Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Findings

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Na webu je hodně textu. A v tomto moři se nachází i velké množ­ství skvě­lých hlá­šek, rad a mou­der, která si chcete založit. Fin­dings vám prostě umožňuje zaklá­dání kousků textu, které vás nějak zaujaly. Je to jedno­duché a hlavně použitelné.

K čemu Fin­dings je a na co jej můžete pou­žít?
Fin­dings je bez­platný nástroj, který je určen pro zálož­kování (bookmarking) citací z nej­růz­nějších textů, na které někde online narazíte. To zna­mená, že si můžete zaklá­dat zají­mavé věty, které vás něčím zaujmou a samo­zřejmě také stránku, kde jste daný kus textu objevili.

Zaklá­dat si zají­mavé citace může být velmi inspi­ra­tivní a může vám to pomoci s roz­ví­řením vaší kre­a­tivity. Vždy budete mít po ruce sbírku vtipných bon­motů nebo hlu­bokých moud­rých rad. Navíc můžete inter­a­go­vat s ostat­ními uživa­teli a citace v podobě hez­kých kar­ti­ček sdí­let do soci­álních sítí. Šíření těch nej­lepších vět nikdy nebylo tak snadné a pří­jemné.

Fin­dings: pra­covní pro­středí a práce v něm
Při prvním při­hlá­šení je vám auto­ma­ticky nabídnuto, abyste si do lišty ve svém pro­hlížeči pře­táhli zálož­kovací tla­čítko. Vřele dopo­ru­čujeme, abyste tak uči­nili, jelikož se tím práce s nástro­jem nesku­tečným způ­so­bem zjedno­duší. Na toto tla­čítko totiž kliknete ve chvíli, kdy se budete nacházet na webové stránce, že které si chcete založit nějaký citát. Po kliknutí jste vyzváni, abyste pomocí myši ozna­čili text, který si chcete založit. A to je celé. Pak se ještě roz­hodnete, zda chcete tuto záložku hned nějak vizuálně upravit nebo rovnou uložit.

Kaž­dou takto založenou položku můžete edi­tovat, vizuálně měnit, ozna­čit jako sou­kro­mou a také ji oko­men­tovat, sdí­let do soci­álních sítí nebo ji rovnou smazat. Abyste měli ve svých cita­cích pořá­dek, můžete je sklá­dat do kolekcí.

Fin­dings navíc umožňuje i sle­dovat uživa­tele, kteří vám při­jdou zají­maví. Díky tomu budete mít vždycky pře­hled a hro­madu zají­mavých citací k pro­cházení při kaž­dém při­hlá­šení.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­álních sítí Face­bookTwit­ter.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma. Nee­xis­tuje ani žádná vylepšená pla­cená verze.

Fin­dings v bodech

  • zálož­kovací služba pro zají­mavé citace
  • možnost sle­dovat ostatní uživatele
  • snadné sdí­lení do soci­álních sítí
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Fin­dings
WWW http://​www​.fin​dings​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy