Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Favebucket

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Fave­bucket je úžasný nástroj pro zálož­kování online zdrojů, který má velmi snadné ovlá­dání a při­tom nabízí obrov­ské množ­ství doopravdy velmi chyt­rých funkcí!

K čemu Fave­bucket je a na co jej můžete pou­žít?
Fave­bucket je bez­platný online nástroj, který slouží pro správu vašich zdrojů. Pokud totiž narazíte na zají­mavou stránku, obrázek, video, článek či jakýko­liv jiný zdroj, možná budete cítit jisté nutkání. Budete si ho možná chtít založit na poz­dější dobu. Často se stane, že danou stránku prostě popadnete a nacpete ji do lišty v pro­hlížeči. Pro­blém je v tom, že stránka je tak dostupná jen na tom jedi­ném počí­tači, v tom jedi­ném pro­hlížeči. Třeba z práce (nebo z domova nebo z knihovny nebo od kama­ráda) se k ní už nedo­stanete. A také nemáte moc možností, jak solidně takto vytvá­řené záložky tří­dit nebo v nich vyhle­dávat. A proto je vhodné pou­žívat nějaký online nástroj na vytvá­ření záložek. Fave­bucket je jeden z nich.

Kromě kla­sické tvorby záložek vám nabízí i něco navíc. Třeba mód pro snadné čtení, sdí­lení do soci­álních sítí a opravdu masivní možnosti tago­vání a katego­rizace. A navíc ve velmi pří­jem­ném, moderním a pou­ži­telném designu.

Fave­bucket: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ihned po regis­traci jste vyzvání k tomu, abyste si do nástro­jové lišty ve svém pro­hlížeči pře­táhli zálož­kovací tla­čítko a také tla­čítko pro rychlý pří­stup ke všem vašim záložkám (tedy na hlavní stranu nástroje — „Fave­Bo­ard“). Pokud to udě­láte, je další práce s nástro­jem úplná hračka.

Novou záložku při­dáte pros­tým kliknu­tím na zálož­kovací tla­čítko ve chvíli, kdy se nacházíte na webové stránce, kte­rou si chcete založit. Z levé části obrazovky vyjede menu, ve kte­rém máte možnost popsat novou záložku pomocí „Buckets“ (což jsou hlavní katego­rie, které si můžete sami měnit a defi­novat), tagů a pozná­mek. Jakmile si vyplníte, co znáte za vhodné, novou záložku uložíte. Hotovo.

„Fave­Bo­ard“ je hlavní stránka nástroje, na které jsou zob­razeny vámi při­dané záložky. Je to také místo, kde můžete svoje záložky zob­razovat, fil­trovat a upravovat. Stačí na danou záložku najet myší a na místě náhledu se objeví 4 tla­čítka: srdce (záložka je při­dána do oblí­bených), sdí­lení (Face­book, Twit­ter, Pin­te­rest nebo e-​mail), otevření záložky a detaily (kde můžete měnit vložené infor­mace o záložce). Pokud si otevřete záložku detaily, můžete se snadno pře­pnout do módu „Read“, který otevře mini­ma­lis­tickou čtečku, která vám zob­razí pouze obsah, který se na založené stránce nacházel (bez reklam a zby­tečností, prostě jen čistý text) — zhruba podobně, jako to umí Rea­da­bi­lity. Kromě toho můžete mít i sou­kromé záložky, které se nacházejí v levém menu pod obráz­kem zámečku a popis­kem „Confi­den­tial“. tyto záložky jsou chráněny 4 místným pinem, který si sami zvo­líte.

Kromě levého menu, kde se nachází již zmíněné zaheslované položky (a také inbox pro položky, které s vámi někdo další sdí­lel e-​mailem, oblí­bené položky a pro­po­jení se soci­álními sítěmi) můžete své záložky pro­cházet i pomocí pravého menu, které pou­žíváte pro fil­trování pomocí jednot­livých „Buckets“, tagů, osob, od kte­rých pocházejí a samo­zřejmě zde můžete kla­sicky vyhle­dávat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Face­book, Twit­ter nebo Google Plus účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Fave­bucket v bodech

  • zálož­kovací nástroj
  • velmi hezké zpra­cování, snadné ovládání
  • obrov­ské možnosti fil­trování a ozna­čování záložek
  • sdí­lení do soci­álních sítí, mód pro snadné čtení
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Fave­bucket
WWW http://​www​.fave​bucket​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy