​.com je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření a kompletní správě vašich citací. Por­tál je pri­márně zamě­řen na citování podle normy ČSN ISO 690. Kromě gene­rování nej­růz­nějších citací umožňuje také citace sdí­let, expor­tovat, poznám­kovat a tak podobně.

Správně citovat není jen výsada aka­de­mických prací. V pod­statě kdyko­liv, když uži­jete cizí dílo ve smyslu citace, měli byste ho také správně odci­tovat. Kromě toho, že necháváte (snad) zaslou­žený kre­dit auto­rovi, také dáváte svému pub­liku další zají­mavé zdroje, ve kte­rých mohou vámi zkou­manou pro­ble­ma­tiku nahle­dat. Pomocí citace totiž dochází k jedno­značnému určení něja­kého infor­mačního zdroje.

Ovšem pokud doopravdy píšete něja­kou aka­de­mickou práci, stanou se pro vás Citace​.com neo­ceni­telným pomocníkem. Už nikdy nebu­dete pochy­bovat, odkud která citace pochází, ve zdro­jích budete mít pořá­dek a hlavně si ušet­říte nervy se zkou­máním, jak že má vlastně přesně ona citace vypa­dat a co je kurzívou a co ne.

Citace​.com: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi jedno­du­chá a intui­tivní, čemuž napo­máhá i fakt, že se jedná o český nástroj, který je kompletně v češtině. Pokud chcete gene­rovat jen jednu nebo pouze něko­lik málo citací, nemu­síte se ani regis­trovat a můžete rovnou kliknout na „Gene­rá­tor“, což je hned druhá položka v horizon­tálním menu. Pokud jste regis­trovaný uživa­tel, tak se pouze při­hlá­síte a můžete také začít tvo­řit. Pro potřeby recenze budeme dále popi­sovat práci s regis­trovaným účtem, nicméně postup je obdobný i pro neregis­trovaného uživa­tele. Pouze nemá možnost pou­žívat tolik růz­ných funkcí.

Pokud chcete vygene­rovat citaci, kliknete na tla­čítko „Vytvo­řit novou citaci“, které se nachází vlevo nahoře. Následně si z nabídky vybe­rete, jaký typ doku­mentu chcete citovat. V pra­covní části nástroje se vám ihned objeví for­mulář, který obsahuje pouze povinná pole. Pokud chcete záznam kompletní, můžete si tuto volbu zapnout v horním menu na pravé straně. Jakmile údaje vyplníte, necháte si citaci vygene­rovat.

Své citace můžete také obo­ha­covat recenzemi, ano­ta­cemi a také je pořá­dat do složek a také si je stahovat a uklá­dat do svého počí­tače ve for­mátu PDF, RTF, Bib­TeX, RISMS Excel 2007 – 2013.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pouhé vygene­rování citace se regis­trovat nemu­síte. Pokud však chcete své citace spravovat a mít je uložené, je regis­trace nutná. Zadáváte pouze e-​mailovou adresu a poté čekáte, až vám do této schránky při­jde od Citace​.com zpráva, která obsahuje odkaz pro aktivaci účtu. Po kliknutí na odkaz vyplníte své heslo a celé jméno. Tím je regis­trace dokon­čena.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma. Jestliže chcete od Citací.com ještě něco víc, máte možnost zís­kat verzi PRO, která je nabízena růz­ným insti­tu­cím, jako je například Masa­ry­kova univerzita, Morav­ská zem­ská knihovna nebo třeba Vysoké učení tech­nické v Brně. Pokud k těmto (a dalším) insti­tu­cím nepa­t­říte, musíte se o možnos­tech vyu­žití infor­movat u posky­tova­tele služby. Více infor­mací zjis­títe na strán­kách Citace PRO.

Citace​.com v bodech

  • gene­rá­tor citací
  • správa citací a možnost pořá­dat je do složek
  • možnost stáh­nout a uložit si vygene­rované citace do počítače
  • kompletně v češtině, zcela zdarma, nutná registrace
Název Citace​.com
WWW http://​www​.citace​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy