Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Klipbook

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Správa vašich online zdrojů pře­hledně, rychle a snadno. Žádné složité funkce navíc. Čistý design. Vyhle­dávání. Tagy. Sou­kromé záložky. A dělá to přesně to, co oče­káváte. Pokud máte rádi takového nástroje, Klip­book se vám bude líbit.

K čemu Klip­book je a na co jej můžete pou­žít?
Klip­book je jedno­duchý online nástroj, který slouží k vytvá­ření a správě vaší kolekce online odkazů. Jedná se tedy o bookmarkingový nástroj. Jeho velkou výho­dou je, že je opravdu velmi jedno­duchý a práce s ním je rychlá a pře­hledná. Nena­bízí totiž žádné spe­ci­ální funkce, ale jen to hlavní — tvorbu pře­hledných záložek a následné vyhle­dávání v nich.

Správa vlast­ních online záložek vám pomůže ve vaší pro­duk­tivitě. Pokud totiž na webu na něco narazíte, vložíte to do Klip­book. Taková stránka se pak stává snadno nalezi­telnou a vy nemu­síte složitě pát­rat v his­to­rii svého pro­hlížeče. Oproti pře­tahování zají­mavých stránek do lišty v pro­hlížeči je výhoda Klip­book v tom, že k nim máte pří­stup z jakéhoko­liv zařízení, které má pří­stup k internetu.

Klip­book: pra­covní pro­středí a práce v něm
Klip­book je velmi jedno­duchý a pře­hledný. Vše, co potře­bujete, se nachází hned na hlavní stránce. Pro začá­tek je ide­ální, když si do lišty v pro­hlížeči pře­táh­nete zálož­kovací tla­čítko, na které poté kliknete vždy, když si budete chtít něja­kou stránku uložit do Klip­book. Toto tla­čítko najdete v nasta­vení svého účtu nebo je vám odkaz na něj nabídnut na hlavní straně při prvním při­hlá­šení. Nové položky můžete při­dávat i manuálně přímo v nástroji — kliknu­tím na modré tla­čítko „+ Add Klip“ na pravé straně.

K nové záložce zadáte její název, popi­sek, tagy a také můžete určit, zda je sou­kromá. Také si ji můžete ozna­čit jako budoucí čtivo a vytvá­řet si tak seznam článků, které nesmíte minout. Své záložky můžete obo­ha­tit i scre­en­sho­tem, takže poté na první pohled vidíte, co jste vlastně zalo­žili. Podle zadaných údajů pak můžete záložky snadno fil­trovat. Klip­book neu­možňuje spo­lu­práci s ostat­ními uživa­teli. Nicméně můžete sdí­let celý svůj pro­fil a návštěvník uvidí všechny vaše záložky, které jste neo­zna­čili jako sou­kromé.

V zálož­kách můžete i vyhle­dávat pomocí velkého pole, které se nachází přímo nahoře upro­střed. Klip­book umí také vytvá­řet auto­ma­tické náhledy, pokud jsou vaše záložky z jiných online nástrojů, jako je třeba YouTube nebo třeba SoundCloud. Pokud jste dopo­sud pou­žívali jiný nástroj pro online zálož­kování a tou­žíte pře­jít ke Klip­book, nabízí vám import vašich záložek. Zatím pouze z Deli­ci­ous, ale další nástroje mají násle­dovat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail. Ihned poté se můžete při­hlá­sit s začít s nástro­jem pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Klip­book v bodech

  • online správa záložek
  • čistý design
  • velmi pře­hledná a rychlá práce
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Klip­book
WWW http://​klip​book​.net/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy