Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Keeeb

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Další nástroj na pořá­dání vašich záložek! Pořá­dat si záložky je nejen hravé, ale taky zdravé. A velmi to podpo­ruje vaši pro­duk­tivitu. A kromě toho se nejedná o jen tak ledajaký nástroj. Zapo­meňte na pouhé URL adresy - zaklá­dejte si rovnou konkrétní obrázky, videa nebo kusy textu. Naprosto poho­dlně s možností spo­lu­práce s kolegy. A to vše v milém a jedno­duchém designu.

K čemu Keeeb je a na co jej můžete pou­žít?
Keeeb je bez­platný online nástroj, který slouží k zálož­kování zdrojů. To zna­mená, že pokud někde na webu najdete zají­mavý obrázek, video, stránku nebo jen kus textu, můžete si ho pomocí tohoto nástroje založit. Už nikdy o tento kus infor­mace nepři­jdete a máte ho vždycky po ruce. Kromě toho nástroj umožňuje spo­lu­práci s kolegy a kama­rády, takže můžete spo­lečně tvo­řit zají­mavé stránky (které můžou být veřejné a nebo určené jen vašim očím)!

Pokud stále ještě pat­říte k lidem, kteří si zají­mavé stránky prostě nacpou (bez ladu a skladu) do lišty v pro­hlížeči, máte právě teď šanci to změnit. Vaše záložky budou pří­stupné odkudko­liv, budete v nich mít pořá­dek, budete je moct sdí­let a budete si k nim moct psát poznámky. Není důvod, proč to aspoň nevy­zkou­šet!

Keeeb: pra­covní pro­středí a práce v něm
Okamžitě po regis­traci jste vyzváni k tomu, abyste si do svého pro­hlížeče nain­stalovali Keeeb tla­čítko, na které poté kliknete vždy, když se budete nacházet na webové stránce, ze které si chcete něco založit. Toto rozší­ření je k dis­po­zici pro Firefox, Chrome, Explo­rer a Safari. Pokud do pro­hlížeče nic dodávat nechcete, můžete si prostě jen do lišty pře­táh­nout zálož­kovací tla­čítko, které funguje stejně.

Tajem­ství snadného pou­žívání nástroje je tedy pro­zrazeno — prostě klikáte na dané tla­čítko vždy, když si chcete něco založit. Pokud chcete uklá­dat obrázky, tak na ně poté kliknete. Nebo na videa. Nebo pomocí myši ozna­číte jen kus textu, který si chcete uschovat.

Aby v tom byl pořá­dek, jsou jednot­livé položky (známé jako „kee­e­bies“) se sdru­žují do „Pages“, tedy stránek. Pages můžete mít, kolik jen potře­bujete a ve chvíli, kdy nový kee­e­bie vytvá­říte, rovnou mu vybe­rete Page, na kte­rou patří. Jednot­livé kee­e­bies můžete samo­zřejmě také edi­tovat, sdí­let nebo komen­tovat. Pokud narazíte na kee­bie, který se vám líbí, můžete si ho jedno­duše vložit do své vlastní sbírky. A abyste na to nebyli sami, má pro vás Keeeb při­pra­venou možnost při­dat kolegy a kama­rády, kteří budou Pages vytvá­řet s vámi. Stačí zadat jejich e-​mailové adresy.

Regis­trace a její pod­mínky
Bez regis­trace si s nástro­jem nic neu­ži­jete, pro­tože je povinná a bez ní nelze Keeeb pou­žívat. Při­hlá­sit se můžete pomocí soci­álních sítí Face­book, Twit­ter nebo Google +. Také můžete vyu­žít regis­trace kla­sické, do které musíte zadat své jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Keeeb v bodech

  • online bookmarking (záložkování)
  • možnost spo­lu­práce s kolegy a kamarády
  • pro snadné pou­žívání jsou k dis­po­zici pro­hlíže­čová rozší­ření nebo zálož­kovací tlačítko
  • zaklá­dejte si odkazy, obrázky, kusy textu nebo články
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Keeeb
WWW http://​keeeb​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy