Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Listango

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Doopravdy jedno­duchý a funkční nástroj pro pořádné pořá­dání vašich online zdrojů. Žádné zby­tečné funkce navíc, pouze to hlavní a důležité. Založení a pořá­dání všeho co se vám online zalíbí. Pokud máte rádi právě takové nástroje, bude tohle váš favorit!

K čemu Listango je a na co jej můžete pou­žít?
Listango je bez­platný online nástroj, který slouží ke správě vašich online zdrojů. Jedná se o opravdu mini­ma­lis­tický nástroj, který dělá přesně to, co dělat má. Pořádá vaše záložky. Hned po regis­traci si do lišty v pro­hlížeči pře­táh­nete zálož­kovací tla­čítko a můžete začít!

Kdyby bylo zálož­kování něja­kým doplňkem potravy, bylo by považované za vysoce zdraví pro­spěšné, věk pro­dlu­žu­jící a pro­duk­tivitu zve­da­jící. Pro­tože vaše zdroje budou pří­stupné online a ne jen na jednom počí­tači v jednom pro­hlížeči (pokud tedy pat­říte k lidem, kteří zají­mavé webové stránky prostě cpou do pro­hlíže­čové lišty). Pro­tože budete moct své záložky sdí­let s ostat­ními. Pro­tože je budete mít hezky uspo­řá­dané v jednot­livých téma­tických sezna­mech.

Listango: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je snadná, jako sně­dení měkké maliny. Ihned po regis­traci jste vyzváni k tomu, abyste si do pro­hlížeče pře­táhli zálož­kovací tla­čítko, pomocí kte­rého pro­bíhá ta nej­dů­leži­tější akce — vklá­dání záložek. Teď chvilku na Listango zapo­meňte a můžete jít brouz­dat interne­tem. Jakmile však narazíte na něja­kou stránku, jejíž obsah je vám blízký a chcete si jej schovat, při­chází opět řada na Listango. Kliknete prostě na ono zálož­kovací tla­čítko, co jste si pře­táhli do lišty. Pak vybe­rete seznam, do kte­rého chcete novou záložku při­dat. Jeden seznam máte před­vy­tvo­řený, ale patrně si budete chtít udě­lat vlastní tak, aby to vyhovovalo vašemu zálož­kova­címu sys­tému. To není pro­blém. Seznamů můžete mít tolik, kolik jen chcete. Nově vklá­danou záložku také můžete ozna­čit příz­vis­kem „Read Later“ a tak vám bude auto­ma­ticky zařazena do položek, které máte k pře­čtení.

V takto vytvo­řených zálož­kách můžete vyhle­dávat (pomocí políčka vlevo nahoře) a jednot­livé záložky můžete také sdí­let do soci­álních sítí nebo ode­sí­lat e-​mailem. A také je mazat, hvěz­dič­kovat je a při­dávat k nim popisky.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Je vyža­dována vaše e-​mailová adresa, uživa­tel­ské jméno a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Listango v bodech

  • zálož­kovátko pro vaše online zdroje
  • mini­ma­lis­tický design
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Listango
WWW http://​www​.listango​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy