Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Clipix

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Zálož­kovací služba, která si kromě hez­kého kabátku potrpí na inter­akci s kolegy a kama­rády. Tvořte si sdí­lené nástěnky, které jsou napě­chované zají­mavým online obsahem! Chys­táte se na dovo­lenou? Naházejte do Clipix nejza­jí­mavější místa a pak se spo­lečně a snadno rozhodněte.

K čemu Clipix je a na co jej můžete pou­žít?
Clipix je bez­platný online nástroj, který má uchovávat a tří­dit zají­mavé věci z vašeho brouz­dání interne­tem. Kromě takovéhoto kla­sického zálož­kování vám však nabízí i možnost spo­lu­práce s přá­teli nebo jinými zají­mavými oso­bami. Můžete totiž sle­dovat jejich bookmarkingo­vou činnost, nechávat se inspi­rovat, obo­ha­covat a zůstat tak vždy v obraze. Pokud se vám nějaký cizí „Clip“ (záložka) líbí, můžete si ji jedno­duše přec­lipnout do vlast­ních odkazových zásob!

Správa stránek (zdrojů), které na růz­ných webech najdete, je pro vaši pro­duk­tivitu důležitá. Díky tomu, že vez­mete všechny své online záložky, které máte namačkané v liště pro­hlížeče a nakr­míte s nimi Clipix, zís­káte úžasný pře­hled, pří­stup k nim z jakéhoko­liv zařízení (s při­po­jením k internetu) a možnost podě­lit se o ně s okolním svě­tem. Čímž jasně stoupá vaše pres­tiž i pro­fe­si­o­na­lita.

Clipix: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi poho­dlná a rychlá i přesto, že na první pohled vypadá hlavní stránka po při­hlá­šení docela složitě a nepře­hledně. Každá vytvo­řená záložka patří do nějaké „Clip­bo­ard“ (což volně pře­loženo může být něco jako nástěnka vašich Clipů).

Pomocí horního horizon­tálního menu můžete vyhle­dávat (ve svých zálož­kách i ostatní uživa­tele a jejich nástěnky, které lze poté sle­dovat). Nachází se zde také měnění zob­razování nástěnek a pokud zcela vpravo kliknete na svoje uživa­tel­ské jméno, můžete si z nově zob­razeného menu vybrat „Get the „Clip“ but­ton“ a následně si toto zálož­kovací tla­čítko pře­táh­nout do své lišty v pro­hlížeči. Pak na něj kliknete vždy, když se budete nacházet na webové stránce, kte­rou si chcete při­dat do některé své nástěnky.

Druhé horizon­tální menu je určeno přímo k práci s nástěn­kami. Hned prvním tla­čít­kem můžete vytvo­řit novou. Pojmenujete ji a určíte, kdo všechno ji bude moc oku­kovat (buď pouze vy nebo i přá­telé, známí či úplně všichni). A můžete začít při­dávat Clipy pomocí klikání na zálož­kovací tla­čítko. Pokud na nástěnku naje­dete myší, v levé horní části se objeví tla­čítko „Share“. To umožňuje pře­tvo­řit nástěnku v pro­středí spo­lu­práce. Vy tedy dodáte jména spo­lu­pra­covníků a jakmile někdo z nich přidá novou záložku, okamžitě to uvi­díte. Jednot­livé nástěnky také můžete po hlavní stránce různě pře­sou­vat.

Jednot­livé nové položky tedy při­dáváte klikáním na zálož­kovací tla­čítko, když se nacházíte na stránce, kte­rou chcete uchovat. Vybrat si můžete i náhle­dový obrázek, cílovou nástěnku a při­dat můžete komen­tář. Takto uložené Clipy pak můžete snadno sdí­let do soci­álních sítí, komen­tovat nebo je pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Zadáváte pouze e-​mail a heslo. Poté musíte počkat a kliknout na ově­řovací link, který vám při­jde do zadaní e-​mailové schránky.

Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­álních sítí Face­bookTwit­ter.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Clipix v bodech

  • online zálož­kovací služba
  • hodně vizuálně zaměřený
  • možnost spo­lu­práce a inter­akce s ostat­ními uživateli
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Clipix
WWW http://​www​.clipix​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy