Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Pocket

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Zálož­kování online zdrojů, které klade důraz na to, že si budete chtít založené články poz­ději pře­číst! Vysoce mul­tiplatformní, vytvo­řený k pro­po­jení s dalšími nástroji, které pou­žíváte a v lehkém vzdušném designu. A to samo­zřejmě ještě není všechno.

K čemu Pocket je a na co jej můžete pou­žít?
Pocket je bez­platný online nástroj, který slouží k zálož­kování (bookmarkingu) online zdrojů. To, že si můžete uložit něja­kou URL adresu, asi nikoho nepře­kvapí. Jakmile však založíte přímo nějaký článek (nebo obrázek nebo video), Pocket to auto­ma­ticky dete­kuje a nabídne vám jiné zob­razení záložky. Pokud se jedná o článek, odstraní z původní stránky všechny prvky, které se k němu nevztahují a pone­chá vám jen text (případně obrázky a videa k článku). A ten si navíc můžete ještě nastavit tak, aby se vám dobře četl, což je skvělé pře­devším, pokud zrovna pou­žíváte nějaké mobilní zařízení.

Důvodů, proč zálož­kovat s něja­kým online nástro­jem je hodně — vaše záložky jsou vždy pří­stupné online (a ne jen nacpané v jednom pro­hlížeči na jednom počí­tači), můžete je sdí­let s kama­rády, můžete je pořá­dat pomocí tagů a máte pre­cizní pořá­dek v tom, co jste již četli a co ne.

Pocket: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi pře­hledná a návodná. Prostě při­dáváte online obsah, který si chcete uschovat a poz­ději ho zase v pořádku najít. K tomu exis­tuje něko­lik cest (a Pocket se v tomto směru snaží být co nej­univerzálnější). Nej­jedno­dušší je asi pře­tažení zálož­kova­cího tla­čítka do lišty vašeho pro­hlížeče. Na toto tla­čítko pak kliknete vždy, když se budete nacházet na webové stránce, kte­rou si chcete založit. Kromě tohoto tla­čítka si můžete rovnou nain­stalovat rozší­ření do svého pro­hlížeče nebo si stáh­nout aplikaci pro MAC. Co se týče mobilních zařízení, máte k dis­po­zici aplikace pro iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Win­dows Mobile, BlackBerry, WebOS a s60. Samo­zřej­mostí je ode­sí­lání záložek pomocí e-​mailu a také pro­po­jení s více než 300 dalšími online nástroji!

Pro potřeby tohoto článku budeme vyu­žívat slu­žeb zálož­kova­cího tla­čítka. Jakmile se tedy nacházíte například na něja­kém zají­mavém článku, který si chcete poz­ději pře­číst, kliknete na toto tla­čítko. Můžete buď při­dat tagy nebo dále nedě­lat nic. Nale­zený článek je v Pocket a čeká, až se k němu vrá­títe. Pokud pak přímo v nástroji na tento článek kliknete, nejste přene­seni na URL adresu článku (jako je tomu v případě, že si založíte pouze něja­kou webovou stránku a ne článek), ale Pocket vám z článku odstraní pře­by­tečné infor­mace (reklamy, prvky webové stránky a vůbec vše, co s článkem přímo nesou­visí) a zob­razí jen to pod­statné. Navíc si můžete určit například velikost typ a velikost písma nebo změnit kon­trast.

Když článek dočtete, můžete ho ozna­čit za pře­čtený (čímž ho archivujete) nebo jako svůj oblí­bený (pomocí kliku na hvěz­dičku) a také ho můžete smazat. Stejně postu­pujete s jakýmko­liv dalším typem záložky (webová stránka, video, obrázek). Pokud jste si k jednot­livým položkám při­dávali tagy, můžete si jednot­livé vyklikávat a zob­razovat. Záložky také můžete sdí­let do soci­álních sítí.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Pocket chce znát vaši e-​mailovou adresu, pře­zdívku, kte­rou chcete pou­žívat a také heslo, díky kte­rému se budete při­hlašovat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Pocket v bodech

  • zálož­kovátko pro vaše online zdroje, pře­devším články
  • vysoce mul­tiplatformní
  • zob­razování článku ve formě, která je pří­jemná pro čtení
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Pocket
WWW http://​getpo​cket​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy