Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Readingly

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Zálož­kovací služba, který má mini­ma­lis­tický design, snadné ovlá­dání a klade důraz na sdí­lení zdrojů a zají­mavých článků přesně dle vašich chutí, potřeb a zájmů. Nemu­síte dlouho váhat, nej­jedno­dušší je rovnou to zkusit?

K čemu Rea­dingly je a na co jej můžete pou­žít?
Rea­dingly je bez­platný online nástroj, který slouží k zálož­kování a cel­kové správě vašich růz­no­ro­dých zdrojů. Kromě toho je nástroj zamě­řen na uživa­tele a jejich vzá­jemné pro­vázání. To zna­mená, že můžete nejen sle­dovat, co si kde zalo­žili a sdí­leli vaši přá­telé a kama­rádi, ale také můžete sle­dovat úplně cizí osoby, které vás jen zaujaly tím, co sdílí. Také si můžete pro­cházet jednot­livé katego­rie a zjis­tit, co je momen­tálně trendy!

Zálož­kování online zdrojů je už dávno hodně profláknutá věc — pokud si zají­mavé stránky, které najdete, jen pře­táh­nete to lišty v pro­hlížeči, tak je v nich zaprvé rychle nepo­řá­dek a zadruhé je nemů­žete poho­dlně sdí­let a dělit se o ně s ostat­ními. A ještě je zde ten pro­blém, že k nim máte pří­stup jen na svém počí­tači v jednom pro­hlížeči, takže pokud jste v práci, ve škole nebo prostě všude jinde, jen ne u svého stroje, tak jsou pro vás kompletně ztra­cené. No a přesně proto je vhodné zálož­kovat!

Rea­dingly: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi pří­jemná, jako nástroj sám. V horním menu je celkem 6 položek. První 2 z nich („Tiles“ a „List“) slouží pouze pro nasta­vení zob­razování jednot­livých položek. Záleží na vás, co vám více vyhovuje. Další 3 slouží k pře­pínání jednot­livých částí obsahu. „Feed“ zob­razuje kompletní výpis článků, které jsou určeny vám. Jedná se o vaše záložky a záložky a vašich přá­tel i lidí, které sle­dujete. „Notifi­cati­ons“ obsahuje inter­akce ostat­ních s vašimi zálož­kami. Pokud něja­kou třeba oko­men­tují, najdete to zde. „Explore“ vám umožní pro­cházet to nejza­jí­mavější, co různé katego­rie nabízí. Pokud vás zde nějaký zdroj nebo uživa­tel zaujme, můžete ho prostě začít sle­dovat a jeho činnost se bude objevovat ve vašem Feed.

A teď k vlast­nímu při­dávání vašich zdrojů. Buď je můžete vklá­dat přímo na stránce s Fee­dem (prostě vložíte URL adresu, která na daný zdroj odkazuje) a následně při­dat komen­tář i tagy. Druhá možnost je vyu­žití zálož­kova­cího tla­čítka, které si pře­táh­nete to lišty v pro­hlížeči a následně na něj kliknete vždy, když se budete nacházet na stránce, kte­rou si chcete založit. Zálož­kovací tla­čítko zís­káte pomocí poslední položky v menu, což je vaše jméno. Když na něj naje­dete myší a následně vybe­rete položku „Tools“, jedno­duše si Bookmarklet do lišty pře­táh­nete. Dále zde najdete možnost pro­po­jení vašeho Rea­dingly se svým Twit­ter nebo Face­book účtem a možnost ode­sí­lat nové záložky pomocí e-​mailu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte pouze své jméno, uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete i pomocí soci­ální sítě Face­book. Dalším krokem v regis­traci je zjiš­tění vašeho oblí­beného čtiva. To zna­mená, že v prvním kroku vybe­rete online časopisy, deníky a magazíny, které pravi­delně čtete. V nabídce se nachází například nyti​mes​.com, wired​.com, nymag​.com a mnohé další. Pokud žádný z nabízených nečtete, jedno­duše nevy­be­rete žádný. Ve druhém kroku vybe­rete témata, která vás zají­mají (tech, science, edu­cation, cul­ture, fiction, sports a tak dále). V posledním kroku dostanete jedno­duché instrukce, jak nástroj pou­žívat a můžete směle začít!

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Rea­dingly v bodech

  • sdí­lítko zdrojů
  • zálož­kovací nástroj
  • objevujte nové a zají­mavé články, které jsou pro vás relevantní
  • velká pro­vázanost s ostat­ními uživa­teli a přáteli
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Rea­dingly
WWW http://​www​.rea​ding​.ly
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy