Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Šéruj​.cz

(6 — hla­sovalo uživatelů)

Nudíte se? Online jsou vždycky nějaké dobré zábavy! A my pro vás máme nástroj, který vám zaru­čeně nějaké při­nese. Jedná se totiž o vir­tu­ální nástěnku zají­mavostí, vtipností i poučností. V mul­ti­me­di­álních for­mách a v češtině!

K čemu Šéruj​.cz je a na co jej můžete pou­žít?
Šéruj​.cz je bez­platný online nástroj, který slouží jednak jako pro­stře­dek k online zálož­kování (bookmarkingu) vašich zdrojů a také jako zdroj zají­mavostí pro vaše poba­vení. Šéruj funguje tak, že si vytvá­říte vir­tu­ální nástěnky, na které poté při­dě­láváte jednot­livé webové stránky, obrázky nebo videa, na která online narazíte a chcete si je uschovat. No a nebo můžete pro­hlížet cizí sbírky a bavit se jejich obsahem.

Samo­zřejmě se nejedná jen o takovou něja­kou zábavu, nástroj můžete totiž skvěle vyu­žívat i pro účely vzdě­lávání: máte nějaký pro­jekt, ke kte­rému si potře­bujete někam uklá­dat zdroje? Můžete si je uklá­dat do Šéruj! Jedete na dovo­lenou? Uložte si sem všechny možné lokace, hotely i pláže a pak si je pro­hlédněte na jednom místě. Pokud rádi vaříte, můžete si zde vybu­dovat online kuchařku pro vaše i cizí recepty. No a nebo můžete jen tak sedět, pro­hlížet si nástěnky ostat­ních a chytat inspi­raci. Varujeme, je to velmi návy­kové.

Šéruj​.cz: pra­covní pro­středí a práce v něm
Vůbec se nejedná o nic složi­tého. Tomu hodně nahrává i fakt, že se jedná o český nástroj, který je kompletně v češtině. Pokud si chcete jen tak neorganizovaně pro­cházet, co si ulo­žili jiní, nemu­síte se ani regis­trovat a můžete se do toho ihned pus­tit. První tla­čítko v horním menu (vedle loga) vám nabídne nespo­čet růz­ných katego­rií, pomocí kte­rých můžete záložky pro­cházet.

Jestliže chcete s nástro­jem doopravdy pra­covat a pou­žívat ho pro zaklá­dání svých vlast­ních nástěnek, regis­trovat se musíte. K regis­traci patří i výběr mini­málně 5 okruhů vašeho zájmu a mini­málně jednoho uživa­tele, kte­rého budete sle­dovat. Šéruj vám totiž vždy zob­razuje nejnovější pří­spěvky, které se objevují buď ve vašich oblí­bených katego­ri­ích nebo ty, které při­dali uživa­telé, které sle­dujete. Nemu­síte sle­dovat jenom své kama­rády. Pokud například víte, že nějaký uživa­tel zálož­kuje vám blízký obsah, můžete ho sle­dovat také! Nikdy vám neu­te­čou žádné novinky. Pak si ještě vytvo­říte svoje první nástěnky a pro­ces prvního při­hlá­šení do nástroje je ukon­čen.

Jinak nástroj funguje velmi obdobně, jako například Pin­te­rest. Můžete si do lišty ve svém pro­hlížeči pře­táh­nout zálož­kovací tla­čítko, na které kliknete vždy, když na webu narazíte na něco zají­mavého, co si chcete uschovat. Poté vybe­rete nástěnku, na kte­rou to patří a založíte si to. Kromě tla­čítka můžete jednot­livé položky při­dávat i ručně nebo je nahrávat rovnou ze svého počí­tače v případě, že se jedná o obsah, který online zatím nikde není.

Jednot­livé položky ostat­ních uživa­telů můžete ozna­čovat srdíčky nebo si je rovnou vložit do nějaké vlastní nástěnky. Samo­zřejmě je můžete také oko­men­tovat, sdí­let do soci­álních sítí nebo je pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Při­hlá­sit se můžete pouze pomocí soci­ální sítě Face­book. Jiné možnosti zatím nejsou. Po tomto při­hlá­šení si vybe­rete z nabídky katego­rií ale­spoň 5, které vás zají­mají a mini­málně jednoho uživa­tele, které budete sle­dovat. To aby vám Šéruj mohlo zob­razovat relevantní obsah hned od začátku.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Šéruj​.cz v bodech

  • zálož­kovací služba
  • mnoho možností vyu­žití — od vzdě­lávání až po zábavu
  • zcela zdarma, kompletně v češtině
Název Šéruj​.cz
WWW http://​seruj​.cz
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy